» ERP Nedir?

Yayinlanma Zamani: 2006-08-25 20:03:00


  ERP NEDİR?

 1.1 Erp’ nin Tanımı

ERP,işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik üretim ve dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemi.

Satış,imalat,mühendislik,stok kontrol ve nakit akışı gibi sistemin tüm kesitlerini ortak paydada toplayan MRP_II` nin en çarpıcı özelliği bir simülatör olmasıdır. MRP_II ile idari ve üretim birimleri arasında veri entegresyonu sağlanmakta ve bu entegresyon gruplar arasında koordinasyonu artırmaktadır.

İşletmelerde temin sürelerinin(tasarım,tedarik_üretim_dağıtım) düşürülmesi sürekli değişen müşteri taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi,temin zinciri içinde yer alan tedarikçi firma,üretici firma,satıcı firma ile müşteriler arasında istenen düzeyde iletişimin sağlanması faaliyetlerinin,etkinlik,verimlilik ve performans ilkelerine uygun  olarak yapılabilmesi için Kurumsal Kaynak Planlaması yaklaşımının kullanılması gerekmektedir.

Kurumsal kaynak kullanımının temel yönlendiricisi stratejik planlama sistemidir(SPS).Üretim kaynaklarının planlanmasında MRP_II,dağıtım kaynaklarının planlanmasında DRP,imalatın etkin ve verimli bir şekilde yönlendirilmesi ve yürütülmesinde Bilgisayarla Bütünleşik Üretim(CIM) sistemleri  kullanılabilmektedir. Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) tüm bu sistemleri eş  güdümlü olarak planlayan ve kontrol eden bir planlama sistemidir.

 

 

2.ERP YAZILIM SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

2.1.MRP_Malzeme İhtiyaç Planlaması

Malzeme İhtiyaç Planlaması(Materials Requriments Planning_MRP) felsefesi ABD`de 60` lı yılların sonuna doğru imalatın hızla geliştiği bir dönemde ortaya çıkmıştır. Büyüyen ekonominin getirdiği  yoğun  talep,üreticileri yüksek hacimli seri üretime yöneltmiş olduğundan ana sorun hedeflenen üretim miktarını gerçekleştirmeye yetecek hammadde ve malzemenin tedariki idi. Yani”Hangi zamanda ne miktarda malzeme almalıyım ki,üretimim malzeme yokluğundan  doğun  talep,üreticileri yüksek hacimli seri üretime yöneltmiş olduğundan ana sorun hedeflenen üretim miktarını gerçekleştirmeye yetecek hammadde ve malzemenin tedariki idi. Yani”Hangi zamanda ne miktarda malzeme almalıyım ki,üretimim malzeme yokluğundan  doğun  talep,üreticileri yüksek hacimli seri üretime yöneltmiş olduğuneşleştiren bilgisayarlar önce gereken hammadde miktarını belirleyip sonra da mevcut stoklara ve verilmiş siparişlere bakarak ısmarlanması gereken doğru miktarları verince sorun çözülmüş olur. Bu yöntem Malzeme İhtiyaç Planlaması(MRP) olarak anılmaktadır.

Ancak ekonomide ve tüketim eğilimlerinde ortaya çıkan sonraki  gelişmeler pazarın  daha ağırlıklı biçimde müşteri  tarafından  belirlenir olması  sonucunu  doğurdu. Bunun sonrasında da imalat firmalarında stoğa yönelik üretimden  siparişe yönelik üretime doğru bir kayma oldu. Bu ise daha çok ürün çeşidi anlamına geliyordu  ve o yıllara kadar ana sorun  olan malzeme  ve hammadde tedarikinin  yanı sıra etkin kapasite kullanımı gereği küçük miktarda da ekonomik üretim  yapabilir olma,etkin finansman yönetimi  gibi konular büyük önem kazandı. Bu  şekilde karmaşıklaşan üretim  yönetimi disiplininde MRP yetersiz kaldı.

 

2.2.MRP-II-Üretim Kaynakları Planlaması

MRP`nin yalnızca envanter yönetimini kompüterize eden rolünü arttıracak, üretim için gerekli olan tüm kaynakların optimize etmeyi amaçlayacak, üretim ile firmanın diğer fonksiyonlarını bütünleştirecek bir felsefeye gereksinim duyuldu.

Bir imalat firmasını tüm kaynaklarının etkin olarak planlanması yöntemi olan Üretim Kaynakları Planlaması (Manufacturing Resources Planning -MRP-II) yaklaşımı bu anlayışın ürünü olarak 1980` lerde yazılım paketleri olarak piyasalarda görülmeye başlandı.

Ortaya konan bu yeni üretim yönetimi yaklaşımı benimseyen firmalarda stokların düşmesi, müşteriye verilen hizmetlerin kalitesinin artması, teslim zamanlarında meydana gelen gecikmelerin büyük ölçüde önüne geçilmesi, satın alma, fason taşıma maliyetlerinin azalması ve makine kullanım oranlarının artması, bu yaklaşımın dünya genelinde kabul görmesine yol açmıştır.

MRP-II felsefesi yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım sergiler. Başlangıç noktası üst yönetimin geliştirdiği iş planıdır. Bu noktadan hareketle organizasyonun daha alt kademelerine doğru işlem ve fonksiyonlar tanımlanır.

MRP-II yaklaşımı departmanlar arası iş bölümü ve iş birliği esası üzerine kurulmuştur. Takım oyunu anlayışını gerektirir. Bölümlerin birbirlerinden şikayet yerine birbirlerine desteği başarıyı getirir.

MRP-II yaklaşımında, firmaların ortak bir veri tabanı kurarak, sistemin modüllerinin ihtiyaç duydukları girdiği en doğru ve güvenilir kaynaktan almasının sağlanması temel amaçlardan biridir.

Son yıllarda birden çok işyerinden oluşan işletmelerde tüm faaliyetlerin entegrasyonu girişimi, bilişim teknolojisi için yeni bir gereksinim yaratmıştır.

1990’ların işletmeleri;

1-Coğrafi olarak farklı bölgelerde kurulu fabrikalarda üretim yapan

2-JIT (just-in time -tam zamanında üretim) tedarik felsefesine uygun çalışan

3-Dağınık lojistik ve dağıtım sistemi kullanan bir yapı içindedir.

 

2.3 ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması

Küreselleşmeye paralel olarak, hızla yaygınlaşan çok uluslu firmalar entegrasyon gereksinimini ciddi olarak yaşamaktadır. Entegrasyon, ancak faaliyetleri destekleyen bilginin entegre edilmesi ve ulaşılabilir hale getirilmesi ile mümkündür. Bu üst düzey bir bilgi entegrasyonudur ve en iyi şekilde Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resources Plannig-ERP)olarak ifade edilir. Aslında ERP, küresel bilgi entegresyonunu gerçekleştiren bütünsel bir yazılım stratejisidir.

 

2.4.ERP Kavramının Gelişmesinin Nedenleri

1-Fizik olarak dağınık imalat operasyonları

2-Uluslararası dağıtım zincirleri

3-Uluslararası pazarlara açılma gereksinimini(yerel pazarların doyması sonucu, uluslararası pazarlarda söz sahibi olarak iç Pazar gücünü arttırma stratejisinin sonucu olarak.

4-JIT tedarik sistemi

5-Yüksek rekabet

6-Değişken dünya şartları

7-Ekonomik duvarların yıkılması ( Avrupa’daki küreselleşme gelişimi )

8-Yönetim organizasyonlarında sadeleşme

Bu nedenlerin oluşturduğu gereksinim bilgi teknolojisindeki gelişmeler tarafından desteklenince ERP doğmuştur.

 

          MRP                                       MRPII                                  ERP                              

       1970’LER                                  1980’LER                              1990’LAR

Rotalar/İş İstasyonları                        Lot Kontrol                                        Kalite Sistemi Planlama

Ürün Ağaçları                                     Satış Planlama                                   Depo Sistemleri Planlama   

Kapasite Gereksinim Planlama           Satın Alma Planlama                        Proses Planlama

Malzeme Gereksinim Planlama          Kaynak Planlama                              Kontrol Sistemleri

Master Üretim Planlama                     Lojistik Sistemi                                 Laboratuvar  Bilgi Planlama

Envanter Yönetimi                              Fabrika Sahası Üretim Kontrol         Düzenleyici Raporlama

                                                            Finansal Planlama                                                                                                            

 

 


Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com