» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-14YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Tablo 4.1: Geleneksel Nakliye Yaklaşımı ile Dış Kaynak Kullanımı‘nın Karşılaştırması (Bradley, 1994) 4.4 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımın Nedenleri Lojistik sektöründe Dış Kaynak Kullanımına yönelimin arkasında çok sayıda farklı etken yer alır. Firmaların küresel pazarlara açılması, lojistik gereksinimlerini hızla arttırmıştır. Yeni girilen pazarlar ve bu pazarlardaki düzenlemeler hakkında bilgi birikimi ve uygun altyapı bulunmaması, firmaların 3. parti lojistik şirketlerine yönelmesine neden olmuştur. Bunun yanısıra tam zamanında üretim, esnek üretim sistemleri gibi yöntemler bu sistemleri besleyecek kaynakların plânlamasını ve yönetimini daha da karmaşıklaştırmıştır. Böyle sistemleri destekleyecek süreçleri ve bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek özel yetkinlikler gerektirir. Ayrıca yüksek kurulum mâliyetleri ve uzun devreye alma süreleri, firmaların kendi iç organizasyonları ile bu sorunların üstesinden gelmelerini olanaksız kılmaktadır. Piyasalardaki dalgalanma ve talepteki değişiklikler, firmaları, yüksek yatırımlardan kaçınmaya, sabit mâliyetlerini en aza çekmeye zorlamaktadır. Firmalar tahmin 96 edemedikleri gelecek için yatırım yapmaktansa, bir 3. partinin kaynaklarını kullanıp, kullandığı kadar ödeme yaparak mâliyetlerini değişkene çevirmeyi hedeflemektedir. Toplam mâliyetleri azaltmak, lojistik zinciri içerisindeki stok miktarlarını düşürmek, yüksek yatırımların firma defterlerinde yer almamasını sağlamak, toplam çalışan sayısını yükseltmemek, Dış Kaynak Kullanımı‘na yönelten finansal etmenlerdendir. 4.5 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının &O...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-13YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Avrupa ve Asya arasındaki ulaşım kanallarında olmak Ülke içinde aynı dili konuşma üstünlüğü Sektörün Zayıf Yönleri: Demiryolu ve denizyolu taşımasının eksikliği Karayolları altyapısının çabuk bozulur olması Ölçek küçüklüğü, sermâye eksikliği Verimsiz çalışma alışkanlığı Yeni teknolojiye kapalılık ve bilgi eksikliği Kurumsallaşmama Rekâbetin salt fiyata dönük olması İthalat-ihracat dengesizliği Dengesiz üretim ve tüketim coğrafyası FOB ihracat ve CIF ithalat alışkanlığı Kombine taşıma yapılmaması Dokümantasyonda dijital ortama geçilememesi Pazarlama bilgisi eksikliği Sektörün Fırsatları: Yeni bir iş alanı olması Ekonomiye katma değer sağlaması Büyüyen ekonomi ve artan nüfusun getirdiği potansiyel İthalat ve ihracat artışı Karadeniz, Balkan, Arap ve CIS pazarları GAP projesi Avrupa Birliği Lojistik üs olarak Türkiye‟nin öne çıkması Lojistik köyler projesinin gerçekleşmesi Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin uygulanması Stratejik işbirlikleri Demiryolu ve denizyolu geliştirme programları 88 Sektörün Riskleri: Yabancı kuruluşların Türkiye pazarına girişi Karayolu taşıma yönetmeliğinin olumsuz etkileri Ekonominin bozulması Kalitesiz rekâbetin artması Politik müdahaleler yapılması Değişime gösterilen direnç Güneydoğuda oluşabilecek bir kriz AB sürecinde hizmetlerin serbestleştirilmesi Yaşlı araç parkı Sosyal refahın artması ile ücretlerin artması. Uluslararası ticaretin engellenmesi 3.14.2 Sektörün Önde Gelen Şirketleri ve Temel İşleri CEVA Lojistik (Otomotiv ve FMCG d...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-12YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Sanal Depolama: Stuart ve diğerleri 1995‟te, sanal depolama kavramını tanımlamıştır ve sanal depolamayı destekleyecek yeni ağ ve iletişim teknolojilerini tartışmıştır(Kasilingam, 2004). Sanal Depolama (SD) uluslararası piyasalardaki bâzı büyük şirketlerin rekâbet gücünü arttıracak, uygulamalar kümesi yapısını oluşturacak bir kavramdır. SD kavramı salt dünya çapında dağıtım merkezleri kullanarak etkin ve doğru performanslar sergilemeyi sağlayacak karma algoritmalardan yararlanan dinamik ve sürekli malzeme lojistik işlevlerinin altından kalkabilen bir evrensel 79 sistem olarak tanımlanır. Sanal depolamanın kavramsal modeli Şekil 3.6.‟da verilmiştir. Şekil 3.6: Sanal Depolama Kavramın temelini, gerçek zamanlı olarak, dünya çapındaki veritabanlarındaki büyük miktarlardaki verilerin hızla işlenmesine olanak veren yeni teknolojiler oluşturmaktadır. Bu tür bir sistemin üstünlükleri, üretilen iş ve doğrulukta miktar kazanımları, müşteri hizmetleri için anında malzemenin durumunun görünmesi, ulaştırmada tam kontrol ve sanal veritabanına girmeye hakkı olanlar için veri analizi yeteneğidir. SD kavramının stoğu düşürmesi, üretilen iş ve müşteri hizmetlerini arttırması beklenir. SD kavramı gelişme ve uygulama bakımından hâlâ olgunluğa ulaşmamıştır. SD bâzı elektronik ve telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Birçok şirket tarafından verimli olarak kullanılabilmesi için çeşitli araştırmaların ve örneklerin yapılması gerekmektedir (Kasilingam, 2004). Sanal Depolamayı Destekleyen Teknolojik Gelişmeler: SD, önemli araştırma olanakları için büyük...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-11YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Tedârik zincirini oluşturan halkalar arasındaki bu sıkı ilişki, tüketici veya müşteri ile işletme arasında olduğu kadar işletme (alıcı) ve tedârikçisi (satıcı) arasında da vardır. Müşteri ile tedârikçi işletme arasında, özellikle dağıtım gereksinimlerinin daha sık karşılanması için, en az hatayla karşılama ve daha büyük ölçekli işbirliği yaratmada önemli bir kavramdır ve tedârikçi ile müşteri arasında kurulan “ağ” kalıcı ve uzun ilişki oluşturulması anlamında ele alınmaktadır. Bunun yanında, geleceğin fabrika yapısına ilişkin yapılan tartışmalarda “geleceğin fabrikasında büyük ve kitle üretim yerleşimleri değil, fabrikaya bağlı şubelere coğrafî olarak mal gönderen daha çok tedârikçinin görüleceği” belirtilmektedir (Murphy ve diğerleri, 2003). Bir şirketin temel hedefi, tedârik zincirinden geçen ürünlere bir değer katmak ve bu ürünlerin; istenilen miktarlarda, uygun nitelikte ve istenilen zamanda, nakliyat sürecinde rekâbetçi bir mâliyet anlayışıyla dağıtılmasıdır. Bir tedârik zinciri, iki ana iş sürecinden oluşmaktadır (Min ve Zhou, 2002): Malzeme Yönetimi (Gelen Lojistik) Fiziksel Dağıtım (Giden Lojistik) Malzeme Yönetimi, hammadde ve stok yönetiminin, bölümlerin ve tedârik sürecinin kontrolunun ele geçirilmesi ile ilgilidir. Daha ayrıntıya inilirse, Malzeme Yönetimi; Malzeme Akış Çevrimlerinin, ürünlerin satınalma ve iç kontrol sürecinde nihaî ürünlerin depolanması, taşınması ve dağıtımıyla ilgili olarak plânlama ve kontrol faaliyetlerinin t...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-10YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 3.4. Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi, müşteri gereksinimleri doğrultusunda, sevkiyat noktası/noktaları ile teslîmat noktası/noktaları arasında, malzemelerin iki yönlü akışı boyunca yer alan faaliyetlerin bilgi tabanlı bütünsel yönetimidir (Tanyaş, 2006). Lojistik yönetiminin önemi, lojistiğin önemi ile artmıştır. Son yıllardaki, küreselleşmeye paralel olarak şirketlerin de küreselleşmesi ve/veya şirketlerin dikey bütünleşmeleri, lojistik yönetimini öne çıkarmıştır. Etkin bir lojistik yönetiminin; firmalar için; mâliyet düşürücü, üretim arttırıcı, kalite yükseltici, müşteri hoşnutluğu sağlayıcı vb. çok önemli etkileri vardır. Bu nedenle, lojistik yönetimi, işletmeler için son yıllarda vazgeçilmez olmuştur. Şekil 3.1.‟de görüldüğü gibi hammadde, yan sanayi, üretici, bayiler ve son kullanıcı arasındaki tüm taşıma, paketleme ve depolama faaliyetleri, lojsitik yönetiminin kapsamı içindedir. Şekil 3.1: Lojistik Yönetimi Kapsamı 3.5. Temel Lojistik Faaliyetler Sipâriş Yönetimi Tedârik Yönetimi Nakliye (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Yönetimi Kalite Kontrol-Gözetim Dış Ticaret-Operasyon, Gümrük, Antrepo, Sigorta Depo Yönetimi-Araç, Kap Parkı-Katma Değerli İşlemler Fason Yönetimi Stok Yönetimi Lojistik Bilgi Sistemleri Yükleme Optimizasyonu Ürün ve Yedek Parça Dağıtımı Çapraz Sevkiyat (Cross Docking) Filo Yönetimi Tersine (İade, Boş Kap) Lojistik Üretim Lojistiği-JIT Hurda ve Iskartaların Elden Çıkarıl...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-9YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Türkiye‟de dış kaynak kullanımına ilişkin en çarpıcı örnekler, tekstil sektöründeki fason üretim yöntemi ve inşaat sektöründeki taşeron firma kullanımıdır. Klasik uygulamalarla birlikte gıda, ulaşım, beyaz eşya, büro yönetimi, otomotiv vb. sektörlerde dış kaynak kullanımı giderek artmaktadır. Otomotiv sektöründe Renault, beyaz eşya sektöründe Arçelik, gıda sektöründe Ülker, dış kaynaklardan başarı ile yararlanarak rekâbet üstünlüklerini pekiştirmeyi başaran işletmeler olarak dikkati çekmekktedirler. İletişim sektöründe ise, Nokia mâliyet üstünlüğü nedeniyle Nisan 2002‟den itibaren üç yıl geçerli olmak üzere 300 milyon dolar değerinde bir bilgiişlem altyapısını HP‟den sağlama yolunu yeğlemiştir. Türkiye‟de yeni dış kaynak kullanımı uygulamaları, otomobil kiralama, postadağıtım gibi alanlarda da görülmektedir. Örneğin Alarko Holding, hiç bir şirketinin bünyesine araç satın almayıp, araç gereksinimi „rent a car‟ şirketlerine outsource ederek karşılamaktadır. Yakın zamana kadar şirketlerin kendi içlerinde yaptıkları, postalama-dağıtım işleri de artık kurye şirketlerine verilmektedir. İnşaat şirketleri de giderek, kendi uzmanlık alanlarının dışındaki işleri dışarı vermeyi yeğlemektedirler. Örneğin, bâzı müteahhitler, binayı bitirdikten sonra bahçe düzenleme işini, bu konuda uzman şirketlere yaptırarak bâzı mâliyetlerden kurtulmaktadırlar. Fotokopi şirketi Xerox ise, fotokopi işleri yoğun olan şirketlerin bütün işlerini yönetmektedir. Böylece şirketler, hem fotokopi aygıtına yapılan sabit...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-8YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Pazarın yeri kilit önemdedir. Uluslararası destek ya da direnci gözönünde bulundurun. Örnek: Toyota’nın Outsourcing Kararları Dış kaynak kullanmada karar verirken ürünün bilgi için ve kapasite için bağımlı ve bağımsız olma durumları göz önüne alınmalıdır. Tablo 2.3‟ de görüldüğü gibi en iyi dış kaynak kullanımı kararı sadece kapasite için bağımlı ve ayrıştırılabilir ürün ve hizmetlerde kullanılabilir. Sadece kapasite için bağımlı, ayrıştırılamaz ürün ve hizmetlerde eğer uygun şartlar sağlanabilirse dış kaynak kullanımı uygun olur. Kasite ve bilgi için bağımlı ve ayrıştılabilir ürün ve hizmetlerde dış kaynak kullanımı zordur. Kapasite ve Bilgi için bağımlı ayrıştırılamaz ürün ve hizmetlerde ise dış kaynak kullanımı uygun değildir. Tablo 2.3: Toyota‟da Ürün Yapısı ve DKK Kararları Bu bilgiler ışığında Tablo 2.4‟e bakıldığında Toyota‟da sadece kapasite için bağımlı olan yürüyen aksam eğer ayrıştırılabilir ise dış kaynak kullanımı için uygundur denilebilir. 48 Tablo 2.4: Toyota‟nın Tedarik Stratejisi ve Seçimi 2.15. Küçük İşletmelerde Başarılı Dış Kaynak Kullanımı Uygulama Adımları 2.15.1. Genel Bilgi Büyük işletmelerle karşılaştırıldığında, küçük işletmeler kendiliğinden daha esnek ve hızlıdırlar; yaptıkları işte uzmandırlar ve işlerini büyük bir tutkuyla gerçekleştiriyorlardır. Ancak bu işletmelerin genelde eksik kalan yönleri daha büyük çaplı işletmelerin sahip olduğu know-how, teknoloji, sermâye, ölçek ekonomileri ve diğer kaynak çeşitlerine erişimleridir. K&u...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-7YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 2.13.2.6. Bilgi Teknolojilerinde Dış kaynak Kullanımı Bilgi teknolojilerinde dış kaynak kullanımı aynı zamanda “IT Outsourcing” olarak da anılmaktadır. BT sektöründe Dış Kaynak Kullanımı‟na yönelimin arkasında çok sayıda farklı etken yer alır. Bilgi teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişmekte, uzman olanlar için bile izlenmesi zor bir duruma gelmektedir. Firmaların üretim ve hizmet süreçleri iç içe geçmiş BT‟deki en ufak bir sorun, firmaların hizmet verme şansını dahi ortadan kaldırabilmektedir. Rekâbette farklılaşma ve mâliyetleri aşağı çekmede BT‟nin tartışılmaz bir yeri bulunmaktadır. İşletmelerin ana işlerini destekleyecek sistemlerin plânlanması ve yönetimini her geçen gün daha da karmaşıklaştırmıştır. Böyle sistemleri destekleyecek süreçleri ve bilgi sistemlerini kurmak ve işletmek özel yetkinlikler gerektirir. Ayrıca yüksek kurulum mâliyetleri ve uzun devreye alma süreleri, firmaların kendi iç organizasyonları ile bu sorunların üstesinden gelmelerini olanaksız kılmaktadır. Piyasalardaki dalgalanma ve talepteki değişiklikler; firmaları, yüksek yatırımlardan kaçınmaya, sabit mâliyetlerini en aza çekmeye zorlamaktadır. Firmalar tahmin edemedikleri gelecek için yatırım yapmaktansa, bir 3. partinin kaynaklarını kullanıp, kullandığı kadar ödeme yaparak mâliyetlerini değişkene çevirmeyi hedeflemektedir. Toplam mâliyetleri azaltmak, yüksek yatırımların firma defterlerinde yer almamasını sağlamak, toplam çalışan sayısını yükseltmemek, DKK‟na yönelten finansal etmenlerdir. BT’de dış kaynak kullanımının yararla...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-6YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 5. Firmanın hakimiyet (üstünlük) sağlayabileceği alanlardır: Firmalar müşteri açısından önemli bâzı etkinlikleri, rakiplerine göre daha etkin yapabildikleri durumda daha çok para kazanabilmektedirler. Geçmişte bu durum, firmanın belirli bir ürün ya da hizmet grubundaki tüm değer zincirine sahip olması ve o zinciri kendisi yönetmesi anlamına geliyordu. Ancak bugün o iş elemanlarından birinde uzmanlaşmış bir tedârikçiden destek almak daha verimli bir çözüm olabilmektedir. 6. Müşteri için uzun dönemde de önemli olmalıdır: Firmanın ana yetkinliklerinden en az biri, müşterilerini anlama ve onlara hizmet etmeye ilişkin olmalıdır. Bir firma, müşterisinin değer zincirini inceleyerek hangi alanda uzmanlaşıp müşterisine hangi işi daha etkin ve uygun mâliyetle sunabileceğini belirleyebilir. 7. Organizasyonun sistemlerinin içine gömülü, yerleşik olmalıdır: Sürdürülebilir yetkinlikler, firma içindeki bir iki yıldız kişiye bağımlı olamaz. Bunun yerine firma bu yetkinlikleri bir kültür ve anlayışa çevirmelidir. Firmanın stratejisi; yaratıcılık, kişisel adanmışlık, yetkin personeli cezbetmeye dayalı ise ana yetkinlikler firmanın sistemleri içine alınmalıdır, geniş tanımıyla firma değerleri, organizasyon yapıları ve yönerim sistemlerine yerleştirilmelidir. Ana yetkinlik dışındaki etkinliklerde DKK önerilirken bir yandan bâzı riskler de sözkonusu olabilmektedir. Ne yazık ki tedârikçi pazarlarının hepsi mükemmel olmadığından DKK kimi durumda fiyat, kalite, zamanındalık ve başka kritik konularda bâzı riskler içermektedir. Yöneticile...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-5YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Bu noktada deneyim de önemli bir rol oynar. Bu bağlamda deneyim, önceki işlerden ve bir dış kaynak sunucunun bir işe taşıyacağı en iyi uygulamalar toplamından daha fazlasını ifâde eder. Önemli olan, bu belirli hizmet sağlayıcının bu belirli deneyim kümesini nasıl nitelediği ve hizmet sağlayıcının bu deneyimlerden ne derece öğrenip bunları ne denli geliştirdiğidir. Bu, gelişmeyi ölçebilecek kilometre taşları oluşturmayı da içerir. 3. Teknoloji: Teknoloji çözümleri, daha önce de sözü edildiği üzere, büyük ölçüde farklılaşmama eğilimindedir. Teknolojideki gerçek ayırt edici etken, bir şirketin ve çalışanlarının - hem sunucunun hem de müşterinin sektöründeki hizmetlerde - hızlı teknolojik değişimlere ayak uydurup uyduramadığıdır. Teknolojik açıdan en üst düzeydeki yetenekleri işe almak, Dış Kaynak Kullanımı hizmet sağlayıcılarının, tatminkâr düzeyde yanıtlayabilirliği ve uzmanlığı sağlamaya yardım edebilecekleri yollardan birisidir. Bu yetenekli bireyleri geliştirecek sürekli eğitim fırsatları sunmanın önemi göz ardı edilmemelidir. Bir hizmet sağlayıcı, bilgili, nesnel bir teknoloji aracısı olarak hareket etmek suretiyle, bir müşterinin gerçekten güvenini kazanabilir. Bir hizmet sağlayıcının müşterilere sürekli değer katmasının yolu, yalnızca, teknolojinin uygulanmasına kurumlaşmış, bağımsız ve odaklanmış bir yaklaşımdan geçer. Hizmet sağlayıcının herhangi bir Dış Kaynak Kullanımı müşteri ilişkisindeki amacı, değerli çözüm ve hizmetler sunduklarını, müşteri kültürünün bakış açılarını anladıklarını ve iş performansı ile g...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-4YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) Dış Kaynaklardan Yararlanma Kararının Zamanında Uygulanamaması: Bâzı dış kaynak sağlayıcı firmaların çok farklı yönetim kültürleri ve yöntemleri bulunabilmektedir. Bu durum, bâzen dış kaynaklardan yaralanma kararının yaşama geçirilmesinde zaman kaybına neden olmaktadır. Sözkonusu zaman kaybı, dış kaynaklardan yararlanmak isteyen firmalar açısından amaç-araç çatışmasına neden olabilmekte ve firmaların piyasa performanslarını olumsuz yönde etkilemektedir. Nitelikli Personelin Yitirilmesi: Firmalar açısından nitelikli elemanların istihdamında ve buna süreklilik kazandırılmasında, örgüt kültürünün, motivasyonun ve iş tatmininin büyük önemi bulunmaktadır. Bu bağlamda uzmanlık gerektiren alanlarda istihdam edilmek üzere personel tedârik edilmesi konusunda da dışsal kaynaklara başvurabilmektedirler. Örneğin, iletişim sistemlerinin güncelleştirilmesi, firmanın ve ona dış kaynak hizmeti sağlayan dış kaynak personelinin belirli bir program dahilinde biraraya getirilmesini gerektirmektedir. Bu durumda dış kaynağa ihâle edilmiş bölümlerde istihdam edilenler, firma içerisindeki başka bölümlerde görevlendirilebilmekte veya yapılabilecek sözleşmeler çerçevesinde dış kaynağa transfer edilebilmektedir. Bu geçiş dönemi sonrası dış kaynak adına çalışan personel, genellikle eskiden çalıştığı firmalara geri dönmemektedirler. Nitelikli elemanların firmadan ayrılmasına neden olan bu süreç, aynı zamanda diğer bölümlerde çalışan personelin firmaya olan bağlılıklarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 2.8. Dış Kaynak Kullanımı Uy...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-3YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) 2.4. Dış Kaynak Kullanımını Ortaya Çıkaran Nedenler 2.4.1. Genel Bilgi Dış Kaynak Kullanımından yararlanma, stratejik yönetimin doğal bir sonucudur. Yâni stratejik yönetim yaklaşımını ortaya çıkaran bâzı gelişmelerin dış kaynaklardan yararlanmanın yaygınlaşması açısından özel bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu konuda etkili olan belli başlı gelişmeler, izleyen alt bölümlerde ele alınmıştır. 2.4.2. Küreselleşme 21. yüzyılda örgütlerin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, yurt içi ve yurt dışı işletmelerle nasıl rekâbet edecekleri ve bunlara karşı nasıl yetkinleşecekleridir. 1980‟li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan küreselleşme kavramı, günümüzde sürekli olarak etkisini arttırmakladır. Küreselleşme, dünya devletlerinin ekonomilerinin bütünleşmesini ve ülkeler arası sınırların etkisinin azalmasını, böylelikle de mal ve sermâye akışının kolaylıkla sağlanmasını ifâde etmektedir. Küreselleşmenin ortaya çıkışının ve yaygınlaşmasının önemli nedenleri; liberal hükümet politikaları, haberleşme ve ulaşımın gelişmesi, çok uluslu işletmeler ve bölgesel birliklerin gelişmesi, kaynakların optimal dağılımını sağlamanın önemli duruma gelmesi, gelişmiş ülkelerin çıkarları ve yeni pazarlara ulaşma çabaları olarak belirtilebilir. Küreselleşmenin etkisiyle birlikte, rekâbet de küreselleşmekte ve artmaktadır. Günümüzde uluslararası rekâbeti yeterli bir biçimde karşılayamama yüzünden, A.B.D.‟de her yıl 600.000 kişinin işini yitirdiği belirtilmektedir (Mersin, 2006d). Böylesi bir ortamda, insan kaynaklan yöne...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-2YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI (DEVAM) BİR ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK (3PL) ŞİRKETİNDE KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI UYGULAMASI ÖZET Rekabet koşulları değişen küresel pazarda, lojistik süreçlerin ve müşteri odaklı olmanın önemi gittikçe artmıştır. Lojistik süreçlerin etkinliğini sağlayan üçüncü parti lojistik şirketlerinin oluşumu ile müşteri odaklı olmada lojistik hizmet kalitesinin arttırılmasının önemi, tartışılmaz bir duruma gelmiştir. Bu çalışmada ilk önce Dış Kaynak Kullanımı, Lojistik ve Tedârik Zinciri kavramlarının gelişim süreci, Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik şirketlerinin oluşumuna yer verilmiş daha sonra Kalite Fonksiyonu Yayılımı (KFY) yönteminin tanımı, yararları, önemi ve uygulama adımları incelenmiştir. Son olarak bir üçüncü parti lojistik şirketinde yapılan KFY Uygulaması ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Müşteri istek ve gereksinimlerinin araştırılarak, hoşnutluğunu sağlamada en etkin süreçlere yansıtılması ile kaynakların etkin kullanımını, böylece en az mâliyet ile en yüksek müşteri hoşnutluğu sağlayan KFY yönteminin hizmet sektöründe uygulanması, lojistik hizmet kalitesini arttırmadaki başarısı kanıtlanmıştır. Bu çalışmada, 3PL’lerin müşteri hoşnutluğunu sağlamada nerede olduğu, nerede olmak istediği ve bu hedefe ulaşmak için hangi süreçlerde iyileştirme yapılması gerektiği ile ilgili soruları yanıtlayan literatürdeki en etkin yöntem olarak KFY uygulanmıştır. Türkiye’nin önde gelen üçüncü parti lojistik şirketlerinden birinde, müşteri gözünde, firmanın p...

Devamini Oku

» Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-1YUKSEK LISANS TEZI  : BIR ÜÇÜNCÜ PARTI LOJISTIK SIRKETINDE KALITE FONKSIYONU YAYILIMI UYGULAMASI  Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-1 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-2 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-3 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-4 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-5 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-6 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-7 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-8 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-9 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-10 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-11 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-12 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-13 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-14 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-15 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-16 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-17 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-18 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-19 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-20 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-21 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-22 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-23 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-24 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-25 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-26 Bir Lojistik Sirketinde Kalite Fonksiyonu Yayilimi Uygulamasi-27 Bir ...

Devamini Oku

» Endüstri Mühendisligine Giris - Endüstri Mühendisligi TanimlariENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ÖDEV NO: 1   ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TANIMLARI   1) Bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımının yapılması, planlanması, bu sistemlerin yönetimi, çevrimi, girdilerin en efektif şekilde kullanılması ve süreçlerin performansının yükseltilmesi, bağıl olarak çıktı miktarlarının ve kalitesinin arttırılması endüstri mühendislerinin başlıca görev ve sorumluluk alanlarıdır. Endüstri mühendisleri, insan odaklı olarak, bütünsel bir bakış açısıyla, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte fiziksel, davranışsal matematik ve istatistik olasılıktan yararlanır.     2) Endüstri mühendisliği, üretkenliğin, verimliliğin, uyumluluğun ve kalitenin arttırılması ve sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri boyunca sürekli iyileştirilmesi amacını güden bir mühendislik dalıdır.     3) Endüstri mühendisliği, en genel anlamda üretim-yönetim sistemlerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak için yapılan çalışmaların tümüdür. Üretim-yönetim sistemlerinde, makine, malzeme, insan, yöntem, bilgi gibi çok sayıda ve değişik tür girdiler alınıp dönüştürülerek mal ve hizmet üretilir. Bu mühendislik dalında makine, hammadde ve işgücünün en etkin ve ekonomik olarak kullanılması, üretim araçlarının seçimi, düzenlenmesiyle ilgili her türlü kontrol ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.     4) Endüstri Mühendisliği insan, makina ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu t&u...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun