» İŞLETMELERDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN GELECEĞİ 2

Yayinlanma Zamani: 2012-01-18 01:00:00

2.4. TEKNOLOJİK RİSK ANALİZİ
Yaşantımız içinde yer alan ve kullanmış olduğumuz her teknolojik yenilik beraberinde olumsuzluklar da getirebilir. Bu olumsuz etkilere risk, bu riski göze alarak kullanılan teknoloji işlemine risk alma, bu işlemlerin değerlendirilmesine ise risk analizi denilebilir. Teknolojinin gelişimi ve günlük hayata girmesi ile insanoğlunun riski en aza indirme çabası, teknolojik risk analizini de teknoloji tabanına dökme ihtiyacını da getirmiştir (Mestçi ve Kul, 2005: 6).
2.5. TEKNOLOJİK AR-GE YÖNETİMİ (TEKNOLOJİ YARATILMASI)
Teknolojik gelişmeler Ar-ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkar. Ar-ge yönetimi ise bir çeşit proje yönetimidir. Öncelikle yapılacak araştırma konularına karar vererek bir Ar-ge politikası oluşturulur. Buna dayanarak proje teklifleri alınır veya geliştirilir ve oluşan projeler önce türlerine (radikal, yapısal, adımsal, modüler, ürün, süreç yenilikleri) göre ayrıştırılır, daha sonra her biri oluşturulan seçim kriterleri ile değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre seçim yapılarak desteklenecek projelere karar verilir. Böylece eldeki kaynaklar (maddi ve işgücü) seçilen projeler arasında dağıtılır. Projelerin takibi, yönetilmesi ve kontrolü yapılarak projelerin planlanan zamanda gerçekleştirilmesine çalışılır(Çetindamar, 2003).
2.6. TEKNOLOJİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Teknolojinin ölçülmesi ile kastedilen hem satın alınacak hem de geliştirilecek (Ar-ge faaliyeti ile) olan teknolojilerden beklenilen performans kriterlerinin ve alternatif teknolojiler arasında seçim yapılmasını sağlayacak olan teknolojik özelliklerinin saptanması ve uygulanmasıdır. Teknoloji değerlendirme ise teknoloji ölçümü sırasında yapılan kıyaslama ve karşılaştırma aktivitesi dışında başka bir değerlendirmeyi de içerir, o da teknolojik yeniliklerin firmanın faaliyetlerine ve pazarlarına olan etkisini değerlendirmektir. Teknolojilerin sadece direkt etkileri yoktur, ayrıca ikincil ve daha üst etkilerini de incelemek gerekir. Örneğin; geliştirilecek veya satın alınıp kullanılacak teknolojinin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesi teknolojinin direkt olmayan etkilerinin ölçülmesini sağlar(Çetindamar, 2003).
2.7. TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Teknoloji Transferi kavramı az gelişmiş işletmelerin, gelişmiş işletmeler tarafından kullanılan ve üretilen teknolojileri hızla edinerek, normalde kapanması imkansız olan teknolojik boşluğun azaltılması ve gelişime katkıda bulunulmasından yola çıkarak ortaya atılmaktadır. Teknoloji teorik ve pratik olarak çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir. Ürünler ve makineler teknolojinin görünür ve dokunulabilir yüzünü oluşturur. Teknolojinin aynı zamanda, dokunulamayan ve görünmeyen, sadece insanların akıllarında yer alan bir kısmı daha vardır. Bu görünmeyen kısım genellikle bilgi birikimi (know-how) olarak adlandırılır. Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir tanıma göre teknoloji transferi dört noktada gerçekleşmektedir(Atalay, 2003):

Fiziksel objeler ve ekipmanlar (Technoware)

İnsan kaynağı, yetenekler ve öğrenme (Humanware)

Tasarım, taslak gibi bilgi tabanları (Infoware)

Üretilen teknolojinin kullanımını sağlayan bağlantılar (Orgaware)
Teknoloji transferinin yönetimi birçok firma tarafından düşünülmemekte, teknoloji ödemesi yapıldıktan ve teknolojiler üretim hattına yerleştirildikten sonra uygulamanın direkt olacağı sanılmaktadır. Oysa teknoloji transferi sırasında transferi gerçekleştirenler arası iletişim, kullanıma yönelik verilecek olan eğitim, teknolojinin kaynağı ile teknoloji kullanan arasındaki teknik bilgi düzeyi, fizibilitenin detayı, genel amaçlara uygunluk, projenin sahiplenilmesi ve transferin sorumlusunun olması gibi birçok konunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ise sistemli bir yönetim gerektirir (Çetindamar, 2003).
2.8. TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU VE KULLANIMI
Teknoloji entegrasyonu teknoloji seçenekleri ile uygulama koşulları arasında en iyi uyumu sağlamayı hedefleyen bir faaliyettir. Çok çeşitli konularda entegrasyonu sağlamak gerekir: Örneğin; araştırma ve geliştirme bölümü ile üretim bölümü arasında, teknoloji geliştirme ile pazar araştırması yapan bölümler arasında, kullanılan değişik teknolojiler arasında iletişim kurulmasında ve teknolojik yenilikler ile diğer alanlarda yapılan yenilikler arasında entegrasyon sağlanmalıdır. Teknoloji kullanımı konusu aynı zamanda firmanın veya organizasyonun teknoloji kapasitesini arttırmak için de gerekir. Teknoloji kapasitesi fiziki makineler anlamında kullanılmamaktadır, burada kastedilen yeni teknolojilerin, bilgilerin değerini anlayarak firmanın ihtiyaçlarını giderecek ve pazarda ticari kazanç elde edilmesini sağlayacak şekilde kullanılması kabiliyetidir. Bu kabiliyetin geliştirilmesi Ar-ge’nin, üretimdeki öğrenme sürecinin ve eğitimlerin sonucu oluşturulur. Bu süreçlerin yönetilmesi gerekir(Çetindamar, 2003).
2.9. TEKNOLOJİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE PAZARLANMASI
Ar- Ge çalışmaları sonucunda elde edilen ürünlerin deneme aşamasından sonra insanların kullanımına sunulmasıdır. Şu aşamalardan oluşmaktadır(Sarıhan, 1998: 55):

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve hizmetin patentinin alınması,

Yeni ürün/ hizmet markasının tescillenmesi,

Ürün süreç ya da hizmetin pazar stratejisinin belirlenmesi,

Ürünün faydalarının potansiyel müşterilere öğretilerek tanıtımının yapılması,

Ürünün pazara sürülmesi ve satış sonrası teknik hizmetlerin örgütlenmesi.
2. 10. TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ VE BİLGİ ORGANİZASYONUNU YÖNETME
Teknoloji yönetimi sadece teknik faaliyetleri değil aynı zamanda teknoloji üreten ve kullanan kişilerin de yönetimini kapsar. Son dönemde bilgi yönetimi adı ile bahsedilen ve organizasyon içinde sahip olunan bilgilerin kayıtlı hale getirilerek, sistemleştirilmesi de bu başlık altındaki faaliyetler arasındadır. (Çetindamar, 2003).

İnternet kaynaklı işlemler çok karmaşıktır ve gerçekten bilgili çalışanlar gerektirmektedir. Teknik eğitimli insanlara olan gereksinimin gelecek 15 yılda, her türlü iş alanında artacağı, yüksek hızlı iletişim, şirketlere kendi öz yeteneklerine odaklanma imkanı vereceği, taşımacılık gibi ikincil ve üçüncül işlerini başka şirketlere yaptıracakları tahmin edilmektedir(Cetron ve Davies, 2001: 31).
3. TEKNOLOJİ ÇEŞİTLERİ
Teknoloji çeşitleri üç bölüme ayrılabilir:
3.1. MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ:
3.1.1. Sayısal Denetimli Tezgahlar: Sayısal denetim, bir işlemin denetimi için sayıların, harflerin ve sembollerin kullanıldığı bir programlanabilir otomasyon şekli olarak tanımlanabilir. Burada, belli bir iş parçasının veya işin yapılması için gerekli komutlardan oluşmuş olan programlar, sayılar, harfler ve semboller kullanılarak oluşturulmaktadır.
3.1.2. Robotlar: Cetron ve Davies, “Dünyayı Değiştiren Trendler” isimli 2001 tarihli makalelerinde: “Sıradan servis işleri, çevre ile ilgili tehlikeli işler, uzay istasyonlarının parçalarının tamiri ve montajı robotlar tarafından yapılacak. Kişisel robotlar, evlerde 2010 itibariyle görülmeye başlayacak” demektedir (Cetron ve Davies, 2001: 28)
3.1.3 Bilgisayar Destekli Tasarım: Bunun en bilinen örneği, Autocat programıdır.
3.1.4 Bilgisayar Destekli Üretim: Bilgisayar sisteminin bir üretim sisteminin planlanması, yönetilmesi ve denetimi işlerinde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması olarak tanımlanabilir(Arıkan, 2008).
3.1.5 Bilgisayarla Tümdeşik Üretim: Bilgisayarla Tümdeşik Üretim, işletmenin tamamını organize altına almaktadır. Bu organizasyon içerisinde tasarım, süreç kontrolü, imalat, kalite kontrol, taşıma, depolama gibi işlemler ile bu işlemlerin yapılmasını sağlayan tezgah ve araçların kontrolü bulunmaktadır. BTÜ aynı zamanda ticari veri işlemlerin kullanılarak siparişlerin alınması, malzeme girdilerinin yapılması ve bunlara göre de üretimin planlamasını desteklemektedir(Aydoğan ve Semiz, 2004).
3.1.6 Otomatik Malzeme Taşıma: Bilgisayar destekli malzeme taşıma; fabrika içindeki mal hareketlerinin otomatik hale getirilerek bilgisayarlar aracılığıyla kontrol edilmesi ve yönlendirilmesidir (http://www.egitimilanlari.com).
3.1.7 Grup Teknolojisi (Hücresel Üretim): Sistem içinde benzer üretim özelliklerine sahip belirli bir parça ailesinin tam olarak üretimi için işlem, insan ve özellikle, makine gruplarının bulunduğu ya da oluşturulduğu sistemlerdir (Gökşen ve Erdem, 2003).
3.1.8 Esnek İmalat Sistemleri: Sisteme gelişigüzel bir şekilde gönderilen değişik parçalar sistem tarafından teşhis edilmekte ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gerekli tezgahlara gönderilmektedir (Arıkan, 2008).
3.2. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:
Çağımızda yaşanan gelişmelerin temelinde bilişim teknolojileri yatmaktadır Bilişim teknolojisinin günümüzde temel taşı kabul edilen internet on yıl gibi kısa bir süre önce insanlığın hizmetine sunulmasına rağmen büyük bir hızla gelişmiş ve bunun sonucunda yeni bir dünya yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sanal ortamla oluşan bu yapı engel tanımaksızın büyümüş ve ülkeler arası sınırları kaldırmıştır. İletişim, zaman ve doğru bilgi kavramının stratejik unsurlar arasında kabul edildiği günümüzde en gözde araç internet ve ilintili teknolojileri olmuştur. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler incelendiğinde internetin sadece bilgisayarlar aracılığı ile kullanılabilen bir teknoloji olmadığı görülür. Günümüzde yeni nesil mobil telefonlar, daimi internet bağlantısını destekleme yolunda geliştirilmekte, internet televizyonları yoluyla bu gelişime katkı sağlamaktadır. Ayrıca hızla yaygınlaşan dijital televizyon yayıncılığı bilişim teknolojilerinin kullanım yelpazesini geliştirmektedir. Diğer yandan günümüz koşullarında yönetim faaliyetlerinin boyutları genişlemiş, daha etkin kararlar alabilmek için gerekli bilgi gereksinmesi ve seçeneklerin adedi artmıştır. Artan rekabet koşullarında üretilen bilgi, hızla üretilip hızla tüketilen bir yapıya sahiptir. Bu noktada bilgi, üretildiği andan itibaren çabuk tüketilmeli aynı zamanda organizasyon içinde paylaşılabilmelidir. Bu anlamda bilişim teknolojilerini yönetsel amaçlı kullanılması kaçılmaz olmaktadır.Çağdaş işletmelerin bu olanakları sağlama yolunda vazgeçilmez olarak gördüğü yapı, internet ve iki alt sistemi olan intranet ve extranet olmaktadır(Sevim ve Öncel, 2002)

İnternet, tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birbiriyle iletişiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Telefon hatlarıyla birbirine bağlı bu ağda, kişi ve kuruluşların kullandığı farklı yapıda bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda kullanılan farklı işletim sistemleri bulunur. İnternet, bu farklı yapıda bilgisayarların ortak bir dille iletişim kurmasına imkan sağlar. Üzerlerinde farklı programlar çalıştırılsa bile, kişiler ekranda aynı bilgileri görür ve değerlendirir (http://www.aydesign.net).
İntranet ise, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan bir ağdır. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgilerin ve bilgi işlem kapasitesinin paylaşımıdır. İntranet, şirket içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır (http://www.aydesign.net).
Extranet, bir işletmeyi, kendi tedarikçileri, müşteri ya da ortak hedefleri paylaştığı diğer işletmelerle bağlayan; bunu yaparken de internet teknolojilerini kullanan ve işbirliğine açık bir ağ olarak tanımlanabilir. Diğer şirketlerin de kullanımına açık ya da diğer şirketlerle işbirliğine olanak tanıyan bir intranet olarak da kabul edilebilir. İnternette her ne kadar bilgiler herkese açık olsa da işletmeler için bazı özel bilgiler olabilir. Bayiler, çözüm ortakları, taşeron işletmeler gibi işbirliği halinde olunan firmalarla mutlak surette bilgi alışverişi olacaktır. Eğer bu firma sayısı fazla ise, daha fazla çaba gerektirecektir. Bunun için extranet kullanımı gerekmektedir. Dikkat edilecek olursa yukarıda sözü edilen intranet ve extranet kavramları internetin alt sistemi olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bunlar yeni bir teknoloji değil, değişen sadece işleyişi ve adıdır. Ancak bunlar birbirinin tamamlayıcısı olan bilişim teknolojileridir (http://www.aydesign.net).
3.3. YÖNETİM TEKNOLOJİLERİ
Günümüzde ayrı bir yönetim anlayış ve yaklaşımı oluşturacak kapsam ve derinlikte olan; Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, Değişim Mühendisliği, Benchmarking Tam Zamanında Üretim, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Üretim Kaynakları Planlaması, Kurumsal Kaynak Planlaması vb. konular yönetim teknolojilerini oluşturmaktadır.
4. TEKNOLOJİ VE İŞLETME STRATEJİSİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
4.1.
UYGULAMAYA YÖNELİK STRATEJİK UNSURLAR :
Teknolojik değişimin sanayi yapısı ve rekabetçi üstünlük üzerindeki güçlü etkisi nedeniyle, bir işletmenin teknoloji stratejisi, genel rekabet stratejisi içinde temel bir konuma yerleşmekte ve aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır(http://enm.blogcu.com):

Teknoloji planlaması için yapılandırılmış bir süreç oluşturulması,

Ar-ge ve diğer fonksiyonlar arasında aktif bir katılım sağlamak,

Yönetimin katılımının sağlanması,

Tüm fonksiyonlarına yayılacak şekilde teknoloji planlamasının etkin bir şekilde organize edilmesi,

İş birimleri ve Ar-ge departmanının ölçülebilir sonuçlarla hesap vermesi.
Lee ve diğerlerinin 2008 tarihli makalesinde, proje seçmede ve planlamada, “Teknoloji Yol Haritası” kullanmaktan bahsedilmektedir. Teknoloji Yol Haritası (TYH), bir bilgisayar programıdır ve teknolojik planlama yapılırken uygun yolların seçilmesinde kararlara yardımcı olmaktadır. Bu makaledeki yönetim portföyü projesi için, yol haritası aktivitesi tablo 6’da görülmektedir:

Tablo 6: Yönetim Portföyü Projesi İçin Yol Haritası Aktivitesi

 

Kaynak: (Lee vd., 2008: 4).
4.2. POLİTİK UNSURLAR
Yüksek teknolojilerin rekabet üstünlüğü sağlamasıyla birlikte teknoloji hırsızlığı konusu ortaya çıkmıştır. Devletlerin bu konuda yapmış oldukları yasal düzenlemeler, bugün için, taklidi önlemeye yetmemektedir. Şirketlerin en büyük sıkıntılarından biri, uzun yıllar boyunca Ar-ge çalışmaları yaparak elde ettikleri bilginin başka şirketlerin eline geçmesidir. Özellikle ileri teknoloji ile çalışan şirketlerde bu durum, büyük para kayıplarına neden olmaktadır.
Garcı´a-Muin˜a ve Pelechano-Barahona, “Teknolojik Sermayenin Karmaşıklığı ve Yasal Koruma Mekanizması” isimli makalelerinde, teknoloji karmaşıklaştıkça, yapılacak yasal korumanın zorlaşmasından bahsetmişlerdir. Yazarlar, İspanyol biyoteknoloji firmasında iki yıl boyunca araştırma yaptıktan sonra şu sonuca varmışlardır: Teknolojik bilgi yükselip karmaşıklaştıkça, taklide karşı daha büyük bir entelektüel sermaye koruması gerekmektedir. Buna ek olarak, sadece teknolojik bilgi düşük olduğu zaman, yasal korumanın taklitlere karşı etkili bir anlamı olduğu kanıtlanmıştır(Garcı´a-Muin˜a ve Pelechano-Barahona, 2008: 86).
1996’dan beri, ABD Kongre’si, çeşitli reform kanunu düzenlemeleri geçirmiş, 14.000’den fazla yeni düzenleme yasalaşmıştır. En az 200 tanesinin üzerinden yeterli derecede geçilmiştir. Hiç kimse, bu süreçte, düzenlemeyi reddetmeyi önermemiştir. Federal kayıtlar (burada amaçlanan ve yasalaşan düzenlemeler yayımlanmaktadır), 1998’de 10 yıl öncesinden %50 daha kalın olmuş ve 50.000 sayfaya ulaşmıştır. Bu sadece Amerika’da olan bir eğilim değildir, AB’nin Brüksel bürokratları, üye ülkelerin doğal sistemlerindeki standart düzenleme yapılarını, artan oranlarda, alt üst etmektedir. Düzenlemeler, hem gerekli ve önlenemez olmasına rağmen, itilaf çeşitlerinin miktarı, hem yakın zamanın iş dünyası ve hem de geleceğin ekonomik büyümesi için yavaş kalmaktadır. Düzenlemelerin gelişmiş dünyadaki artışı, Çin ve Hindistan gibi, sağlık, iş güvenliği ve çevre koruması konularında hala çok geride olan ya da bu konuların olmadığı ülkeleri rekabette avantajlı hale getirmektedir (Cetron ve Davies, 2001: 40).
İş dünyası için, şu konulara karar vermek git gide daha fazla zorlaşmaktadır: Fabrikanın yeri, pazarlama ve gelecek 5 yılın içinde geniş bir şekilde görülmeye devam edecek diğer kritik konular… Bütün uzun vadeli planlar, yönetim riskleri için, daha büyük sınırları bile içermek zorundadır. Bu, ani ekonomik durum değişiklikleri tarafından tehlikeye atılabilecek offshore yatırımlarındansa, daha büyük dış kaynak kullanımını bile cesaretlendirecektir.
Belirgin istikrar olasılığı gösteren ülkeler, bunu gösteremeyen komşularının karşısında güçlü bir rekabet avantajına sahip olacaktır. Hindistan’daki hızlı büyüyen yatırımların şahitliğinde, deregülasyon ve özelleştirme, koşulların daha az koruyucu olduğu diğer Asya ülkeleri arasında paylaşılan genel politik destek olmuştur(Cetron ve Davies, 2001: 41).
4. 3. KÜRESEL UNSURLAR
Bellamy vd., “Stratejik Hedefin Bakış Açısından Teknolojik Yönetim Müfredatı” isimli makalelerinde, üniversitelerin teknolojik yönetim konusunda bir müfredat belirlemeleri gerektiğini, teknolojinin, eğitimi sınırların dışına doğru ittiğini ve geleceğin en başarılı enstitülerinin uluslar arası öğrencilere yüksek kaliteli için teklif edilen kurs örneği ana hatlarıyla Tablo 7’de görülmektedir(Bellamy vd., 2008).
Jay N. Nisberg “Gelecek Trendleri ve Hızlanan Değişim” isimli makalesinde; geleceğin firmalarının hayatında sadece çeşitlik garantidir. Emin olduğumuz tek şey değişim. Bu iddia, son 10, hatta 20 yıl içinde bile görüldü, hepimizin durup, tahmin yapmadan önce düşünmesine sebep oldu; sonraki iki, beş ya da on yıl neye benzeyebilir?” demektedir(Nisberg, 2007: 16).
“Cybernetics and Systems; An International Journal” dergisine misafir editör olarak katılan Edward Szczerbicki(2006), teknolojik gelişmelerin gerçek hayatta aldığı yerin git gide fazlalaşması sonucunda oluşan hızlı değişen ve belirsiz çevrede, toplumun yeni yaklaşımlar, felsefeler ve aletler geliştirmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Sorunları çözmek, bilgi çokluğu olan çevrede kararlar vermek için yine teknolojinin yardımı alınacaktır. Aynı dergide yayınlanan makaleler bu konuda kullanılan bazı yaklaşımlardan ve aletlerden bahsetmektedir. Mesela: Q. Yang and C. Reidsema makalelerinde; mühendislik dizaynında kullanılan, “bütünleştirici zeki mühendislik dizayn danışmanı sistemin”den bahsetmişlerdir. Mühendislerin, doğru parametreleri, doğru değerleri, doğru zamanda girebilme kararını vermesi için bu bilgisayar programı, sorunları çözmekte ve danışmanlık yapmaktadır.
Tabi ki bu makaleler Web- bazlı, bütünleştirici, platform- bağımsız, yeni milenyumun bilgi toplumunun ihtiyaçları için vaat edilen sert ve yumuşak yaklaşımların hibritlerini de öngörmüşlerdir(Szczerbicki, 2006: 5).
Tablo 7: Teklif Edilen Teknolojik Yönetim Müfredatı Kursu

Kaynak: (Bellamy vd., 2008: 4).
Günümüzde kullanabildiğimiz teknolojik bilgi, 2050’de kullanılabilecek olanın yalnızca %1’i olduğu öngörülmektedir. Endüstriler çok hızlı gelişen teknoloji temelli bir rekabetle karşı karşıya kalacaktır ve kim daha önce uyum sağlarsa olursa kazanacak, kim reddederse kaybedecektir(Cetron ve Davies, 2001: 2).
Bilgisayarlar, elektronik iletişim, internet ve diğer teknolojiler milli ve uluslar arası ekonomileri daha fazla rekabetçi yapmaktadır.
Görüldüğü gibi gelecek, bazı önemli faktörler içermektedir. Bunlardan en önemlisi tabi ki sürekli yenilenen teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeler, belirsiz bir çevre yaratmakta, insanların birbirleriyle iletişimini kolaylaştırdığı için küreselleşmeyi ortaya çıkarmakta ve buna bağlı olarak uluslar arası bir rekabet oluşmaktadır. Bu rekabette üstünlük sağlayabilmeleri için firmaların ilkönce teknolojiye ulaşması sonra da teknolojiyi yönetmesi gerekmektedir.

SONUÇ
Küresel boyutuyla teknoloji yönetimi, dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve bunlardan işletmeye en yararlısını seçerek, en uygun yolla uygulamaya koymayı gerektirmektedir. Çünkü küreselleşme, dünyadaki tüm firmaları rakip haline dönüştürmektedir. Bu yüzden işletmelerin, her çalışanı ile gelişmelere açık olması ve algıladığı ya da geliştirdiği yenilikleri ortaya koymak isteyen çalışanları, gelecekteki başarısı için sürekli desteklemesi gerekmektedir.
Bilim ve teknolojinin gelişmesinin temelinde yaratıcılığın olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yaratıcılık yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına, uygulanabilir yeni teknolojiler rekabet gücünün artmasına, rekabet gücü kârlılığın artmasına, kârlılığın artması ise yaratıcılığın artmasına neden olmaktadır. Günümüzde yaratıcılık sadece teknoloji üretmek anlamına gelmemektedir. Rekabet kavramı ile birlikte düşünüldüğünde yaratıcılık, piyasa tarafından kabul görecek teknolojileri geliştirebilmeyi ve zamanında pazara sokabilmeyi de içermektedir (Zerenler vd., 2007). Bu çerçevede ele alındığında, teknolojik gelişmeler, belirsizlik ortamı oluşturmakta, insanların birbirleriyle iletişimini kolaylaştırdığı için ise küreselleşmeyi ortaya çıkarmakta ve buna bağlı olarak da uluslararası rekabeti oluşturmaktadır. Bu rekabette, üstünlük sağlayabilmeleri için de firmaların, öncelikle teknolojiye ulaşması sonra da teknolojiyi yönetmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır.
Teknolojideki hızlı değişim, firmaları kendi içlerindeki bazı yetenekleriyle, bazı dış kaynak yeteneklerini birleştirmeye itmektedir. Buna ek olarak, günümüz yoğun rekabet koşullarında yönetim faaliyetlerinin boyutları genişlemiş, daha etkin kararlar alabilmek için gerekli bilgiye olan ihtiyaç ve seçeneklerin sayısı artmıştır. Bu sayı, kuvvetle muhtemel gelecekte daha da artacaktır. Artan rekabet koşullarında, hızla üretilip hızla tüketilen bir yapıya sahip olan bilgi, üretildiği andan itibaren çabuk tüketilmeli ve aynı zamanda organizasyon içinde paylaşılabilecek bir duruma getirilmelidir. Bu anlamda bilişim teknolojilerinin yönetsel amaçlı kullanılması kaçılmaz bir hale gelmiş ve gelecektir. Ayrıca, bugün üretim ve hizmet kesimlerinin ilgilerini yoğunlaştırdıkları teknoloji konusunda, yeni ürün ve yenilik süreçleri alanlarının yönetilebilir olması önem kazanmaktadır. Özellikle teknolojinin bir üretim girdisi olarak artan önemi, planlanmasına olan ihtiyacı da artırmıştır. Bu nedenle firmalar tüm kapasiteleri ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak teknolojik planlama sürecini gerçekleştirmeye çaba harcamaktadırlar. Bunun için, artık firmalarda mevcut teknolojiden sorumlu ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, işletmenin geleceğe dönük stratejilerini belirleyip bu konuda yönetimi bilgilendiren teknoloji yöneticilerinin, yönetim kademelerinde yer almalarına olan ihtiyaç daha artmıştır ve gelecekte de artmaya devam edecektir.
Küresel pazarda başarılı olmak isteyen işletmeler yeni teknolojilerin keşfedilip, uygulamaya konulmasında rakiplerinden daha hızlı olmak zorundadırlar. Çünkü gelecekte endüstriler, teknoloji temelli bir rekabetle karşı karşıya kalacaktır. Bu rekabet ortamına önce uyum sağlayan işletmeler yarışı kazanacak, diğerleri ise kaybedecektir. Yani rekabet üstünlüğünü, teknolojiyi iyi yöneten işletmeler elde edecektir. Bilişim alanındaki gelişmelerin bu hızda artarak devam edeceği dikkate alındığında da, gelecekte teknoloji yönetimi ile ilgili bilgilerin işletmeler arasındaki transferi daha da kolaylaşacak ve bu gelişmeleri uygulamaya aktaran işletmelerde başarı şansını daha da artıracaktır.
KAYNAKÇA
ARIKAN, Sahir(2008), “Bilgisayar Destekli Üretim”, http:// www.aku.edu.tr/~recepozkan/ doktora/ Donem_ II/Uretim%20Sistemleri/Bilgisayar%20Destekli%20UretimModelleme%20Kaynaklar/CAM.pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
ATALAY, İlker (2003), http://www.ilkeratalay.com (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
AYDOĞAN, Enver ve Süleyman SEMİZ(2004), “İşletmelerde Teknoloji Yönetimi Bağlamında İleri Üretim Teknolojileri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama”, http://www.sosyalbil. selcuk.edu.tr/sos_mak/ makaleler%5CEnver% 20AYDO%C4%9, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
BELLAMY, Al; Pamela BECKER and Paul KUWIK(2008), “Developing a Technology Management Curriculum from the Perspective of Strategic Intent”, The Journal of Technology Studies.
BERMAN, Evan; Eduardo, VASCONCELLOS and William B.WERTHER(1994), “Executive Levers for the Strategic Management of Technology: Leaders Must Have the Tool to Move Their Firms Toward the Use of Technology as a Strategic Resource”, Business Horizons, Vol: 37, No:1.
CETRON, Marvin and Owen DAVIES(2001), “Trends Now Changing the World: Technology, the Workplace, Management, and Institutions”, The Futurist; Mar/Apr 2001; 35, 2.
CENGİZ, Yaşar Baki ve Yeşim Yayla ÖZTÜRK(1995), “Dizayn Kalitesinin Oluşturulmasında Eşzamanlı Mühendislik Yaklaşımı”, IV. Ulusal Kalite Kongresi, Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite, 8-9 Kasım 1995, Cilt: 1, İstanbul, 85.
ÇETİNDAMAR, Dilek(2003), http://www.mmoistanbul.org, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
DENİZ, Nevin(1999), Global Eğitim, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

ERDAL, Murat(2008), www.meslekiyeterlilik.com/inovasyon/9.Yenilik%20Yonetimi%20ve%20Yaratici%20 orgut%.(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
GARCI´A-MUİN˜A, Fernando E. ve Eva PELECHANO-BARAHONA(2008), “The Complexity of Technological Capital and Legal Protection Mechanisms”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 1, 2008, 86-104 q Emerald Group Publishing Limited 1469-1930 DOI 10.1108/14691930810845821.
GÖKŞEN, Yılmaz ve Sabri ERDEM(2003), “Hücresel Üretim Sisteminde Makine-Parça Ailelerinin Oluşturulmasında Dengeli Talep-Kapasite Ve Dengesiz Talep-Kapasite Durumunun Analizi”, http://www.emu.edu.tr/ smeconf/turkcep df/ bildiri_ 24.pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
http://enm.blogcu.com/4543333/ 2007, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
http://tr.wikipedia.org/wiki/Moore_Yasası%C4%B1, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
http://www.aydesign.net, İnternet ve İntranet Nedir?, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
http://www.egitimilanlari.com/default.asp?pg=makale_goster&makale_id=1896, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008)
http://www.tyd.org.tr/teknolojiyonetimi.pdf, (29.10.2006), (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
İŞMAN, Aytekin(2001), “Teknolojinin Felsefi Temelleri Sakarya Üniversitesi Eğitim, 2001 -ef.sakarya.edu.tr”, http://www.ef.sakarya.edu.tr/dergi/efdergisayi1.pdf. ,(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
KEPENEK, Yakup(1997), Küreselleşmenin Ekonomik ve Siyasal Boyutları, Ed. Martin Setzer ve diğerleri, SODEV Yayınları, Ankara:, 51-55.
LEE, Sungjoo; Sungryon KANG; Euisuk PARK and Yongtae PARK(2008), “Applying Technology Road-Maps in Project Selection and Planning”, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 25, No: 1, 39-51 q Emerald Group Publishing Limited 0265-671X DOI 10.1108/ 02656710810843568(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
MESTÇİ, Aytaç ve R. Haluk KUL(2005), “Teknoşirket’lerde Kriz Yönetim Sistemi”, http://ab.org.tr/ab05/ tammetin/156.pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
NISBERG, Jay N. (2007), “Future Trends and Accelerated Change”, Firm Of The Future, June.
ROTHWELL, Roy(1994), “Towards the Fifth-Generation Innovation Process”, International Marketing Review, Vol: 11, No: 1, 8.
SARIHAN, Halime İnceler(1998), Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, İstanbul, 56-57.
SEVİM, Şerafettin ve Mesut ÖNCEL(2002), “İşletmelerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Çalışması”, inettr.org.tr/inetconf8/bildiri/ 122.doc İnet.Tr.02 Konferansı, 15-21 Aralık, İstanbul, (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
SOYAK, Alkan(2002), “Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye: Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-ge Destekleri Açısından Bir Değerlendirme”, Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, İstanbul: Om Yayınevi, Copyright 2002 http://mimoza.marmara.edu.tr/~asoyak/teknoloji-politikasi-sinaimulkiyet (alkan) .pdf., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
SZCZERBICKI, Edward(2006), “Intelligent Information, Knowledge and Technology Management”, Cybernetics and Systems: An International Journal, 37: 505–508, Copyright Q 2006 Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 0196-9722 print=1087-6553 online DOI: 10.1080/01969720600734370.(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008)
ŞİMŞEK, Şerif(1978), Teknolojik Değişim ve Yönetim Sorunları, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 71.
TEKİN, Mahmut; Hasan Kürşat GÜLEŞ ve Adem ÖĞÜT(2003), Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, 79.
TÜRK, Murat(1998), “Bir İşletme Stratejisi Olarak Teknoloji Yönetimi ve Tekstil Sanayii’ndeki Sorunların Çözümü Üzerine Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adana.
ULUĞ, Feyzi(2000), İlköğretimde Teknoloji Eğitimi, Ankara: Millî Eğitim Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 2000 - yayim.meb.gov.tr, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146 /ulug.htm.(Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
YILDIZ, Erhan(2007), Teknoloji Yönetimi, http://kutuphane.ksu.edu.tr/e tez/sbe/T00712/erhan_ yildiz_tez.pdf . (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).
ZERENLER, Muammer; Necdet TÜRKER ve Esen ŞAHİN(2007), “Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkisi” http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/ 2007/17/ MZERENLER -NTURKER-ESAHIN.PDF., (Erişim Tarihi: 26 Nisan 2008).

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com