» ERP Nedir ? -4

Yayinlanma Zamani: 2006-08-25 20:00:00


5.ERP KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Yoğun rekabet savaşında varlığını kabul ettirmek isteyen, uluslararası ya da yerel bir çok firmaya sahip organizasyonlar gelecekteki strateji ve amaçlarına hizmet edecek şekilde ERP uygulama çalışmalarına başlamalıdırlar. Aşağıda ERP uygulamaları öncesinde göz önünde bulundurulması gereken çalışmalar özetlenmiştir (VAN RIJN, 1994);

·        Gelecekteki uygulama projelerinin tanımlanmasında taslak niteliğinde kullanılacak olan işletme geneline ait iş, enformasyon ve sistem mimarilerinin tasarlanması,

·        İşletme genelini kapsayan iletişim alt yapısının tasarlanması,

·        Dağınık yerel operasyonlardan sinerji elde etmek için gerekli standartların tanımlanması ve bu standartları destekleyecek uygun özelliklerin seçilmesi,

·        Yerel ortamlarda kültür, öncelik ve mevcut sistemler gibi belirli özellikleri göz önünde bulunduran standart çözümlerin uygulanması,

·        Yerel uygulama çözümlerinin gerek yerel ortam ve gerekse korunması gereken işletme mimarisi ile uyumlu bir biçimde sürdürülmesi,

·        Bu konuların sistematik bir şekilde ele alınması, yani işletmenin yeniden tasarlanması ve ilgili hedeflere katkıda bulunulması. Bu ise 4 aşamalı bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.

1.   Mevcut durumun değerlendirilmesi: Bu aşamada şirketin kendi kendine sorması gereken sonra yeniden tasarımın gerekli olup olmadığıdır. Burada mevcut durumun gelecekte kurulması istenilen iş modeli karşısında stratejik bir değerlendirmesi söz konusudur. Tek tek yerel çözümler yerine global perspektiflerin benimsenmesi halinde önemli yapısal iyileştirmeler sağlamak olanaklı ve gerekli midir? Bu sorunun yanıtı rekabet açısından firmanın güçlü ve zayıf yanları göz önünde bulundurularak yapılacak bir değerlendirmeye göre verilebilir. Sonuçta stratejik öneme sahip bir takım faaliyetlerin geliştirilmesine veya uzun dönemde firmanın ayakta kalmasını sağlamaya yetmeyecek bazı faaliyetlerin durdurulmasına karar verilebilir.

2.   Tasarım aşaması: İleriye yönelik işletim modeli ile ilgili olarak kuruluşun tümünü içine alan bir genel taslak hazırlanmalıdır. Bu sürecin sonucunda geleceğe dönük olarak fonksiyonları tanımlanmış bir dizi organizasyon birimi ve bunların oluşturduğu iş operasyonları taslağı yaratılacaktır. Kurulacak bilişim sisteminin mimarisi sistem fonksiyonları ve organizasyonel birimler açısından bu taslak baz alınarak hazırlanır.

3.   Sisteme geçiş hazırlıkları: Her işletme birimi için bir plan hazırlamalıdır. Bunun nedeni her birimin kendi kültür, öncelik, mevcut sistemler vs. gibi özelliklerini işletme geneline taşımasıdır. Ortak çözümlerin başarısı uygulamaların bir bütün olarak düşünülmesi ve hazırlanmasına bağlıdır. Bu safhanın sonunda her bir organizasyonel birim için gerçekleştirilecek farklı projeleri ve bu projeler arasındaki ilişkileri tanımlayan bir işletme planı hazırlanacaktır.

4.   Değişikliğin yürürlüğe konulması: İş yerlerine ait projeler, bütünü kapsayan genel projenin birer alt projeleri olarak yürütülmelidir. Bu proje yönetimi yerel proje yönetimine ek olarak teknik düzeyde doğru iletişimin kurulması ve hazırlanan standartların yerel alt projelere transferi açısından merkezi bir koordinasyonu gerekli kılar.

 

6)ERP’YE ELEŞTİRİSEL BİR BAKIŞ

6.1.ERP’ nin yararları

 

1.   Dördüncü kuşak dilleri, ilişkisel veri tabanları, müşteri/hizmet birimi mimarisi, grafik kullanıcı ara yüzü, bilgisayar destekli sistem mühendisliği ve bu yeni yaklaşımlarla paketler üzerinde kolaylıkla uyarlama yapabilme yetisi gibi yeni bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sonucunda ERP sistemleri, gerek firma içi gerekse firma dışı sistemleri kullanarak yüksek düzeyde entegrasyonu başarı ile sağlar. Entegrasyon için firma içerisinde finansal sistemler, mühendislik ve atölye veri toplama sistemleri (Shop Floor Data Collection Systems) ve firma dışında satıcı / müşteri ilişkisini sağlayan Elektronik Veri Transferi (Electronic Data Interchange - EDI ) sistemleri kullanılabilir.

2.   Çeşitli ülkelerden gelen taleplerin, birden çok iş yerini kapsayan ana planlama ile yerelden ziyade bölgesel bazda ele alınması ve kapasite kullanımı ile talep ara-sında optimal denge kurulacak biçimde dağıtılmasını sağlar (VAN RIJN, 1994).

3.   Stratejik malzemelerin yıllık satın alma kontratlarını, farklı fabrikalardaki MRP II modüllerinden türetilen toplu uzun dönemli gereksinimlere göre ve yüksek miktarlar için düşük miktarlarda uzlaşma sağlayacak biçimde merkezileştirilmesini mümkün kılar.

4.   ERP, yedek parça stoklarını her bir ülkenin kendi stoğu olması yerine, belirli bölgesel merkezlerde toplayarak envanter seviyelerini ve ıskarta maliyetlerini minimum kılar. 

5.   ERP, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde (yurt içi ve dışı) bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasını sağlar. Bu çerçevede hangi müşteriye ait hangi siparişin hangi dağıtım merkezinden karşılanması veya hangi fabrikada üretilmesi gerektiği, tüm fabrikaların malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının nereden karşılanmasının uygun olacağı fabrikaların elinde bulunan makine, malzeme, işgücü, enerji, bilgi vb. üretim dağıtım kaynaklarının nasıl eşgüdümlü ve ortaklaşa olarak kullanılabileceği belirlenmiş olabilmektedir. Diğer bir deyişle müşteriye ait siparişin en kısa sürede istenen kalite ve maliyette karşılanabilmesi için tüm bağlı işletmelerin, dağıtım, üretim ve tedarik kaynaklarının kapasite ve özellikleri aynı anda dikkate alınmaktadır. 

6.   Kullanıcı açısından kullanımı daha basit olan ve firmaya daha kolay uyarlanabilen aynı anda farklı birçok dilde kullanım sağlayan ileri bilişim teknolojilerini kullanır.

7.   MRP II sistemlerinden elde edilen tüm yararları ve kontrolü daha global ve üst düzeyde sağlar.

8.   Tüm uygulamalara istenildiği anda istenildiği noktadan ulaşım kolaylığını getirir.

9.   ERP sistemleri yapılan işin daha iyi, kaliteli ve hızlı yapılmasını sağladığından rakiplere karşı maliyet avantajının kazanılmasına, dağıtım kalitesinde iyileşmeye ve buna bağlı olarak pazar payının artmasına neden olur. 

                                       

                      

6.1.1.ERP Size Ne Kazandırır?

1.Müşteri taleplerinin zamanında ve istenen kalitede gerçekleştirilmesini,

2.Zamanında karşılanan siparişler nedeniyle piyasada firma güvenilirliğinin ve Pazar payının artmasını,

3.Tek elde üretim stratejisini ve planlamasını,(Birbirine bağlıüretimin farklı mekanlarda yapılması durumunda bile),

4.Üretim için gereken malzeme ve hammaddenin zamanında fabrikaya ulaşmasını,

5.Minimum stok takibinin sağlanması ile hammadde stok ve yarı mamul stok maliyetlerinin en aza düşürülmesini ,

6.Üretimin etkin zaman kullanımı ile yapılarak,verimliliğin artırılmasını,

7.değişen piyasa koşulları ve taleplere göre uyum esnekliğinin sağlanmasını,

ERP kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.ERP kullanarak elde edilen somut kazançlar ortalama olarak  aşağıda verilmiştir.

Uluslararası deneyimlerde kazanç ortalaması

-Stok maliyetinde azalma             %5-40

-Satınalma maliyetinde azalma     %2-10

-Verimlilikte artış                          %5-15

-Pazar payında artış                       %5-20

-Karlılıkta artış                              %5-30

 

6.2.ERP’nin Dezavantajları

·        Pahalı ve tamamlanmasının uzun sürmesi

·        Bakımının pahalı olması ve zaman alması

·        Tek bir satıcı için taahhüt vermesi

·        Birçok özelliğinin bütünleşik olması

 

 

7.ERP PAZARINDAKİ LİDER FİRMALAP

 

Pazardaki beş lider ; SAP Amerika, Oracle Corporation, Peoplesoft, JD Edwards&Company ve Baan International. Bunlar yaklaşık toplam pazarın %60-65 ine sahiptirler. Baan, J.D.Edwards, Oracle ve Peoplesoft unu 1998 yılı gelir beklentisi yaklaşık 1 milyar dolar ya da üzeriydi. SAP’ın is yaklaşık 5 milyar dolardı.

 

 

 

8.ERP ÜRETİCİLERİNE NE OLUYOR?

 

Kurumsal Kaynak Planlaması üreticilerinde bugünlerde bazı değişimler gözlemlenmekte. Aslında bu süpriz bir şey değil. Sadece “doğal uyum” yasası ile açıklanabilen normal bir şey. İnternet denen olgu, herşeyi etkilediği gibi ERP üreticilerinin de kendilerine çeki düzen vermesine yol açtı.

E-ticaret treninde yer almak isteyen ERP üreticileri, İnternet tümleşimi sağlamak üzere yazılımlarını yeni baştan yazmaya başladılar. Aksi halde satışlarının yavaşlayacağını gördüler. İnternet’in yerinden oynattığı taşlar, son derece dinamik gereksinimlerin hızla değiştiği bir ortam yaratmakta. Şimdilik en büyük gereksinim, ERP sistemlerini kurumun diğer iç uygulamaları, iş ortakları ve müşterilerin sistemleriyle entegre etmek şeklinde. Bu doğrultuda, ERP pazarının büyükleri Oracle, PeopleSoft ve SAP kendilerini derhal değişen koşullara uydurmuşlardır. Yeniden yazılan kodlarda kullanılan anahtar teknoloji, XML’dir.

AMR Research pazar araştırma kuruluşu 2003 yılında ERP pazarının 22.7 milyar USD’ye ulaşacağını tahmin etmektedir. Bu değer 1998 yılında 16.6 milyar USD idi. Bu pazarın bir kısmı da ASP(Application Service Providers)’lere yönelmektedir. ASP kavramı, uygulama yazılımlarının dışkaynak kullanımı ile hizmet veren şirket dışından alınması anlamına gelmektedir. Dataquest pazar araştırma kuruluşu 1999 yılında ASP cirolarının 2.7 milyar USD’ye ve 2003 ‘de de 22.7 milyar USD’ye ulaşacağını öngörmektedir.

Şirketlerin 1999 yılında bütçelerinin ne kadarını hangi uygulama yazılımlarına ayırdığı aşağıda verilmiştir:(Kaynak: AMR Research; sadece orta ve büyük şirketler dikkate alınmıştır)

ERP sistemleri %42-44

Tedarik zinciri yönetimi(SCM) %13-17

Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) %16-19

Üretim yazılımları %16-17

 

8.1 ERP’nin Geleceği

Endüstri analistleri, her büyük imalat firmasının ERP yazılımlarını ve eğitimini alacağı beklentisi içindedir. Boston AMR Araştırmacılarına göre, ERP pazarı 2003 yılına kadar $66.6 milyara ulaşacak ve 5 yıl içinde % 32 lik yıllık büyüme tahmini yapılmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda ERP sistemleri büyük firmalar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle SAP erp yazılımları pazarda önemli bir paya sahip görünmektedir. Bunun yanında

SYMIX firması da pazarda adını duyurmaktadır. Bunların yanısıra INFORMIX firması da daha çok küçük ölçekli imlatlara yönelik olan erp yazılımlarını tanıtmaktadır.

Görülmektedir ki; bu sistemlerin gelecekte kullanılması kaçınılmaz hale gelirken, maliyetleri de firmalar için büyük sorunlar ortaya çıkaracaktır.

9.SONUÇ

İşletmeler büyüdükçe çok tesisli hale gelmekte, uluslararası piyasalara girmekte ve hatta farklı ülkelerde fabrikalara sahip olmaktadır.Bu şekilde yoğun rekabet altınt giren işletmeler karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme, kuvvetli yönlerini koruma,zayıf yönlerini geliştirme,olası tehlikeleri görme yoluyla rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlama amacına yöneliktirler. Stratejilerin taktik ve operasyonel düzeyde uygulama araçları ise işletme kaynaklarının kullanım planlarıdır.ERP sistemi sözkonusu kaynakların işletmenin stratejileri doğrultusunda etkin ve verimli kullanımını sağlayan bir yazılım sistemidir.Bu sistemin amacına uygun bir şekilde kullanımı ile;

-         Statejilere uygun bir işletme yönetimi,

-         Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı,

-         İşletme fabrikaları arasında malzeme, işçilik,makina-teçhizat, bilgi vb.üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımın sağlanması,

-         Müşteri, dağıtım merkezi,üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamının sağlanması,

-         Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkanı olası hale gelmektedir.

 

ERP sistemi, temin sürelerinive maliyetleri işletme genelinde bir anlayışla azaltma amacına yöneliktir. Her seviyede işlerin tek bir global işletme düşüncesiyle yürütüldüğü bir sistemdir.Proaktif bir düşünce ile sorunlar, önceden görülerek gereken önlemler önceden alınabilmektedir.Herhangi bir noktada alınacak bir kararın, işletmenin bütününe etkileri görülebilmektedir. Bir metod değişikliğinin işletmeninglobal performansına etkisi dğerlendirilebilmektedir. Her çalışanın istediği veriyi istediği zaman erişebilme olnağı,yönetim yapısını da yalınlaştırmaktadır. Klasik sistemde stratejik ve global bilgilere ulaşma ve gerekli kararları verme ancak amirler yoluyla olasıdır.Hattabu bilgiye ulaşıldığında, etkin kararlar için geç lalınmış olunmakta veya bilgi iletişimindeki sorunlar nedeniyle hatalı olabilmektedir.

ERP bu sorunları ortadan kaldrdığından yöneti kademeleri azaltılarak daha yalın bir yönetim yapısı oluşturulabilmektedir.

Ayrıca,

Tedarikçi firmalar, bölge depoları, bayi / toptancı, perakendeciile kurulan bilgi iletişim şebekesi ile stok düzeyleri,üretim programları karşılıklı olarak görülebilmekte,böylece lojistik faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik artmaktadır.

 

ERP gerek merkez gerekse fabrika düzeyinde uygulamalara  sahiptir.bu nedenle sistem kurulurken aşamaların iyi belirlenmesive izlenmesi gerekmektedir.

 

Sonraki Konu


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com