» Limited Sirketin Tutmasi Gereken Defterler

Yayinlanma Zamani: 2010-12-26 04:09:00

 

LİMİTED ŞİRKETİNİN FAALİYETLERİ ve KULLANILAN BELGELER

2-TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER

2-1.Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri, bir işletmede kayıtlara geçirilmesi gerekli işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.Yevmiye defteri, ciltli ve sayfaları birbirini izleyen sıra numaralıdır.İşleri ciltli yevmiye defteri tutulmasına olanak vermeyecek derecede geniş olan işletmelerin, müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığınca izin verilebilir.Bu işletmelere istedikleri takdirde tutulması zorunlu diğer defterler için de ayrı izin verilebilir.

EKLER ( )


 

2-2. Defteri Kebir

Yevmiye defterine kayıt edilmiş olan işlemleri,buradan alarak sistemli bir şekilde dağıtan ve belli bir tasnif altında bu hesaplarda toplayan defterdir.Yevmiye defterine kayıt edilmiş olan işlemler, çeşitli bölümlere ayrılan defteri kebire nakledilirken kasayla ilgili işlemler kasa hesabına mal ile ilgili işlemler mal hesabına müşterilerle ilgili işlemler müşteriler hesabına satıcılar ile ilgili işlemler müşteriler hesabına, bankalar ile ilgili işlemler bankalar hesabına ve diğer işlemler ile ilgili kayıtlar ilgili hesaplara nakledilir.

Yevmiye defterinden bir bakışta çeşitli işlemler arasında,örneğin kasada ne miktar para bulunduğunu veya işletmenin ne miktar malının bulunduğu yada satıcılara ne kadar borçlu bulunduğu anlaşılamaz.Oysa defteri kebirdeki kasa hesabına bakılmakla,kasaya o tarihe kadar girip çıkan paraların miktarı kolayca fark edilebileceği gibi aradaki fark alınarak kasada bulunan parada öğrenilebilir.

EKLER ( )


 

2-3.Envanter Defteri

Bir tacirin ticari işletmesinde belirli bir anda var olan bütün mal ve alacaklarının,yani aktif ve pasiflerinin saptandığı mevduat defterine envanter defteri adı verilir.Ciltli ve sayfaları sıra numaralıdır. İlk kez kullanıldığı zaman, noterce açılış onayına uyruk kılınmıştır. TTK’nın 72.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca envanter ve bilanço defteri en geç sonraki iş yılına ilk üç ayın sonuna değin tamamlanır. İş yılı altı aydan az on iki aydan çok olamaz.

Envanter çıkarmak ,saymak,ölçmek,tartmak ve değerlendirmek suretiyle bilanço günündeki varlıkları,alacakları,borçları kesin ve müfredatlı olarak saptanmaktadır.Bilançonun düzenlenmesi için yapılması gereken belli başlı işlemler şöyle sıralanabilir.

 1. Genel geçici mizan düzenlenir.

 2. Yanlışlar Düzeltilir.

 3. Muhasebe dışı varlıklar,alacak ve borçlar gözden geçirilerek gerçek değerleri saptanır.

 4. Genel geçici mizandaki hesap bakiyeleri ile muhasebe dışı envanter sonuçları karşılaştırılır.

 5. Bilançonun değer hesapları tasfiye olunur.

 6. Hesabı cari faizleri gerçekleştirilir.

 7. Amortismanlar ve provizyonlar hesaplanır ve kayıtları yapılır.

 8. Sonuç tali hesapları kapatılır.

 9. Kar ve zarar hesabı denkleştirilir.

 10. Kesin mizan düzenlenir.

 11. Defteri kebir hesapları kapatılır.

EKLER ( )


 

2-4. Karar Defteri

Tüzel kişiler yönünden iki çeşit karar defteri söz konusudur. Birincisi; Toplantı ve müzakere defteri; Anonim şirketler genel kurul tarafından müzakere sonucu alınan kararlar ile toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin adlarını, soyadlarını toplantı günü ile alınan kararlarda oy sayısı ve müzakerenin tam olarak bilinmesi için gerekli öteki hususların kaydı amacıyla toplanı ve müzakere defteri tutmakla yükümlüdür. TTK madde 326 aynı zorunluluk limited şirkette de vardır TTK madde 78.İkincisi; İdare meclisi kararlar defteri; Yönetim kurulunca alınan kararların kayıt edilmesi için ciltli ve müteselsil sıra numaralıdır.Kararlar deftere yazıldıktan sonra alt yanı toplantıda hazır bulunan üyeler tarafında imzalanır. Aykırı yada çekimser oy kullanan yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulmak için kararın altına aykırı yada çekimser oy kullanmalarının gerçeklerini ve bunu imzaladıktan sonra durumu denetçilere bildirirler.

EKLER ( )


 

2-5.Demirbaş ve Amortisman Defteri

Üzerinde amortisman hesaplanan kıymetler ve bunların amortismanları şu şekilde gösterilir. Envanter defterinin ayrı bir yerinde,özel bir amortisman defterinde amortisman listelerinde Amortisman kayıtları varlıktan amortisman ayrılma başladığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirini takip eder şekilde yapılır.


 

3-KULLANILAN BELGELER

3-1. Fatura

VUK’ nun 229.Maddesinde fatura yapılan bir mal veya yapılan hizmet karşılığında malı satan veya hizmeti yapan tarafından düzenlenerek müşteriye verilen vesikadır.VUK’nun 230 ve 231. maddeleri faturada aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Faturanın düzenlenme tarihi,seri ve sıra numarası.

 • Faturayı düzenleyenin adı,ticaret ünvanı,iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası.

 • Müşterinin adı, ticaret ünvanı adresi,bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası.

 • Malın veya işin nevi miktarı birim fayatı ve toplam tutarı.

 • Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.

 • Fatura kullanma zorunluluğu; VUK’nun 232.maddesine göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçiler;

 • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

 • Serbest meslek erbabına

 • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara

 • Defter tutmak zorunda olan çiftçilere

 • Vergiden muaf esnafa sattıkları mal veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak zorundadır.

Yukarıdakiler dışında kalanlar birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları mal veya onlara yaptırdıkları iş bedeli yetmişaltı milyon lirayı geçmesi veya bedelinin 76 milyon liradan az olması halinde dahi istemeleri halinde malı satanın veya işi yapanın fatura vermesi zorunludur.Faturanın hangi sürede düzenleneceği TTK. Da açıklanmamıştır. Bununla beraber genel kayıt düzeninden hareketle,faturanın tanzim süreside tespit olunabilir.TTK’ya göre kayıtların 10 günden fazlasına izin verilmediğine göre faturanın da işlem yapıldığı andan itibaren 10 içinden tanzimi ve defterler işlenmesi gerekir.

EKLER ( )


 

3-2.Sevk İrsaliyesi

Sevk irsaliyesi ticari mal hareketinde fatura bulunsun veya bulunmasın cinsini,miktarını ve nereden nereye gittiğini gösteren ve maliye bakanlığınca kullanılması zorunlu tutulan bir belgedir.Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenir ve iki nüshası sevk edilen mal ile birlikte taşıyanda bulundurulmalıdır.Sevk irsaliyesinde aşağıdaki bilgilerin mutlaka bulunması gerekmektedir.

 • Sevk irsaliyesinde irsaliyenin düzenlenme tarihi,fiili sevk tarihi,sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı yer almalıdır.

 • Sevk edilen malın nevi ve miktarı ile malın nereye ve kime gönderileceği irsaliyelerde belirtilir.ancak fiyat ve bedel kayıt edilemez.

 • Sevk irsaliyesini düzenleyenin adı soyadı varsa ticaret ünvanı,iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ile hesap numarası eksiksiz yazılmalıdır.

 • Müşterinin adı soyadı, varsa ticaret ünvanı,vergi dairesi hesap numarası belirtilmelidir.

 • Sevk irsaliyesinde seri ve sıra numarası ile sevk edenin imzası bulunmalıdır.

 • Sevk irsaliyesinin irsaliye numarası ile tarihi satış faturasına kayıt edilmelidir.

EKLER ( )


 

3-3. İrsaliyeli Fatura

VUK’nuna satılan bir mal için ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi düzenlemek zorundadır.Böyle bir durumda mükelleflerin iş yükü çoğalacak faaliyetlerinin aksamasına neden olacaktır.enm.blogcu.com.Bu durumu dikkate alan ilgililer 21.09.1991 ve 20899 sayılı resmi gazetede yayınladıkları bir tebliğ ile fatura ve sevk irsaliyesinin aynı zamanda düzenlenebileceğini belirtmişlerdir.Taşınan veya taşıtılan mallar ile birlikte irsaliyeli faturanın bulunması durumunda sevk irsaliyesine gerek yoktur.İrsaliyeli fatura en az üç örnek olarak düzenlenir.İrsaliyeli faturanın üç örnekten az düzenlenmesi durumunda irsaliyeli fatura düzenlenmemiş sayılır.Düzenlenen irsaliyeli faturanın iki örneği mutlaka malı taşıyan araçta bulundurulacaktır.

Malı satan mükellefler irsaliyeli faturayı en az bir asıl iki örnek olarak düzenleyeceklerdir. Denetim elemanları kendilerine ibraz edilen irsaliyeli faturanın bir nüshasına adını,soyadını ve ünvanını yazdıktan ve tarih belirtildikten sonra mühürleyip imzalayacak ve ilgiliye iade edecekler, diğer nüshasını da defterdarlıklara verilmek üzere alacaklardır.


 

3-4. Perakende Satış Vesikaları

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışlar ve yaptıkları işlerin bedelleri perakende satış vesikalarından biri ile tevsik olunur.Mükelleflerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve yaptıkları işler ile ifade edilmek istenen, mükelleflerin son tüketiciye yaptıkları satışların ve iş bedelinin 76 milyon lirayı aşmamalıdır. Perakende satış vesikaları

 • Perakende satış fişleri

 • Makineli kasaların kayıt rüloları

 • Giriş ve yolcu taşıma biletleridir.

 • Perakende satış vesikalarında bulunması gereken unsurlar

 • İşletmenin adı veya mükellefin adı soyadı

 • Düzenleme tarihi

 • Alınan paranın tutarı

 •  

3-5. Gider Pusulası

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabının vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler ve onlardan satın aldıkları emtiayı satana imza ettirecekleri belgedir. Gider pusulasında bulunması gereken unsurlar şöyledir;

 • Yapılan işin mahiyeti veya satın alınan malın cinsi ve nevi ile miktarı.

 • Yapılan işin ücreti veya satın alınan malın bedeli

 • İşi yapanın veya malı satanın adı soyadı adresi

 • Tarih

 • Seri ve sıra numarası

Gelir vergisi kanununun 94.maddesinin 13.bendinde esnaf yararlananlara ve diğer kişilere mal ve hizmet alımları için gider pusulası karşılığında yapılan ödemlerden vergi tevkifatı yapılacağını hükme bağlamıştır.Gider pusulasının düzenlenmesinde ve kullanılmasında aşağıdaki ilkeler uyulması gerekmektedir.

 • Gider pusulasında işin mahiyeti, cinsi,adeti,fiyatı,tutarı,gelir vergisi yasası 94/13.maddesi gereğince hesaplanan gelir vergisi miktarı ve uygulanan oran işi yapan veya zati eşyasını satana veya satış işlemini yapana ödenen net tutar gösterilir.

 • Gider pusulasında işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın ad soyadları,tüzel kişiliklerde ünvanları, adresleri,varsa vergi numaraları seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihine ilişkin bilgiler bulunmalıdır.

EKLER ( )


 

3-6. Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbabının,mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlemek zorunda olduğu belgedir.Serbest meslek erbabı tarafından iki örnek olarak düzenlenen ve imzalanan serbest meslek makbuzunun bir örneğinin müşteriye verilmesi gerekir.Serbest meslek makbuzunda aşağıdaki unsurların bulunması gerekir.

 • Serbest meslek erbabının adı soyadı,varsa ticaret ünvanı

 • Serbest meslek erbabının işyeri ve adresi

 • Serbest meslek erbabının vergi dairesi ve hesap numarası

 • Alınan paranın tutarı ve alınma tarihi

 • Serbest meslek makbuzu olduğunu gösteren ibare

 • Makbuzun seri ve sıra numarası

 • Serbest meslek erbabının imzası

 • Yapılan kesintiler tutarı ve toplamının bulunması zorunludur.


 

3-7. Müstahsil Makbuzu

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenler;gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedellerini ödedikleri sırada iki örnek makbuz düzenlemeye ve bunları imzalatarak bunlardan bir nüshasını satıcı çiftçiye vermeye, diğerini de alıp dosyalamak mecburiyetindedir.Düzenlenen bu belgeye müstahsil makbuzu denir.Müstahsil makbuzunda bulunması gereken asgari bilgiler şunlardır;

 • Makbuzun tarihi

 • Malın satın alınan tüccar veya çiftçinin adı soyadı veya ünvanı ve adresi

 • Malı satan çiftçinin adı soyadı ve ikametgah adresi

 • Satın alınan malın cinsi,miktarı ve bedeli,

 • Makbuzun seri ve sıra numarası.


 

3-8. Taşıma İrsaliyesi

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için irsaliye kullanmak zorundadırlar.Üç nüsha olarak düzenlenen taşıma irsaliyesinin bir örneği eşyayı taşıttırana bir örneği eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına,bir örneği de taşımayı yapan tarafından saklanır.Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken unsurlar şunlardır.

 • Sürücünün adı soyadı

 • Aracın plaka numarası

 • İrsaliyenin seri ve sıra numarası

 • İrsaliyenin düzenlenme tarihi

 • Malın yüklenme tarihi

 • Malın cinsi malın miktarı

 • Malın nereye ve kime gönderileceği

 • Alınan nakliye ücreti ve satıcının imzası


 

4- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA İLİŞKİN BELGELER

4-1. İşyeri Bildirgesi

İşyerinde sigortalı çalıştıran işverenler SSK’nın 8.maddesi uyarınca vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesi SS Kurumuna 2 nüsha düzenlenir, belgelerden bir nüshası SSK tarafından sicil numarası verilerek iş yerine iade edilir.506 sayılı kanuna göre düzenlenecek olan iş yeri bildirgesinin iş yeri çevresindeki sosyal sigortalar kurumuna bir ay içerisinde verilmesi gerekmektedir.Ayrıca gerçek ve tüzel kişi tacirler fiilen işe başlamadan önce işe başlayacaklarının ilgili vergi dairesine yazılı olarak bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.İşe başlama bildirimi matbu işe başlama bırakma bildirimi formuyla yapılmaktadır.Her iki nüshada ilgili vergi dairesine verilir.

EKLER ( )


 

4-2. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

İşveren ilk kez sigortaya tabi olan kimseleri yanında çalıştırmaya başladığı günden bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu SSK’na verir.Sigortalı ilk işe giriş bildirgesi üç nüsha olarak düzenlenir.Kurum işçiye sigorta numarası vererek bunu bildirgeye yazar ve bir suretini işverene geri gönderir.İşverenler daha önce herhangi bir şekilde sigortalı olmuş işçileri yanlarında çalıştırmaya başlarlarsa bunlar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlerler.Daha önce sigortalı olan birisi tekrar sigortalı olarak çalışmaya başladığında işe giriş bildirgesi iki nüsha olarak düzenlenir.

EKLER ( )


 

4-3. Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi

İşverenler işçilere ödedikleri ücretlerden kestikleri sigorta primleri ile bu ücretlerden dolayı işverene isabet eden sigorta primlerinin tutarını ödememenin yapıldığı tarihi izlet


 

4-4. Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu

İşverenler aylık bildirimlerinin yanı sıran dört ay da bir aylık sigorta primleri bordrosu düzenleyerek kuruma verir. Dönemi;ocak-nisan,mayıs-ağustos,eylül-aralık aylarında dört aylık sigorta primleri bordrosu iki nüsha olarak düzenlenir.

EKLER ( )

 

4-5. Sigortalı Vizite Kâğıdı

Sigortalı olarak çalışan hizmet erbabının sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için işyeri tarafından düzenlenerek hizmet erbabının sağlık kurumuna sevk ini sağlayan bir belgedir.

EKLER ( )


 

4-6. Ücret Bordrosu

VUK’ un 238. maddesi Uyarınca işverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar. GV kanununa göre, vergiden muaf olan ücretlerde, götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan hizmet ödemeleri için bordro tutulmaz ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır:

 1. a-Hizmet erbabının adı soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü

 2. b-Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası

 3. c-Birim ücreti

 4. d-Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre

 5. e-Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro, ertesi mayın 20. gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya mührü ile bordroya tanzim eden memur tarafından imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.

EKLER ( )


 

8- MUHASEBE FİŞLERİ

8-1. Tahsil Fişi

Tahsil fişi işletmenin kasasına giren paraların ne amaçla alındığını ve hangi hesaplara alacak kayıt edildiğini tespit eden bir belgedir.


 

8-2. Tediye Fişi

Ödeme fişi, işletmenin kasasından çıkan paraların ne maksatla ödendiğinin ve hangi hesaplara borç kayıt edileceğini tespit eden bir belgedir.


 

8-3. Mahsup Fişi

Mahsup fişi nakit ödeme ile ilgisi olmayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır.İşlemin hangi hesaplara kayıt edileceğini tespit eden ve gerekli izahatı kapsayan bir belgedir.


 

9- KIYMETLİ EVRAKLAR

9-1. Bono

Borçlunun alacaklısına olan borcunun belirli bir tarihte kayıtsız ve şartsız bir şekilde ödeyeceğini gösteren bir belgedir.Bonoda olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir

 1. Senet metninde bono veya emre muharrer kelimesi veya senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde bono kelimesinin yazılması

 2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini içermesi

 3. Senet üzerinde tanzim tarihi ve yeri ve vade tarihi bulunmalı

 4. Ödeme yerinin belirtilmiş olması

 5. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adının ve soyadının bulunması gerekir.

 6. Senedi tanzim edenin imzasının bulunması gerekir


 

9-2. Çek

Kambiyo senetlerinden biri olan çek, çeki çeken(keşideci),bankaya muhatap(muhatap) senetteki yazılı belirli bir bedelin kayıtsız ve şartsız ismen gösterilmesi zorunlu olmayan bir kişiye ödenmesini emreder şeklinde tanımlanır. Çekin geçerli olması için şu şartların bulunması gerekmektedir.

 1. Çek Türkçe yazılmış ise çek kelimesi farklı bir dille yazılmış ise o dildeki çek kelimesi

 2. Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi için havaleyi içermesi gerekmektedir.

 3. Çeki ödeyecek bankanın adı

 4. Ödeme yeri

 5. Keşide günü ve yerinin gösterilmesi

 6. Çeki çeken kimsenin imzasının bulunması


 

9-3. Poliçe

Poliçede üçlü bir ilişki söz konusudur.Poliçeyi düzenleyen keşidecinin diğer bir kişiye muhataba,poliçede ismen gösterilen kişiye belirli bir meblağı ödemeyi emreder. Poliçede muhatap ilk önce bu ilişkinin dışındadır.Ancak, lehtar poliçeyi ibraz ettiğinde eğer poliçeyi imzalar,yani kabul ederse o zaman bu ilişkiye girer ve asıl borçlu hüviyetini kazanır.Poliçede bulunması gereken şekil şartları ise şunlardır.

 1. Senet metninde poliçe kelimesi eğer yabancı bir dille hazırlanmışsa o dildeki bu kelimenin karşılığı,

 2. Belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız ve şartsız bir ödeme emri

 3. Muhatabın adı,soyadı,vade ve ödeme emri,

 4. Lehtarın adı soyadı,keşide yeri ve tarihi,

 5. Keşidecinin imzası,müteselsil seri ve sıra numarası

 6. Alacaklı ve borçlunun adı,adresi,bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası.


 

11-İŞLETMELER TARAFINDAN VERİLEN BEYANNAMELER

11-1.Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir vergisi beyannamesi yedi gelir unsurunda kural olarak bir takvim yılı içinde elde edilen gelirlerin bildirimine yöneliktir.Söz konusu beyannamesin şekli,kapsamı ve ekleri maliye ve gümrük bakanlığı tarafından belirlenmektedir.Bir takvim yılına ait kazanç ve iratlarla ilgili gelir vergi beyannamesinin,izleyen yılın mart ayı içerisinde verilmesi gerekmektedir.Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenlerin beyannamelerini terk öncesi 15 gün içinde vermeleri zorunludur.Ölüm halinde ise gelir vergisi mükellefinin ölümü tarihinden itibaren 4 ay içinde verilmesi gerekmektedir.Gelir vergisi kanununa göre vergiye tabi gelirlerin nitelikleri;gelirlerin bir gerçek kişiye ait olması,gelirlerin bir takvim yılı içinde elde edilmiş olması,gelirin kazanç ve iratların safi tutarı olması.

EKLER ( )


 

11-2.Basit usulde beyanname

Vergiden muaf olmayan küçük esnaf ve sanatkarlar için özel vergilendirmede düzenlenen bir beyanname çeşididir.Basit usule tabi mükellefler, kendilerine eş ve çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, analık, doğum, tahsis gibi şahız sigortaları için ödedikleri primleri beyan ettikleri gelirlerden indirebilirler. Ancak; sigorta primleri ödenmiş olmalı ve yıllık toplamı beyan edilen gelirin %5’ni aşmamalıdır, aile fertlerinin her biri için ödenen sigorta primi,asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır.

11-3.Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar vergisi beyannamesi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur.Beyanname,ile ilgili döneme ait hesap ve neticelerini ihtiva eder.Kurumlar vergisinin mevzuu, kurumları kazançlarıdır.kurum kazancı gelir vergisi mevzusuna giren gelir unsurlarından terkküp eder.Kurumlar vergisinin mükellefleri kanununun birinci maddesinde beş grupta gösterilmiştir. Sermaye şirketleri,Kooperatifler,İktisadi Kamu Müesseseleri,Dernek ve Vakıflara ait İktisadi Teşekküller,İş ortaklıkları.Sermaye şirketleri Türk ticaret kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir.

EKLER ( )


 

11-4.Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname kaynakta kesilen vergiler ile ilgili bildirimin yapılmasına yöneliktir.GV.Kanunu 14.maddesi gereğince kaynakta vergi kesmekle yükümlü tutulmuş olan kişi ve kuruluşların bu işlemlerini bir ay içerisinde düzenleyecekleri muhtasar beyannameler aracılığı ile ilgili vergi dairesini bildirmeleri gerekmektedir.Muhtasar Beyanname GVK’ nın 94.maddesine göre vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri

EKLER ( )

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER İÇİN

YILLIK FALİYET BİLDİRİMİ ( A FORMU )

Birinci sınıf işletmelerin bilançosunu ve fatura kulanım sayısını bildiren bir belgedir. Bu belgede birinci sınıf işletmenin bilanço değerleri yazıldığı gibi bir yıl içersinde işletme tarafından yaplan personel ödemeleri, fatura sayınsı ve bu faturanın ne kadarlık kısmının kamu kuruluşuna, ne kadrarlık kısmının tüzel kişilere kesildiği bildirilir. Bu bildirim mavi veya siyah tükenmez kalem veya daktilo ile büyük harflerle doldurulacaktır. Yazı ve rakamlar arasına nokta, tire vs... işaretler konulmaz. Mükellefin birden fazla işletmesinin olması ve her birinin müstakil muhasebesinin bulunması durumunda, her bir işletme için ayrı ayrı bildirim düzenlenecek ve her bildirimdeki tablolar eksiksiz doldurulacaktır.

Bu bildirimde aşağıdaki bilgiler yer alır.

 • Formu düzenleyen mükellefin kimlik bilgileri, vergi dairesi ve hesap numarası

 • Bilanço ve gelir tablosu bilgileri ile diğer bilgiler

 • Dönem içinde yapılan faturalı satışlara ilişkin bilgiler

 • Mükellef ve varsa Mali Müşavirin onayı

EKLER ( )


 

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM (B FORMU )

Birinci sınıf işletmenin yapmış olduğu 10.000.000.000._ TL aşan alış faturasını ve bu faturanın hangi şirketten alındığını bildirir. Bildirimin mavi/siyah tükenmez kalem ile büyük harflerle doldurulması gerekir. Yazı tutar ve değerler ilgili alanların soldan başlanarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelime veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Şazı ve rakamlar arasına nokta, tre ve diğer işaretle konmayacaktır.

Bu bildirimde şu bilgiler bulunur.

 • Mükellefin kimlik bilgileri ve bildirimin dönemi

 • Mükellefin adı, soyadı varsa ünvanı

 • Vergi dairesi vergi numarası

 • Dönem içinde kendisinden Mal ve Hizmet alınan mükelleflere ilişkin bilgiler (Soyadı, ünvanı, vergi numarası, mal ve hizmetlerin toplam bedeli.)

 

EKLER ( )


KAYNAKÇA

1- Uygulamada Ticaret Şirketleri - Avukat Osman KİPER

2- Tekdüzen Hesap Planına Göre Defter Tutma – Zülküf KANAT

3- Ticari İşletme ve Belgeler – Doç.Dr. Durmuş ACAR

Dr. Hayrettin USUL

Dr. İsmet TİTİZ


Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com