» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -4

Yayinlanma Zamani: 2011-12-24 16:28:00

Simülasyon‟un amacı, bir gerçek hayat sistemini girdi ve çıktılarıyla matematiksel olarak ifade etmek, gerçek sistemi kurulan model üzerinden tanıyıp araştırmak, değişik kararları ve seçenekleri gerçek sistemde hiçbir değişiklik yapmadan deneyebilmektir. (Hançerlioğulları, 2006)
Simülasyonun uygulama alanları:
Simülasyonun kullanıldığı bazı uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir;
(Hançerlioğulları, 2006)
 Üretim/imalat sistemlerinin tasarım ve analizi
 Montaj hattı dengeleme
 İşgücü planlaması
 Malzeme taşıma sistemleri
 Yeni askeri silah ve sistem taktiklerinin saptanması
 Bir envanter sistemindeki sipariş planlarının incelenmesi
 İletişim sistemlerinin ve bunlar için gerekli mesaj protokollerinin tasarımı
 Otoyollar, havaalanları, metrolar ve limanların tasarım ve işletimi
 Ambulans bulundurma noktalarının ve buralardaki araç sayılarının saptanması
 Yangın söndürme istasyonlarının yerlerinin ve buralarda bulundurulması gerekli
minimum araç sayılarının saptanması
 Finansal veya ekonomik sistemlerin analizi
 Dağıtım kanallarının tasarımı
 Bir bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi
 İşletme yöneticilerinin eğitilmesi (işletme oyunları/firma simülasyonu)
 Alınacak riskleri minimize etmek için uzay uçuşları denemeleri
 Tamir-bakım sistemleri
Simülasyonun Avantaj ve Dezavantajları:
Simülasyonun avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir; (Hançerlioğulları, 2006)
 Esnek bir çözüm yöntemidir.
 Diğer modellere kıyasla anlaşılması daha kolaydır.
 Aşamalı olarak uygulayabilme imkânı vardır.

 Klasik çözüm yöntemlerinin kullanılamadığı büyük karmaşık problemlerin
çözümünde oldukça etkilidir.
 Bir başka yöntemde incelenmesi olanaksız olan koşullar ve kısıtlar simülasyon
ile rahatça modellenebilir.
 Sonuçları ancak aylar, yıllar sonra alınabilecek durumlar, simülasyon ile çok
kısa sürede analiz edilebilir.
 Modellenen sistemi değiştirmeden yeni fikir ve politikaların model üzerinde
rahatça uygulanmasına olanak verir.
 Kullanıcı, simülasyonu istenen zamanda durdurup yeniden başlatabildiğinden,
deney koşullar üzerinde tam bir kontrole sahiptir.
Simülasyonun dezavantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir; (Hançerlioğulları, 2006)
 İyi bir simülasyon modelini geliştirmek vakit alıcı ve pahalıdır.
 Optimum çözüm üretme garantisi yoktur. Bir çeşit deneme yanılma yöntemidir.
 Her simülasyon modeli kendine özgüdür.
 Uygulamasındaki kolaylıklar dolayısıyla analitik çözümlerin göz ardı edilmesine
neden olabilir.
 Modellemede ve bulguların analizinde yapılacak hatalar, yanlış sonuçlara yol
açabilir.
2.7 Simülasyon İçin Geliştirilmiş Başlıca Diller
Bir simülasyon modeli, bir sistemin ya da amacın yerine kullanılan temsilcisidir;
ancak gerçek sistemin ya da amacın davranışını anlamak, tahmin ve kontrol etmek için
de kullanılır (Banks vd., 2001 )
Modelleme, genellikle sistemin soyut bir ortamının oluşturulmasıyla başlar ve
gittikçe daha detaylı bilgilerin eklenmesiyle devam eder.
Bu soyut model, sistemin mantıksal bir modelidir ve sistemdeki olaylar arasındaki
ilişkileri tanımlar. Birçok alanda, özellikle mühendislik ve bilgisayar alanlarında, gerçek
bir sistem ile bu sistemin kavramsal bir temsili arasında karmaşık ilişkiler
kurulur.(Hasgül ve Öztürk, 2004)

Simülasyon modelleri diğer matematiksel modellerde olduğu gibi bir en iyi sonuç
bulmak yerine bir dizi aritmetik denemelerle değişik koşullar altında sistem
davranışlarını taklit eder.(Hasgül ve Öztürk, 2004) Buna göre simülasyon aşağıdaki
şekilde tanımlanabilir: “…teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme ait neden sonuç
ilişkilerinin bir bilgisayar modeline yansıtılmasıyla, gerçek sisteme ait davranışların
değişik koşullar altında bilgisayar modelinde izlenmesini sağlayan sayısal bir
modelleme tekniğidir.” (Radzicki, 1997)
Yapılan ilk bilgisayar simülasyonlarında genellikle, FORTRAN genel amaçlı
programlama dili kullanılmıştır. Daha sonra PASCAL ve C programlarına doğru bir
yönelme olmuştur. (Bateman, 1997)
Model kurmayı kolaylaştıran süreç SIMSCRIPT ve GPSS gibi simülasyon dillerinin
ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Simülasyon için programlama dillerinin kullanımı ile
modellerin geliştirilmesi kod yazımı ile gerçekleştirilir. Bu sayede büyük ölçüde
modelleme esnekliği sağlanabiliyor olsa da çoğunlukla öğrenilmesi ve kullanılması
zordur. Bu nedenle programcılık bilgisine ihtiyaç duymayan model elemanlarını ve
bunlar arasındaki ilişkileri otomatik olarak hazır yapılar içerisinde sunan özel amaçlı
simülasyon paket programları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakiler, bugün piyasada bulunan
yazılımların bir bölümüdür: ACSL, APROS, ARTIFEX, Arena, Automod, C++SIM,
CSIM, Call$im, FluidFlow, GPSS, Gepasi, JavSim, MJX, MedModel, Mesquite,
Multiverse, NETWORK, OPNET, Modeler, POSES++, Simulat8, Powersim, QUEST,
REAL, SHIFT, SIMPLE++, SIMSCRIPT, SLAM, SMPL, SimBank, SimPlusPlus,
TIERRA, Witness and javasim.
Simülasyon Yazılımlarında Aranan Özellikler:
Bir Simülasyon yazılımından istenilen özellikler 5 grupta toplanabilir.
Genel Özellikler:
1) Esnek olmalı: Gerçek hayatta karşılaşılabilecek farklı sistemleri modelleme
esnekliği olmalı.
2) Model gelişimi kolay olmalı: Birçok proje için zaman limiti olduğundan dolayı bu
özellik önemlidir.
3) Hızlı çalışmalı: Benzetim modeli mikro bilgisayarlarda çalıştırıldığında bu özellik
önemlidir.

4) İzin verilen model kapasitesi: Mikro bilgisayarlar kullanıldığında önem
kazanmaktadır. Bazı paketler için maksimum model kapasitesi 100 KB‟dan küçüktür.
5) Farklı ortamlarda kullanılabilmeli: Mikro bilgisayarlarda geliştirilen bir modelin iş
istasyonlarında çalıştırılabilmelidir.
Animasyon:
Bir simülasyon modelinin kullanım oranının artmasındaki önemli sebeplerden birisi
animasyon özelliğinin olmasıdır. Animasyon ile bir sistemin zaman içindeki değişimi
görsel ve grafiksel olarak görülebilir.
Animasyonun avantajları:
 Simülasyon modelinin geçerliliğini göstermek
 Sistem için yeni prosedürler önermek
 Sistemin dinamik davranışını incelemek
 Bir simülasyon bilgisayar programının doğruluğunu kontrol edebilmek
Animasyonun dezavantajları:
 Kısa bir zaman animasyona bakarak, sistemin çok iyi tanımlandığı sonucuna
varılamaz.
 Simülasyon modelinin modelleme zamanını artırır ve animasyon özelliğine
sahip simülasyon paketleri pahalıdır.
 Animasyon, istatistiksel analizin yerini alamaz.
İstatistiksel özellik:
Gerçek hayatta karşılaşılan sistemlerin çoğu rastsal özellik göstermektedir. Bu
nedenle bir simülasyon dili gerekli istatistiksel özelliklere sahip olmalıdır.
Örneğin; standart olasılık dağılımları kullanıcıya sunulmalıdır. Modelin otomatik
olarak bağımsız tekrarlamaları, farklı başlangıç değerleri kullanarak yapılabilmelidir.
Müşterinin desteklenmesi:
Kullanımında ortaya çıkan problemlerde, satıcı firma kullanıcıya gerekli desteği
vermelidir.
Çıktı raporu imkânı:
Modelin performans ölçütleri ile ilgili istatistikleri (doluluk oranı, kuyruk genişliği,
bekleme ve çıktı oranı gibi), standart raporları kullanıcıya verebilmelidir.

2.8 Arena Yazılımı
Simülasyon modelinin oluşturulması, çalıştırılması ve raporlarının alınması için
Arena 10.0 yazılım paketi kullanılmıştır. Arena yazılımı görsel ara yüzü sayesinde
SIMAN dilindeki kodlamanın görsel bloklar kullanılarak yapılmasına izin veren bir
programdır. Modelde kullanılacak olan görsel bloklar programlama ekranına
yerleştirildikten sonra aralarındaki ilişkiler kurulmakta ve ilgili tüm parametreler
bloklara ait diyalog kutularına girilebilmektedir. Model programda sistemin fiziksel
bileşenleri ve aralarındaki mantıksal ilişkiler tanımlanır. Deneysel programda ise
kaynakların sayısı, toplanacak istatistiksel bilginin seçimi vb. koşullar verilir.
Simülasyon modelinin iki kısımdan oluşması, koşullar değiştirilmek istendiğinde model
kısmında değişiklik yapmadan sadece deney dosyasının değiştirilmesine imkân verdiği
için büyük kolaylık sağlar. (Kalebek, 2006)

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com