» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-29YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Firma Bugün Sütunu: Firmanın ürününün her bir müsteri isteği ile ilgili olarak, müsteriler tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Bu asamadaki veriler için X lojistik firması müsterileri ile bir puanlandırma anketi yapılmıstır. Anket soruları müsteri isteklerinden olusmaktadır. Ayrıca, hosnutsuzluk nedenlerinin anlasılması için bâzı sorularda sıklar eklenerek yanıtlandırılması kolaylastırılmıstır. EK 2‟de Örnek Anket formu yer almaktadır. E-posta yolu ile hedef 300 müsteriye ulastırılan ankette X lojistik firmasının belirlenen 8 ölçüt bazında performansının 1 çok kötü, 10 çok iyi olacak sekilde 1–10 arası bir değer ile puanlandırmaları istenmistir. Gönderilen 300 ankettin 34 tanesinden geri dönüs olmustur. Benzer çalısmalarda kitleyi temsil için %10 sınırının geçilmesi yeterlidir. 34 anket de %13,3 e denk geldiğinden bu 300 müsteri temsil edebilir niteliktedir. X lojistik firmasının 8 ölçüt bazında değerlendiren 34 anket sonuçları ortalaması, “Firma Bugün” sütununa yerlestirilmistir (Tablo 6.10). “Rakipler Ortalama” Sütunu: KFY yönteminde bu sütun yerine “Rakip A” ve “Rakip B” sütunları yer alır. X lojistik firmasına en yakın iki rakip müsteri ile yapılan anket sonuçları bu sütunlara yerlestirilmistir. “Firma Hedef” Sütunu: Bu sütun, firmanın ölçütler bazında müsteri gözündeki yeri, rakip firmaların (bu çalısma için piyasa ortalaması diyebiliriz) yeri, ölçütlerin müst...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-28YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 6.4.2.4 Müşteri Gereksinimlerinin Ağırlıklandırılması KFY yönteminde yapılandırılarak son hâlini alan müsteri isteklerinin, müsteriler gözündeki önem derecelerini belirleyebilmek için Analitik Hiyerarsi Süreci kullanılır. Uygulamada satırlar sütunlarla karsılastırılarak “Satırdaki etkinlik, sütundaki aktiviteye göre ne kadar daha önemli?” sorusunun yanıtı, her bir hücre için verilmektedir. Bu karsılastırma yapılırken satır sütundan üstünse puanlama üstünlük derecesine göre tamsayı olarak, sütun satırdan üstünse puanlama üstünlük derecesine göre 1/(üstünlük derecesi) olarak verilir. Aynı etkinliklerin kesistiği ve matrisin de diyagonalini olusturan hücrelerde esit önemi temsil eden “1” değerleri bulunmaktadır. Diyagonalin alt kısmı ise kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira matrisin aij hücresinin değeri x ise aji hücresinin değeri (1/x) olmaktadır. Ġstek A ile Ġstek B karsılastırıldığında, otomatik olarak Ġstek B ile Ġstek A da (2. satır 1. sütun) karsılastırılmıs olmaktadır. Örneğin A-B karsılastırması “3” sonucunu veriyorsa, B-A karsılastırması da “1/3” sonucunu verecektir. Tablo 5.5‟de böyle bir baslangıç matrisi gösterilmistir. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS): AHS‟nin uygulanabilmesi için firma müsterilerine örnek hacmi 10 olan bir anket uygulanmıs, her bir müsteri isteği diğerleriyle ikiser ikiser karsılastırarak asağıda gösterilen ölçeğe göre değerlendirilmesi istenmistir. Tablo 6.1‟de, yapılan anket çalısmasının bir örneği gösterilmistir. 208 ...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-27YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 6. BİR ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK ŞİRKETİNDE KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI UYGULAMASI 6.1 Giriş Gelisen ve değisen küresel pazarda, değisen rekâbet kosullarında yasamda kalmak ve kâr etmek isteyen tüm firmalar için müsteri kavramını ön plâna çıkararak “Müsteri Odaklı” olmak, müsteriyi hosnut etmek bir zorunluluk hâlini almıstır. Müsteri-Marka iliskisinin uzun vâdede sürdürülebilmesi için hosnutluğun birinci sırada tutulması gerekir. Müsteri odaklı olmanın ve müsteriyi hosnut etmenin sonucunda olusan “Hosnut Müsteri” profilinde fiyat artıslarına daha az duyarlı oldukları, markanın temsilcisi gibi hareket ederek, klasik pazarlama tutundurma faaliyetlerinden daha güçlü, daha yaygın ve daha güvenilir bir tutundurma faaliyetlerini kendiliklerinden gerçeklestirdikleri görülür. Yeni bir müsteri kazanmaya çalısmak, kurulusa, varolan bir müsteriyi korumaktan en azından 4 kat daha pahalıya mal olur. Müsteri hosnutluğunun bu kadar önemli olması, lojistik sektöründeki gelismeler ile 3PL sirketlerin olusumu, lojistik hizmet kalitesinin önemini ortaya çıkarmıstır. Lojistik sektöründe, müsteri hosnutluğunun ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyilestirilmesi gerekliliği görülmüstür. Bu çalısmada 3PL‟lerin müsteri hosnutluğunu sağlamada nerede olduğu, nerede olmak istediği ve bu hedefe ulasmak için hangi süreçlerde iyilestirme yapılması gerektiği ile ilgili soruları yanıtlayan literatürdeki en etkin yöntem olarak Kalite Fonksiyonu Yayılımı uygulanmıstır. 200 Bu &...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-26YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 2 QFD stratejik rekâbet için bir kalite sistemidir; pozitif kaliteyi enbüyükler, konuşulan ve konuşulamayan müşteri gereksinimlerini ortaya çıkarır, müşteri gereksinimlerini teknik gereksinimlere çevirir, teknik gereksinimleri önceliklendirir ve en çok üstünlük sağlayan iyileştirmeyi yapmayı sağlar. 3 QFD, süreç ve iş geliştirmede özellikle müşteri isteklerine yoğunlaşan çok yönlü tek kalite aracıdır 5.13 QFD’nin Diğer Kalite Araçlarından Farkı Klasik kalite araçlarında müşteri düşüncelerine, ürün son kullanıcıcıya ulaştıktan sonra hoşnutsuzlukları öğrenmek amacı ile ulaşılmaya çalışılır. Amaç, operasyonel hataları azaltarak negatif kaliteyi enazlamaktır. Bu kalite anlayışlarında sıfır hata ile üretim yapıldığında müşteri hoşnutluğunun tam olduğu varsayılır. Ancak bu yaklaşımı benimseyen şirketler, sıfır hatayı yakaladıklarında bile müşteri hoşnutluğunun tam olmadığını görmüşlerdir. QFD, konuşulan ve konuşulmayan müşteri isteklerinin anlaşılmasını sağlayarak pozitif kaliteyi enbüyüklemeyi amaçlar. QFD de daha tasarım aşamasında hattâ stratejik yatırım aşamasında müşteri isteklerinden yararlanır. Sonradan hoşnutsuzlukları ölçmek yerine, en başka müşterinin hoşnut olacağı ürünü tasarlamayı amaçlayarak en büyük hoşnutluğu sağlar. 5.14 Kalite Fonksiyonu Yayılımının Yararları Kalite, işletmeler için önemli bir rekâbet aracıdır ve hem mal hem de hizmet üreten işletmeler için stratejik bir önem taşımaktadır. İşletmeler, dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişime ayak uydura...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-25YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Tablo 5.18: Teknik Kıyaslamalar (Shilllito, 1994)   Bu nedenle ilerletilmesi gerekir. ―Kat Sayısı‖ karakteristiği için de bu nedenle 5 hedefi seçilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken; müşterilerin yaptıkları kıyaslama da gözönüne alınmalıdır. Çünkü herhangi bir teknik karakteristiğin nesnel ölçümleri bakımından daha iyi olunsa bile, o teknik karakteristiğin karşıladığı müşteri istekleri bakımından müşteri firmayı daha geride ya da daha kötü olarak algılıyor olabilir. Böyle bir durum kalite evinde kolayca farkedilebilir. Bu duruma, firmanın imaj sorunları ya da reklâmlardaki yanlış yönlendirmeler neden olabilir. Bu, sorun geliştirme ekibinin sorunu olmaktan çok, stratejilerle ya da taktiklerle ilgili bir sorundur ve üst yönetime bildirilmelidir. 183 5.9.4.8 Sonuçlara Dayalı Olarak Geliştirme Projesinin Plânlanması Kalite evinin standart bölümleri oluşturulduktan sonra, karar vermeyi kolaylaştırmak için taban bölümüne ek satırlar eklenebilir. Bunlar; her bir teknik karakteristiğin geliştirilmesinin mâliyeti ile güçlük derecesini, yasal engelleri, çevresel engelleri gösteren satırlar olabilir. Bu satırların eklenmesinden sonra Kalite Evi son durumunu almış olur (Tablo 5.19). Tablo 5.19‘de görüldüğü gibi, plânlamada etkili olacak diğer öğelerden biri de mâliyettir. Mum mâliyeti ‗43‘, fitil mâliyeti ‗2‘, hidrojen iyonu mâliyeti ‗15‘, boya mâliyeti ‗9‘ ve koku mâliyeti de ‗31‘ olarak belirlenmiştir. Mâliyetlerin bilinmesi de teknik önem dereceleri yüksek karakte...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-24YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Yukarıdaki örnekte, birinci müşteri isteğiyle ilgili satış noktası puanı ‗1,0‘ olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla görsel olarak çekici bir mum üretmenin satışlarda artışa neden olmayacağı düşünülmektedir. Satış noktası puanının yükselmesi, ilgili müşteri isteğinin öneminin arttırılması demektir. ―Önem Puanı‖ sütunu; müşteriler tarafından belirlenen göreli önemlerin bulunduğu ―Önem Derecesi‖ değerleri ile ―İlerleme Oranı‖ ve ―Satış Noktası‖ puanlarının çarpımından oluşur. ÖnemPuanı=ÖnemDerecesi*İlerleme Oranı*Satış Noktası Puanı (5.2) Birinci müşteri isteği için önem puanı, denklem 5.2‘de görüldüğü gibi hesaplanmıştır (Veriler, Tablo 5.10‘dan alınmıştır): Önem Puanı = Önem Derecesi (0,262)*İlerleme Oranı (1,0)*Satış Noktası Puanı (1,0) = 0.262 Görüldüğü gibi birinci müşteri isteği için hem ―İlerleme Oranı‖, hem de ―Satış Noktası‖ ‗1,0‘ olduğundan, çarpımın sonucu ―Önem Derecesi‖ puanına eşit bulunmuştur. Bunun anlamı, müşterilerin belirlediği göreli önem dışında, rakiplerle yapılan karşılaştırma ya da satışlarda ilerleme potansiyeli yaratacak olması nedeniyle bu müşteri isteğine verilecek önemi arttırmanın gereği yoktur. Oysa 6. müşteri isteği için durum böyle değildir. Müşterilerin belirlediği göreli önem ‗0,131‘ olduğu hâlde, ilerleme oranı ‗3,0‘ ve satış noktası puanı ‗1,5‘ olduğundan, bu müşteri isteğine ait önem puanı ‗0,590‘a yükselmiştir (Tablo 5.10). Önem Puanı = 0,131*3,0*1,5 = 0,590 ―Yüzde Önem Derecesi‖ sütunu ise, ―Önem Puanı‖ s&uu...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-23YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Tablo 5.5: Temel AHS Ölçeği   A şirketi pazarındaki dört ayrı müşteri isteğini birbirleriyle karşılaştırmaktadır. Karşılaştırmada kullanılan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir (Matrisin 1. satırı 2. sütunu için): 9: A isteği B isteğine göre çok çok daha önemlidir. 7: A isteği B isteğine göre çok daha önemlidir. 5: A isteği B isteğine göre biraz daha önemlidir. 3: A isteği B isteğine göre daha önemlidir. 1: A isteği B isteğine ile eşit derecede önemlidir. Tersi durumlarda (1/9, 1/7, 1/5, 1/3) kullanılabilir. İstek A ile İstek B karşılaştırıldığında (1. satır 2. sütun), otomatik olarak İstek B ile İstek A da (2. satır 1. sütun) karşılaştırılmış olmaktadır. A-B karşılaştırması ―3‖ sonucunu veriyorsa, BA karşılaştırması da ―1/3‖ sonucunu verecektir. Tablo 5.6‘da böyle bir başlangıç matrisi görülmektedir. KFY‘de AHS‘nin kullanımı; yukarıda verilen örnekte olduğu gibi, müşteri isteklerini birbiriyle karşılaştırarak önem derecelerine göre sıralanmaları ile en önemli müşteri isteğinin bulunması amacı ile olabileceği gibi en önemli müşteri grubunun belirlenmesinde de kullanılabilir, böylece hangi müşteri grubunun isteklerine önem verileceği belirlenmiş olur. Hauser ve Clausing (1988) de kalite evinin temelinin müşteri isteklerini yansıtacak şekilde olması gerektiğini söylemektedirler. Müşteri gereksinimleri de ağırlıklandırıldıktan sonra artık bu gereksinimlerin sistem spesifikasyonları ile nasıl bir ilişki içinde olduğunun araştırılması, diğer bir deyişle müşteri gereksinimlerinin teknik karakteristiklere dönüştürü...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-22YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Günümüz müşterileri teker teker ne kadar dikkate alındıklarıyla ve gereksinimlerinin ne kadar karşılandığıyla ilgilenmektedir. Pazarda başarılı olmak için müşteri isteklerinin iyi anlaşılması ve tatmin edilmesi gereklidir. Bunu sağlamak; örgütteki 159 herkesin yaptığı faaliyetleri müşterileri tatmin etmeye yönelik olarak yapmasıyla olur. KFY‘de kaynakların dağılımına ve yeteneklerin kullanımına karar vermek için ―yönetimin istekleri‖ nden çok ―müşterinin sesi‖ne önem verilmektedir. Müşteri yönlü olmak isteyen bir işletme; öncelikle hedef müşterilerini belirlemeli, bu müşterileri kendilerinden daha iyi tanımalı ve örgütteki her faaliyeti onları tatmin edecek şekilde organize etmelidir. Eğer örgütün iyi bir müşteri veritabanı yoksa, başarılı bir KFY uygulaması için mutlaka bir bilgi sistemi kurulmalıdır. Çünkü bir firma, kör (kontrolsuz) bir şekilde müşteri gereksinim ve beklentilerine yanıt veremez. Fırsatlar tanımlanarak uygun tekniklerle müşteri istekleri toplanmalıdır. 5.9.3.2 Müşteri Gereksinimlerinin Tanımlanması İlk iş olarak müşterilerin gereksinimleri tanımlanmalıdır. Müşteri istek ve gereksinimlerinin anlaşılması ve farklılıklarının belirlenmesi, bu gereksinimlerin yönetimi için çok önemlidir. Müşterilerin beklentileri ile gereksinimleri her zaman aynı değildir. Örneğin bir ilkokulda; müşteri gereksinimlerinin ne olduğunu belirlemek için sorular çocuklara yöneltilemez. Çocuklar bu sorulara yanıt verebilecek bilinçte değildirler. Gereksinimlerin saptanması velilerle görüşerek yapılabilir, ama onlar ...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-21YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 5.9 Kalite Fonksiyonu Yayılımı Süreci 5.9.1 Genel Bilgi KFY Süreci dört aşamadan oluşur (Şekil 5.2). Şekil 5.2: Kalite Fonksiyonu Yayılımı Süreci İlk aşama 0 ile gösterilmektedir. Bu aşamada KFY uygulaması için gerekli ön hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra KFY sürecinin uygulanmasına geçilir (Yenginol, 2000).  Aşama 0: Plânlama  Aşama 1: ―Müşterinin Sesi‖nin Toplanması  Aşama 2: Kalite Evinin Oluşturulması  Aşama 3: Sonuçların Analizi ve Yorumlanması 5.9.2 Plânlama Aşaması (Aşama 0) 5.9.2.1 Örgütsel Desteğin Sağlanması Plânlama aşaması, örgütsel desteğin sağlanması, amaçların belirlenmesi, müşteri grubuna karar verilmesi, zaman ufkunun belirlenmesi, ürün/hizmet kavramına karar verilmesi, takımın kurulması, KFY sürecinin tasarlanması ve gerekli malzemelerle tesisin sağlanması konularını içerir. KFY projesinde örgütsel desteğin sağlanması, başarının temel anahtarıdır. Örgütsel destek; yönetimin desteği, işlevsel destek ve KFY teknik desteğinden oluşur. Yönetimin desteği, örgütün tepe yönetiminin KFY projesinin tamamlanması için gerekli olan para ve zamanın ayrılması, müşteri isteklerinin toplanması, KFY kolaylaştırıcısının belirlenmesi, takımın oluşturulması ve istenilen sonuç elde edilene dek KFY projesini yürütmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını içerir. KFY yaklaşımının başarıyla uygulanması için tepe ve orta düzey yönetimin desteğinin sağlanması temel oluşturur. İşlevsel destek, KFY sürecine katılacak ilgili grupların (satınalma, îmalat, kalite güvence, satış, hizmet, eği...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-20YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 5. KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI 5.1 Giriş Bugünkü rekâbet ortamında artık üreticiler kendi istediklerini değil, müşterinin istediklerini üretmek durumundadırlar. Son 20 yıldır rekâbet; kalite, mâliyet, hızlı üretim ve hizmet üçgenine endekslenmiş durumdadır. Bu durum, doğal olarak satılabileni üretme anlayışını gündeme getirmektedir. Satılabilen mal ve hizmet ise kaliteyi çağrıştırmakta ve dolayısıyla kaliteyi bir noktada müşteri belirlemektedir. Müşterinin bilinen ve bilinmeyen isteklerini saptayan üreticiler, rekâbette şanslarını arttırmaktadırlar. Bu nedenle üreticiler artık tüketicilere daha yakın olmanın gereğine inanmışlardır. Küreselleşen dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, tüketicilerin seçeneklerinin artması, ürün ve hizmet üreten işletmelere kolaylıkla ulaşabilmesi, daha seçici olmalarına, en üstün niteliklere sahip ürün ve hizmetlere ulaşma isteklerinin artmasına neden olmaktadır. Tüketici davranışlarındaki bu değişim ise, her işletmeyi, hangi koşullarda ve ne üretirse üretsin dünya standartlarında ve ―Müşteri Odaklı‖ üretim yapmaya hattâ müşterisi tarafından yeğlenebilmesini sağlamak amacıyla kendisini ve ürününü ayrıcalıklı kılacak daha üstün nitelikleri müşterisine sunmaya zorlamaktadır. Bu nedenle artık işletmelerin, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini; müşterilerinin isteklerini, arzularını, beklentilerini, aradıkları üstün nitelikleri ne ölçüde karşılayabildikleri ve ne ölçüde yeğleyebilecekleri belirlemektedir. Bunu gerçekleştiremeyen işletmelerin rekâbet ...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-19YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Cat Lojistik: Cat Lojistik, büyük uluslararası işletme Caterpillar için yedek parka hizmeti işletmesi olarak 1987‘de kurulan bir lojistik işletmesidir. Başarılı Caterpillar yedek parça lojistiği kavramı, diğer birçok işletmeyle birlikte karşılıklı olarak değerlendirilmiş ve şu anda Caterpillar‘ın sahip olduğu ayrı bir birim olarak, Cat Lojistik tarafından bir merkez hâline gelmiştir. Cat Lojistik çoğunlukla müşteri lojistik çözümleri ve depolama sistemleri ile çalışır ve herhangi bir taşımacılık sistemine sahip değildir veya yönetmez, ama birçok taşımacılık işletmesi ile yakın ilişkiler oluşturmuştur. Cat Lojistik, küresel olarak bütünleşmiş çözümlerde uzman duruma gelmiştir. Müşterileri çoğunlukla uzun ömürlü ürünlerin pazarlama endüstrilerindendir. Cat Lojistik, günümüzde dünya çapında bir kapsama alanına sahiptir ve birçok Avrupa ülkesinde kurulmuştur. Cat Lojistik için Avrupa‘daki ana üs, Caterpillar‘ın yedek parça sistemleri, envanter ve lojistik hizmetlerin tüm farklı türlerini içeren merkezî depo sistemleridir. İsveç‘in çoğu büyük uluslararası pazarlama işletmeleri, Avrupa için merkezî depolama sistemi kurmuşlardır ve Avrupa‘daki ticarî faaliyetleri için 3PL olarak Cat Lojistik‘i kullanmaktadırlar. Ayrıca, küresel depolama ağlarını kullandırarak, hizmetlerini küresel olarak da sunmaktadırlar. Zaman içinde otomotiv, elektronik ve endüstri ürünlerinde uzmanlaşmışlardır. Cat Lojistik genellikle 3PL faaliyetlerine ya müşterini...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-18YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) %25 katılımcı, Hindistan‘ın gelecekte büyük nüfusu ve Avrupa ile Uzakdoğu ortasındaki coğrafî konumu nedeniyle pazar payını arttıracağını tahmin etmektedir. %22 katılımcı da Batı Avrupa‘yı en hızlı gelişen pazar olması nedeniyle seçmiştir. Yıllar boyu tüketimin kısıtlandığı bu bölgelerde, AB desteği ile tüketimin artması ve büyük bir pazar gelişmesi beklenmektedir (Yıldıztekin, 2006). Güney Amerika ve Ortadoğu, ekonomilerindeki tutarsızlık ve politik dengesizlikler nedeniyle, araştırmada salt %3 oranında pay almıştır. Hizmet verilen sektörlerdeki gelişme konusundaki araştırmada da, yüksek büyüme hızı, varolan ürünlerin eskimeden değiştirilmesi, pazardaki rekâbet, ürün fiyatlarının sürekli olarak düşmesi gibi nedenlerden dolayı, elektronik sektörü %84 oranı ile liste başında yer almıştır (Yıldıztekin, 2006). Küreselleşmeden, markaların yapmakta olduğu rekâbet savaşından olumlu etkilenen, kalite, mâliyet ve teknoloji olarak büyük fark yaratan endüstriyel ürünler, %81 oranında ikinci sıradadır. Gelişecek sektörler sıralamasında %79 oranında oy alan parekende sektörü, alışverişin kredi kartları, bulunabilirlik, küçük satış noktalarının yaygınlığı nedeniyle önlerde görülmektedir. Ülkelerin GSMH‘larının artması, fert başına milli gelirlerin yükselmesi, ürün fiyatlarının doğru lojistik, artan üretim kapasiteleri, yeni satış teknikleri ve zorlu rekâbet nedeniyle azalması sonucu, hızlı tüketim malları %77 oranında öne çıkmıştır. 4.16 Türkiye’de 3PL Türkiye, Doğu-Batı arasındaki mal hareketinin geç...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-17YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 6. Hizmet düzeylerinin tatmin edici bulunmaması (%33) 7. Müşteri şikâyetlerinin artması (%27) 4.15.2 Üçüncü Parti Lojistik Kullanımı ile İlgili Yapılan Araştırmalar 4.15.2.1 Araştırma: En çok Kullanılan Lojistik İşlevler 2001 yılında Kaliforniya Üniversitesi‘nde yapılan bir çalışmaya göre (Lieb ve Schwarz, 2001) en çok kullanılan lojistik işlevler şunlardır: Doğrudan ulaştırma hizmetleri: %61 Dağıtım merkezi yönetimi-operasyonları: % 59 Nakliye ödeme: %53 Sipariş birleştirme hizmetleri: %49 Nakliye gönderme: %45 Taşıyıcı seçimi: %43 Stok yeniden doldurma: %41 Gümrük komisyonculuğu: %41 Taşıyıcı performans ölçümü: %41 Oran karşılama: %37 Sipâriş karşılama: %33 4.15.2.2 Araştırma: 3PL Seçim Etmenleri 3PL firması seçiminde dikkat edilen etmenler ile ilgili Uluslararası Depo Lojistiği Derneği (International Warehouse Logistics Association -IWLA) 2003‘de, Nevada Üniversitesi Lojistik profesörü Dr Dale S Rogers‘ın desteği ile 1994 ve 1999 yıllarında yapılan bir çalışmaya benzer bir çalışma yapmıştır (Hoiland, 2003). Araştırma IWLA‘nın üyesi olan 550 lojistik şirketi için 3PL sağlayıcılarının müşterileri ile görüşülerek yapılmıştır. Tablo 4.7: 3PL Seçim Etmenleri (Hoiland, 2003) Tablo 4.7 incelendiğinde 1994‘te 3PL seçiminde en önemli etmenin servis kalitesi olduğu görülür. Kaliteden sonra 2. önemli etmen güvenilirliktir, zamanında servis performansı 3. sırada ve iyi iletişim 4. sırada yer almaktadır. Fiyat ise 1994 yılında 11. sırada yer almıştır. Görüşülen firmaların çoğu...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-16YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Şirket tarafından hizmet sağlayıcıya verilecek desteğin türü ve boyutu ve eğitim gereksinimleri de açıkça belirtilmelidir. 4. Evre: Yönetim ve İzleme: Bu adım; şirket ile hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkilerin gelişmesi olduğu kadar, şirket ve hizmet sağlayıcının sözleşme ile belirtilenler üzerine performanslarını ölçmek için çok önemlidir. Bu, resmî görüşmeler veya üç aylık raporlar ile yapılabilir. Üçüncü parti hizmeti alan alıcının, hizmet sağlayıcı ile takım çalışması yapmaya önem vermesi gereklidir. Bu takım, anlaşma veya sözleşme ile ilgili tüm konuları yönetirken ve altından kalkarken iletişim noktasını oluşturacaktır. Hizmet sağlayıcının düşük performansı ve şirketin yetersiz desteği gibi durumlarda engelleri tanımlamak için periyodik olarak gözden geçirme yapılmalı ve sorunlar çözülmelidir (Kasilingam, 2004). Bunu yaparken aksaklıkların oluşması, sağlıksız bir ilişkiyi tetikleyecek ve hattâ sözleşmenin feshedilmesi sonucuna yol açabilecektir. 4.12 Lojistik DKK Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar DKK yaklaşımında, geleneksel hizmet satın almaya göre daha kapsamlı ve uzun soluklu olması, standart hizmetlerden çok hizmet verenle alanın ortaklaşa geliştirdiği özel çözümleri içermesi, işin nasıl yapıldığından çok iş sonuçlarına odaklanması gibi farklılıklar yer almaktadır. Bu nedenle DKK sözleşmelerinin de, standart bir satınalma sözleşmesinden çok farklı bir yapıda olması ve uzun süreli bir ilişkiyi sorunsuz yürütebilecek kapsama ve esnekliğe sahip olması gerekmektedir....

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-15YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Dördüncü Parti Lojistik (4PL) Anlaşmaları: Bu tip anlaşmaların mantıksal açıdan 3PL anlaşmalardan çok fazla farkı yoktur. Aradaki tek fark, 4PL şirketin hizmet alan taraf için farklı kaynakları bir araya getirmesi ve bilgi sistemleri ile eşgüdümü sağlamasıdır (Yağcı, 2006). Bütünleşik Hizmet Anlaşmaları: En ayrıntılı ve en formel ortaklık düzeyidir. Lojistik hizmet sağlayıcısı, hizmet alanın tüm lojistik sürecini ya da büyük bir çoğunluğu yürütüp yönetebilecek yetenektedir. Bu hizmetler; depolama, taşımacılık, stok yönetimi, sipâriş işleme, müşteri hizmetleri, vb. gibi hizmetlerdir. Aynı zamanda bâzı kaynakların tümü müşteriye atanır ve müşteriye özel uygulamalar geliştirilir. Uzun dönemli bakış açısı vardır ve bu doğrultuda personel, ekipman/donanım gibi yatırımlar gözönüne alınarak güçlü anlaşmalar imzalanır (Bilginer 1999). Wood ve diğ. (1995) göre başarılı bir ortaklığın 6 temel karakteristiği vardır: 1. Tarafların ortak bir vizyonu ve bakış açısı olmalıdır. 2. Ortaklar birbirlerini her yönüyle değerlendirmeli ve seçimde bilimsel yönetemler kullanmalıdır. 3. Ortaklar arasında bilgi paylaşımı açık olmalıdır. 4. Ortakların rolleri net ve belirgin olmalıdır. 5. Ortakların rolleri iyi geliştirilmiş kurallar ile sınırlandırılmalıdır. 6. Tüm ortaklıklar için ortaklığı bozmak, her iki taraf için de kolay ve mâliyetsiz olmalıdır. 4.10 Üçüncü Parti Lojistik (3PL) 4.10.1. Genel Bilgi Lojistikte dış kaynak kullanımı için lojistik hizmetlerin tümünün bir firma tarafından yerine g...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun