» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -9

Yayinlanma Zamani: 2011-12-24 16:18:00

 

Şekil 4.10 Hattaki iyileştirme sonrası model çıktısı

BÖLÜM BEŞ
SONUÇ
Yapılan çalışma genel olarak ele alındığında, ilk başta üretim sisteminin tanımlanması ve doğru çalışma yönteminin belirlenebilmesi için uygulamanın yapıldığı işletmenin genel yapısı incelenmiştir. Problemin yapısına karar verildikten sonra ise, montaj hattının yapısı incelenmiş malzeme akışı, üretim akışı analiz edilmiştir. Çalışmanın bu aşamasında Excel üzerinde oluşturulan hattın şekli üzerine malzeme akışları çizilmiş ve insan-makine diyagramları kullanılmıştır. Analizin bu kısmından sonra daha ayrıntılı bilgi edinmemizi sağlaması ve veri sahibi olmamız açısından zaman etüdü çalışması ile iş adımları belirlenmiştir. Her iş adımı için süre tutularak birim süreler elde edilmiştir. Çalışma sonucunda dar boğaz istasyon ve dengesizliğe sebep olan iş adımları belirlenerek iş aktarımı gerçekleştirilmiştir. 5 ve 6 numaralı istasyonlarda gerçekleştirilen bu değişiklik ile hattın yeni durumunun değerlendirilmesi açısından deneme çalışması yapılarak son durum gözlenmiştir. Son durumda öngörülen değişiklik olumlu sonuç vermiştir ve dar boğaz tespit edilen kısımdaki istasyonlar dengelenmiştir.


Hat üzerinde yapılan gözlemlerin model ile desteklenmesi ve olası iyileştirmenin
gözlenebilmesi açısından bir simülasyon modeli kullanılarak gerçek sistem burada
tasarlanmaya çalışılmıştır. Simülasyon modeli dar boğaz istasyon göz önüne alınarak
yapılmıştır. Bu yüzden hatta bulunan bütün istasyonlar sistemde yer almamaktadır.
Model ile taşıyıcı operatör ve yuvarlak hat şeklindeki dar boğazın bulunduğu
kısımdaki operatörlerin çalışmaları üzerinde durulmuştur. Sisteme ürün gelmesini
sağlayan test istasyonu ile yuvarlak hattaki operatörlerin zaman etüdü çalışması ile elde
edilen sürelerin input analyzer ile analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde elde edilen
dağılım değerleri modeldeki işlem süreleri ve gelişler arası süre için kullanılmıştır.
Modelin hazırlanmasından sonra oluşturulan animasyon ile modelin çalışması
sırasında sistemdeki parça akışı gözlenmiştir.
Sistemin performans değerlerinin değerlendirilmesi operatör ve hat bazında faydalı
kullanım oranlarının incelenmesi, kuyruktaki parçaların kontrol edilmesi ile
gerçekleştirilmiştir.

Üretim sistemi üzerinde 30 sn‟ lik iyileştirme ve dar boğazın tespit edildiği
istasyonda bulunan iki operatörün faydalı kullanım oranları ve istasyon çevrim
zamanları dengelenmiştir. Faydalı kullanım oranı düşük olan operatörde (6. istasyon)
%37,35‟ lik bir iyileşme gözlenmiştir. İş yükü iyileştirmeden önce fazla olan operatörde
(5. istasyon) ise, %12,77‟ lik bir düşüş gözlenmiştir. Fakat hat genelinde ve üretim
akışında dengeleme söz konusu olduğu için aslında bu durum sistemin daha iyi
olduğunu göstermektedir.
Mevcut durum göz önüne alındığında uygulanabilecek daha iyi bir sistem ortaya
konulmuştur. Sistemin tamamının ele alınması ile yani bütün hat bazında dengeleme
çalışması yapılarak optimuma daha yakın sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bunun yanı
sıra sistemin malzeme akışlarının kontrol altına alınması ve montaj malzemelerinin hat
üzerinde bulunduğu rafların düzenlenmesi ve malzeme taşımalarının azaltılması ile
sistem daha iyi duruma getirilebilir.

KAYNAKLAR
Özdemir R.G., Ayağ, Z., Çakır, D., “Hazırlık sürelerinin azaltılması için bir hat
dengeleme modeli”, YA/EM (Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği), XXIV
Ulusal Kongresi, Gaziantep - Adana 15-18 Haziran (2004)
Tanyaş, M. Ve Baskak M., 2003. Üretim Planlama ve Kontrol, İrfan Yayımcılık,
İstanbul
Kılınçcı, Ö., “Basit Montaj Hattı Dengeleme Problemi Çözümü için Bir Petri Ağı
Yaklaşımı”, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol:6, no:2, 1-15,
(2004).
Kalender F. Y., Yılmaz, M. M., ve Türkbey, O., “Montaj Hattı Dengeleme
Problemine Bulanık Bir Yaklaşım” Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dergisi, vol:23, no:1, 129-138, (2008).
Çelikçapa O. F., “Üretim Planlaması”, İstanbul, 116-138, (1999). Uzmen, M.,
“Montaj Hattı Dengeleme”, İTÜ Fen Bilimler Enstitüsü, 32, (1990).
Erkan Zorlu, “İş Tasarımı ve montaj hattı dengeleme”,Yüksek lisans Tezi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, 23-25 (2000).
Acar, Nesime ve Estas, S. “Kesikli Seri Üretim Sistemlerinde Planlama ve Kontrol
Çalışmaları”, MPM Yayınları, Ankara, 309 (1991).
Erkut, Haluk ve Baksak, Murat, “Tesis Tasarımı”, İrfan Yayıncılık, İstanbul, 35-54
(1997).
Erel, E.,”Stokastik montaj hattı dengeleme problemi üzerinde yapılan araştırmalar”,
Endüstri Mühendisliği Dergisi, 3(13): 11-15 (1991).
Üstün, S., 2005. Bir Üretim Atölyesinde Darboğaz Problemlerinin Benzetimle
Analizi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Baskak, M., 2006., Üretim hatları Modellemesi Ders Notları.
Küçük, B. Keskintürk, T., “Montaj Hattı Dengelemede Genetik Algoritma
Operatörlerinin Etkinliklerinin Araştırılması”, YA/EM (Yöneylem Araştırması/Endüstri
Mühendisliği), XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli 390, 3 – 5 Temmuz, (2006).
Özden Ü. H., 2008 İstanbul Ticaret Üniversitesi,
http://www.unalozden.com/DOWNLOAD/simulasyon.pdf.
Aydoğan, E. K., Gencer, C., Gökçen, H. ve Ağpak, K., “Basit U Tipi Montaj Hattı
Dengeleme Problemi için Yeni Bir Optimal Çözüm Yöntemi: En Kısa Yol Modeli”,
YA/EM, XXIV Ulusal Kongresi, (2004).

Render, B., Stair R., M., "Quantitative Analysis for Management" A.B.D., Allyn and
Bacon , 671, (1991).
Hançerlioğulları, A., “Monte Carlo Simülasyonu Metodu ve MCNP Kod Sistemi”,
Kastamonu Eğitim Dergisi, vol:14, no:2, 545-556, (2006).
Halaç, O., “Kantitatif Karar Verme Teknikleri”, 3. Baskı, Evrim Dağıtım, İstanbul,
(1991).
Banks, J., Carson B. ve Nelson D. M., “Discrete-Event System Simulation”, Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall, (2001).
Hasgül, S., Öztürk, Z. K., “Açık öğretim Fakültesinde Öğrenci Sayısı Tahmininde
Benzetim Yaklasımı”, YA/EM, XXIV Ulusal Kongresi, Gaziantep – Adana, 15-18
Haziran, (2004).
Radzicki, M. J., “Introduction to System Dynamics Understanding Complex Policy
Issues”, Version 1.0, Sustainable Solutions, Inc. (1997).
Bateman, R. E., “System Improvement Using Simulation Promodel Corporation”,
Utah, 173, (1997).
Kalebek B., Esnek Üretim Sistemleri ve Simülasyon Yoluyla İş
ÇizelgelemesiYüksek Lisans Tezi Ankara (2006).
Benzetim Yazılımları, “END3032 Sistem Simülasyonu”,
www20.uludag.edu.tr/akansel/END3032-3.ppt, [online].
Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tez2.yok.gov.tr.
Çakır B., Stokastik İşlem Zamanlı Montaj Hattı Dengelemeİçin Tavlama Benzetimli
Algoritması Yüksek Lisans Tezi Ankara.
Özgörmüş E., 2007 Ergonomik Koşullar Altında Montaj Hattı Dengeleme Yüksek
Lisans Tezi Denizli.
Kurşun S. ,2007 Tekstil Endüstrisinde Benzetim Tekniği ile Üretim Hattı
Modellemesi ve Uygun İş Akış Stratejisinin Belirlenmesi Yüksek Lisans Tezi.
Filizay, O.S., 2008 Çok İşçili Hat Dengeleme Problemi İçin Bir Çözüm Yaklaşımı ve
Boji Şasesi İmalat Hattı Tasarımı İçin Uygulaması Yüksek Lisans Tezi Ekim.
Şahin Ş. 2009 Tasarım ve İmalat Süreçlerinde Sistematik Problem Çözüm
Yöntemlerinin Montaj Tasarım Optimizasyonu İçin Uyarlanması Yüksek Lisans Tezi
Bursa.
Koçanalı F., 2009 Montaj Hattı Dengelemeye Yönelik Bir Simülasyon Modeli
Önerisi Yüksek Lisans Tezi Kocaeli.

 

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com