» Finansal Planlama Nedir

Yayinlanma Zamani: 2010-10-01 13:05:00

 

 1. FİNANSAL PLANLAMA

Finansal planlama, işletmenin planlama sürecinin bir bölümünü kapsamaktadır. Genel olarak, planlama karın arttırılması, karar almanın geliştirilmesi ve hatta sayısının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Planlama işletmenin geleceğini etkileyecek kararların bugünden alınması demektir. Gelecek belirsiz olduğu için, yapılan planların gerçekleşmemesi de mümkündür. Bu nedenle, gelecek, hareket eden bir hedeftir ve planlamanın nedeni de işletmenin amacının geliştirilmesidir.


Finansal planlama, işletmelerin faaliyet sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş çıkışlarının önceden bir programa bağlanmasını ifade eder.(ali cey)


Finansal planlama yöneticileri, büyüme, yatırım ve finansman amaçları arasındaki ilişkileri sistemli bir şekilde düşünmeye zorlar. Başka bir deyişle, planlama bu amaçlar arasındaki tutarsızlığı ortaya çıkarır.


İşletmelerde bütün faaliyetler geleceğe yönelik olduğuna göre, finans yöneticisi, gelecekte izlenecek politikaları saptamak ve saptanmış politikaları gözden geçirmek zorundadır. Böylece, gelecekteki olayların işletme üzerindeki etkileri bugünden tahmin edilmeye çalışılır. Aksi taktirde eldeki kaynakların iyi şekilde kullanılmaması yanında, ortaya çıkan problemlerin çözülmeme olasılığı da artar.


Finansal planlamadan beklenen, nakit çıkışlarına ve nakit fazlalıklarına önceden çözüm aramaktır. Başka bir deyişle, optimal likiditenin oluşturulması çalışmaları finansal planlamanın amacıdır. Öte yandan, kısa vadeli faaliyetler yanında, uzun vadeli faaliyetler açısından da finansal planlamaya gereksinim vardır. Ancak uygulama da özellikle kısa vadeli finansal planlamaya ağırlık verilmektedir.


Finansal Planlamanın Yararları Şu Noktada Toplanmaktadır:


 • Yatırım ve finansman kararları birbirleriyle ilişkili ve bir diğerinden bağımsız olarak verilmeyen kararlardır. Bu yönden finansal planlama, yatırım kararlarının verilmesinde yardımcı bir görev üstlenir.

 • Finansal planlama yöneticilerin sürprizle karşılaştıklarında uygun kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır.

 • Finansal planlama yöneticileri motive edecek somut hedeflerin belirlenmesinde ve performans standartlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.(yükçü)


İşletme Çalışmaları Aşağıdaki Konuları Kapsayan Bir Süreçtir:


 • İşletme için olası yatırım ve finansman tercihlerinin analizi

 • Alınan kararların gelecekteki sonuçlarının tahmini

 • Uygulayacak alternatiflerin değerlendirilmesi

 • Finansal planda saptanmış amaçlar yönündeki performansın ölçülmesi.

 1. FİNANSAL PLANLAMA NEDİR?


Finansal planlama:

 1. İşletmenin finansman yatırım seçeneklerini analiz etme,

 2. Cari kararların gelecekte doğuracağı sonuçları tahminleme,

 3. Seçilecek alternatiflere karar verme,

 4. Finansal planda belirlenen hedeflere göre ulaşılan performansı ölçme aşamalarından oluşan bir süreçtir.(brealey ve myers, 1995,s 466)


Burada finansal planlamanın yapılma amacının riskin minimize edilmesi olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksine, finansal planlama hangi risklerin yüklenilmeye değer ve hangilerinin de yüklenilmeye değer olmadığını saptamaya yönelik bir süreç olmaktadır.(yükçü)


Finansal planlar çoğu zaman geçmişin (muhasebe ve istatistiklerinden derlenmiş) belirli verilerinden mülhem olan bir takım tahminlere dayanırlar.


1.2 Finansal Planlar ile Ulaşılmak İstenenler


 • İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken fonları sağlamak.

 • Finansman maliyetini en aza indirmek için en uygun koşullarda fon sağlamak.

 • İşletme sahiplerinin işletme üzerindeki denetimlerini yitirmeden maliyetler ile riskler arasında denge sağlamak.

 • İşletmenin finansal yapısını değişken koşullara uydurmak.

 • Beklenen nakit fazlalıklarını zamanında verimli kılmak, finansal açıklara önceden çare aramak ve finansal dengeyi korumak.(öcal)


1.3 Finansal Planların Kapsamı


Finansal planlamada üzerinde durulan temel faktörler şunlardır:


1.3.1 Nakit Akımları: Nakit akımları başarılı bir finansal planın temelini oluşturur. Birçok işletme planlamada, muhasebe verilerini ve tabloları kullanmaktadır. Ancak muhasebe verileri ve nakit akımları arasında büyük farklılıklarını oluşabilmesi planlamada bu tür verilerin kullanımını sınırlamaktadır. Nakit akımları üzerinde odaklaşan bir planlamayla, likidite, esneklik, risk konularına daha fazla dikkat çekilebilir.


1.3.2 Bölümlere Ayrılmış Analiz: Büyük işletmelerde planlama süreci işletme bölümleri ya da “stratejik işlem birimleri”temeline göre ayrımlanmaktadır. Bu durumda, her bir bölümün, yatırım, finansman ve toplam nakit akımları üzerinde ayrı ayrı durulmaktadır.


1.3.3 Senaryo Analizi: Farklı seçeneklerin işletme üzerindeki olası etkilerini belirlemek amacıyla senaryo analizleri kullanılmaktadır. Senaryo analizleri genelde iyimser ve kötümser senaryolar şeklinde uygulanmaktadır. Bu belirlenen senaryolar üzerine de farklı farklı planlar yapılarak etkinliği sağlamaya çalışılmaktadır.


1.3.4 Uzun ve Kısa Vadeli Zaman Dilimleri: Finansal planlama hem kısa ( bir yıldan az) hem de uzun vadeli (bir yıldan uzun) olarak yapılabilmektedir. Kısa dönemde işletmenin esnekliğini korurken nakit ihtiyaçlarını en etkili şekilde nasıl karşılayacağı (ya da nakit fazlasını nasıl değerlendireceği) konusu üzerinde durulmaktadır. Daha uzun zaman dilimlerinde ise, maruz kalınan riske göre getirinin maksimizasyonu, likidite ve esnekli problemlerine daha fazla dikkat çekilmektedir.(gücenme)

 

 1. Finansal Plan Türleri:


1.4.1 Normal (Olağan) Finansal Planlar: İşletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderlerin zaman ve miktar bakımından uyumlaştırılması amacıyla yapılır.


1.4.1.1 Mali Plan (İşletme Bütçesi): Normal planın bu bölümünde tarih ve hacimlerine göre işletme faaliyetlerinden doğan gelir ve giderler yer alır. Mali planlar genellikle aylık dönemlere bölünmek suretiyle yıllık olarak veya belirli dönemleri kapsayan zaman dilimlerinde düzenlenirler.


Gelirler Planı içi hareket noktası genellikle ödeme süreleri birbirine yakın müşteri gruplarının geçmişteki gelir ortalamalarıdır. Özelliklerine göre, çeşitli müşteri gruplarından sağlanabilecek peşin satış bedelleri veya vadeye bağlama halinde alınacak senetler; iştiraklerinden, işletme gayri menkulleri kiralarından veya eldeki tahvil faizlerinden elde edilecek gelir miktarları kestirilir; alınabilecek mali kredilerle sipariş öncesi müşteri peşin ödemeleri de bu listeye eklenerek nakit girişleri eksiksizce tespit edilir. Olağanüstü giderlere hazırlıklı olmak üzere eldeki bazı kıymetli evrakların veya elden çıkarılması muhtemel veya göze alınan aktif değerlerin satışı da düşünülüyorsa, bunlarda gelir planına yeni kalemler olarak eklenirler.


Gider planı da; geçmişteki kar-zarar tablosu verilerine de dayanılarak işletmenin stok siyasetine uygun ham madde, yardımcı malzeme için düşünülecek harcamaları, çalışanlara ödenecek ve miktarları kolayca tayin edilebilen işçi, memur maaş ve ücretleri, vergi ve sigorta borçları, bakım ve tamir giderleri, düşünülen yeni alımlar, lisans ücretleri gibi kalemleri içine alır.(ali Sait) gider planları miktar ve vade yönünden gelir planına nazaran daha çok kesinlik arz ederler.(özgen, gel-gid Bütçesi)


1.4.1.2 Kredi Planı: Fon gereksinimini gidermek için sağlanacak krediler ile bu kredilerle ilgili ana para, faiz, komisyon ve banka giderleri gibi ödemeleri önceden belirleyen bir plandır. (Oktay güvenli) Özellikle borç yönetimini ele alır böylece fon maliyetleri konusunda da büyük bilgileri içerir. Krediler planı yalnız bulunacak kredileri değil, müşterilere açılacak sevkıyat kredilerini de kapsamına alır.(mellorowis ali Sait)


Kredi planının hazırlanmasında; bulunacak yabancı sermayenin mevcut öz sermayeye rantabilitesinde sağlayabileceği muhtemel artışlar göz önünde tutulur ve belirlenen borçlanma sınırlarına ne kadar uyulduğuna da dikkat edilir. Bu plan hazırlanırken, optimal likidite gereklerini gözetmiş olmak için bazı nakit girişleri ile ödemelerin zamanlarını tayin imkanlarının elde tutulmasına çalışılır. Mesela alınan kredi sürelerinin veya borçlanılan senet vadelerinin uzatılması sağlanarak bazı ödemeler geciktirilebilir; yahut eldeki senetlerin iskontoya verilmemesi ya da mevcut kredinin kullanılmaması durumlarında olduğu gibi bazı girişler uzatılabilir. Bu suretle mesela umulmayan bir gider kapısının açılması halinde baş vurulabilecek kredi imkanları saklı tutulmuş olur. (ali Sait)


1.4.1.3 Ödeme Araçları Planı: Bu plan, ödeme araçlarının hareketlerini saptar. İşletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak gelir gider kalemleri karşılaştırılınca, elde kalacak ödeme araçlarını belirlemek mümkün olur. Sonra da bunların nasıl kullanılacağı veya eksiği varsa nasıl tamamlanacağı karşılaştırılır.(Oktay güvenli) Esasen bu denkliğin sağlanması için gereken işlemler yönünden kredi planının yardımına ihtiyaç vardır; bu bakımdan kredi planı, mali planla ödeme araçları planını optimal likidite yönünden bağdaştıran bir aracı rolü üstlenmektedir. (ali Sait mellerowicz)


Aslında kredi ve ödeme araçları mali planların bir parçasını teşkil etmektedirler. Ancak bu kalemlerin daha iyi anlaşılması ve yorumlanabilmesi için ayrı ayrı da oluşturulabilirler. Bu da daha iyi bir bakış açısı yaratır.


1.4.2 Olağan Üstü Finansal Planlar: Olağan üstü finansal planalar yöneticilerin sık sık hazırlamadıkları planlardır.


Bu plan yatırımların ve yatırımlar için bulunması gereken paranın ayrıntılarını gösterir. Planın başlıca görevi, sermaye gereksiniminin hesaplanması ve gerekli paranın bulunmasıdır. Sabit sermaye gereksiniminin hesaplanması nispeten kolaydır. enm.blogcu.com.Asıl güçlük, döner sermaye gereksiniminin hesaplanmasıdır. Çünkü, tesis için gerekli sermaye hesap edilirken tesisat için düşünülen makine ve teçhizatın muhtemel kullanılma sürelerini ve bunların tesisata ne kadar süre bağlı kalacaklarının, taşıma, montaj ve benzeri giderlerinin bilinmesi yeterli olacaktır. Halbuki döner sermaye gereksiniminin hesaplanması sırasında, işletmenin iç politikalarının yanında çevre koşullarının da dikkate alınması gerekir.(doğan bayar, endüstri işletmelerinde finansal planlama,1967)


 

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com