» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -3Çok sayıda firma ERP sistemlerinden, islem maliyetlerini düsürmesini, is akısının verimliligini arttırmasını, müsteri iliskilerini düzenlemesini ve firmanın ihtiyaç duydugu bilgileri bir araya getirmesini beklemektedir. Ayrıca ERP sistemlerinin is akısını standart hale getirmesini ve isin en iyi sekilde yapılma yolunun bulunarak kaliteyi saglamasını, siparisten teslimata kadar geçen süreyi kısaltmasını beklemektedirler [6,14]. ERP paketleri temel olarak, organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandıgı enformasyonu entegre ederek tek bir kontrol sistemine çevirir. Bu da, farklı departmanların birbirlerinden habersiz bir sekilde bilgiyi yönetmelerinin yerine herkesin aynı veri tabanını kullanması anlamına gelir. Bu sekilde, bir kurulustaki herkesin aynı bilgiye bakması ve aynı dili konusması saglanır. ERP, herhangi bir kullanıcı program ve veri tabanının fiziki konumuna bakmaksızın, küresel verilere ulasabilmekte dagıtık veri sistemini tek bir birim gibi kullanabilmektedir. Bunun sonucu olarak da; - Üst düzey bilgi entegrasyonu - En güncel bilgiye hızlı ulasım - Küresel lojistik, envanter kontrol ve arz/talep entegrasyonu - Pazar/müsteri/is dünyası olusumlarına anında tepki saglanabilmektedir [2]. ERP sistemi tüm fabrikalar bazında temin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir. iyilestirici bir düsünceyle sorunlar önceden görülerek gereken önlemler zamanında alınabilmektedir. Her çalısanın istedigi veriye istedigi zaman erisebilme olanagı yönetim yapısını da yalınlastırmaktadır. Tüm bunların yanında tedarikçi firmalar, bölge depoları, bayi, toptancı perakendeciyle kurulan bilgi iletisim sebekeleriyle stok düzeyleri, üretim programları karsılıklı olarak görülebilmekte, böylece lojistik faali...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -21.KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) 1.1 ERP ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlaması) için literatürde çesitli tanımlar bulunmaktadır: ERP, bilgi teknolojisi ile mümkün olan ve bir sirketin tüm fonksiyonlarını entegre eden bir planlama ve iletisim sistemidir. Sirketler çesitli fonksiyonlardaki is süreçlerini entegre etmek ve otomasyona dönüstürmek için ERP sistemi uygulamaktadırlar [1]. APICS (American Production and Inventory Control Society – Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Toplulugu) ‘na göre ERP; “Müsteri siparislerini karsılamak için kurum ve isletme genelindeki gereken kaynakları almak, imal etmek, sevk etmek ve hesaplamak üzere belirleyen ve planlayan muhasebe odaklı bir bilesim sistemidir. Bir ERP sistemi tipik bir MRP II sisteminden grafik kullanıcı arayüzü, iliskisel veritabanı, dördüncü kusak programlama dilinin kullanımı, gelistirmede bilgisayar destekli yazılım mühendisligi, istemci/sunucu mimarisi ve açık sistem uyumlulugu gibi teknik gereksinimlerle ayrılır. Es anlamlısı: “Müsteri odaklı imalat yönetim sistemi”dir [2]. ERP, isletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken isgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir sekilde kullanılmasını saglayan bütünlesik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir isletmenin tüm veri ve islemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalısan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı islem yapabilmek için bilgisayarın çesitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak degisik verilerin saklanabildigi bütünlesik bir veritabanı kullanırlar. Kurumsal kaynak planlama...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Erp`de Basari Faktörleri -1iSTANBUL TEKNiK ÜNiVERSiTESi  FEN BiLiMLERi ENSTiTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BASARI FAKTÖRLERi YÜKSEK LiSANS TEZi Müh. Gülin idil SÖNMEZTÜRK OCAK 2008 Anabilim Dalı : iSLETME MÜHENDiSLiGi Programı : iSLETME MÜHENDiSLiGi   ÖNSÖZ Günümüzün artan rekabet ortamında isletmeler, müsteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi sekilde karsılayabilmek için kalite, maliyet ve zaman faktörlerine odaklanmak zorundadırlar. isletmelerini bu faktörler açısından iyilestirebilmek için de planlama ve bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sistemlerden biri olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri, isletmenin amaçlarını yerine getirmek için isletmedeki bölümler arasında entegrasyon saglayarak daha önce ayrı ayrı ele alınan islevleri birbirine baglı bir sekilde ele alır ve bundan faydalanarak isletmedeki her türlü kaynagın verimliligini üst düzeye çıkarmayı amaçlar. isletmeler, kaynaklarını iyi bir sekilde planlamak ve kontrol etmek, tüm bölümleri arasında entegrasyonu saglamak, farklı bölümlerdeki verileri ortak bir veritabanında toplamak, dogru bilgiye hızlı bir sekilde ulasmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla ERP sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. ERP sistemlerinin isletmenin beklenti ve ihtiyaçlarını karsılayabilmesi, isletmeyi kalite, maliyet ve zaman açısından rekabet ortamında öne geçirebilmesi ise ancak basarılı olmus bir ERP uygulaması ile mümkündür. Bu çalısmada ERP uygulamasını etkileyen basarı faktörleri üzerinde durulmus ve bir anket çalısması ile ERP uygulamasında basarılı olmus isletmelerin yapısal özellikleri, kullandıkları ERP programının özellikleri, ERP programı seçimin...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 22FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) GRANOF, Michael H., D. E. PLATT ve I. VAYSMAN. 2000 Using Activity-Based Costing to Manage More Effectively, Electronic Grant Report, January. GUPTA, Mahesh ve K. GALLOWAY. 2003 “Activity-Based Costing Management and Its Implications For Operations Management”, USA:Technovation, Vol: 23, Issue: 2. GÜNDÜZ, Erdin. 1997 Dünya Klasındaki İşletmelerde Bir Maliyet Yönetim Aracı Olarak Faaliyetlere Dayalı Maliyet Sistemi ve Bir Uygulama, Ankara: SPK Yayınları, Yayın No: 99. GÜRDAL, Kadir. 1996 Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). GÜVEN, Ramazan. 1993 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Faaliyet Esaslı Maliyet Muhasebesi Uygulama Denemesi, Ankara: İktisat Planlama Genel Müdürlüğü Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi (DPT Uzmanlık Tezleri Yayın No: 2333- İPGM 438). HAFTACI, Vasfi. 2003 Maliyet Muhasebesi, Trabzon: Derya Kitabevi, Dördüncü Baskı. HANSEN, Don R. ve M. M. MOWEN. 1992 Management Accounting, Ohio: South-Western Publishing Co., Second Edition. HİLTON; Ronald W. 1996 Managerial Accounting, The Mc Graw-Hill Comp.Inc., Third Edition. HORNGREN, Charles T. ve G. FOSTER 1987 Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 6th Ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc., Aktaran: ŞAHİN, Nilhabar, Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Netaş Örneği, Gebze: Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 1999. HORNGREN, Charles T., S. M. DATAR ve G. FOSTER. 2003 Cost Accounting A Managerial Emphasis, New Jersey: Pearson Education, Inc., International Edition, Eleventh Edition. HOSTİNGS, Malcom R. 1993 Cost Management...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 21FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Tablo 3.17: Geleneksel Yöntem ve FDM Yöntemi Kullanılarak Hesaplanan Birim Maliyetler (Devam) Sonuç olarak Faaliyete Dayalı Maliyet Yönteminin, Genel Üretim Giderlerinin gerçeğe daha yakın hesaplanmasında kullanılan bir maliyetleme yöntemi olduğunu görmekteyiz. SONUÇ VE ÖNERİLER Son yıllarda tüm dünyada hizmet sektörü hızlı bir biçimde büyümüştür. Ülkemizde GSMH içinde hizmet sektörünün yeri (cari fiyatlarla) 1980’de % 56.2 iken, 2005’te % 65.5 olarak gerçekleşmiştir (http://www.tuik.gov.tr/ yillik/İst_gostergeler.pdf, 15.05.2006). Artan rekabet koşulları sınai üretim işletmelerinde olduğu kadar hizmet işletmelerinde de maliyet bilgilerinin önemini artırmıştır. Geçmişte sınai üretim işletmelerinin en önemli muhasebe uygulama alanı olan ürün maliyetlemesi ve maliyet kontrolü günümüzde hizmet işletmeleri için de aynı ölçüde geçerli olmuştur. Hizmet sektöründeki bu büyümeye paralel olarak, özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payı da artmıştır. Geçmişte neredeyse tamamen devlet tarafından yürütülen sağlık hizmetleri son yıllarda yoğun bir şekilde özel sektör tarafından da sunulmaya başlanmıştır. Sağlık hizmetlerine özel sektöründe yoğun bir biçimde girmiş olması, sağlık sektöründeki rekabeti arttırmıştır. Hastane işletmelerinde artan bu rekabetin etkisiyle, üretilen hizmetlerin maliyetleri önemli hale gelmiştir. Aynı zamanda devlet tarafından sevk ve idare edilen hastanelerde de maliyetleme ve performansa dayalı yönetim değerlemesi gündeme gelmiştir. Dolayısıyla tüm bunlar kar am...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 20FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Röntgen servisinden alınan bilgiler doğrultusunda ikinci aşama maliyet etkenlerinin faaliyet merkezlerine dağılımı ise Tablo 3.14’teki gibi belirlenmiş ve faaliyet maliyetlerinin grafi türlerine yüklenmesinde kullanılan yükleme oranları da yine Tablo 3.14’te olduğu gibi hesaplanmıştır. 3.6.3.5. Faaliyet Maliyetlerinin Grafi Türlerine Yüklenmesi İkinci aşama maliyet etkenleri yardımıyla faaliyet maliyetleri grafi türlerine yüklenmiştir. Yükleme sonuçları Tablo 3.15’te gösterilmiştir. Tablo 3.14:Faaliyet Maliyetlerinin Grafi Türlerine Yüklenmesinde Kullanılan Yükleme Oranları Tablo 3.15: Faaliyet Maliyetlerinin Grafi Türlerine Yüklenmesi 3.6.3.6. Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi Kullanılarak Hesaplanan Birim Maliyetler Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi kullanılarak hesaplanan birim maliyetler Tablo 3.16’da olduğu gibi hesaplanmıştır. Tablo 3.16:FDM Yöntemi Kullanılarak Hesaplanan Birim Maliyetler 3.6.4. Geleneksel Maliyet Muhasebesi ve Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemine Göre Hesaplanan Birim Maliyetlerin Karşılaştırılması Geleneksel yöntemde Genel Üretim Giderlerinin hacim tabanlı anahtar olan üretilen birim sayıları vasıtasıyla grafi türlerine yüklenmesi nedeniyle, her bir grafi başına GÜG 2,97 YTL olarak hesaplanırken, Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi kullanılarak, her bir grafi türü için gereken faaliyetler esas alındığından bazı grafi türlerine 2,97 YTL’den az (ör: Sella Spot çekiminde 2,43 YTL), bazılarına ise 2,97 YTL’den çok daha fazla (örneğin IVP çekiminde 11,63 YTL) GÜG yüklenmiştir. Dolayısıyla birim maliyetlerde farklılaşmıştır (Örneğin, birim maliyetler ...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 19FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Tablo 3.8: Röntgen Servisi Faaliyetleri ve Faaliyet Merkezleri 3.6.3.2. Birinci Aşama Maliyet Etkenlerinin Seçilmesi Röntgen servisine ilişkin Genel Üretim Giderlerinin faaliyetlere aktarılmasında kullanılacak maliyet etkenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Tablo 3.9: Birinci Aşama Maliyet Etkenleri 15 Teknisyenlerin toplam çalışma zamanları içinde; röntgen odasına yönlendirme % 11, hastanın çekime hazır hale getirilmesi % 13, röntgen çekimi % 22, hasta dönüşü % 17, filmin banyosu % 20, film işleme % 17’ lik bir zaman tutmaktadır. 16 Yakıt giderlerinin faaliyetlere dağıtımında; her bir faaliyetin yürütülmesinde kullanılan m3 olarak doğalgaz hacmi daha uygun bir dağıtım ölçüsü olabilecek iken, hacim (m3 ) verilerine ulaşılamadığından kullanılan alan ( m2 ) esas alınmıştır. Bölüm yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, birinci aşama maliyet etkenlerinin faaliyet merkezlerine dağılımı ise Tablo 3.10’daki gibi oluşturulmuştur. Tablo 3.10 : Birinci Aşama Maliyet Etkenlerinin Faaliyet Merkezlerine Dağılımı 3.6.3.3. Faaliyet Maliyetlerinin Bulunması Tablo 3.10’da gösterilen birinci aşama maliyet etkenleri kullanılarak, Tablo 3.11’de gösterilen röntgen servisine ve hasta kabule17 ait genel üretim giderlerinin (I.dağıtım+II.dağıtımdan gelen) faaliyet merkezlerine dağıtımı 17 Hasta kabulü oluşturan giderlerin faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulabildiği için, faaliyetlerle doğrudan ilişki kurulabilen gider yerleri grubunda yer aldığı ve ikinci dağıtıma tabi tutulmadan direk grafi türlerine dağıtıldığı daha önceden belirtilmişti . yapılmıştır. Dağıtım sonucunda faaliyetlerin toplam maliyetleri Tablo 3.12&...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 18FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Tablo 3.4: Geleneksel Yöntem Kullanılarak Hesaplanan Birim Maliyetler   Tablo 3.5: Gider Dağıtım Tablosu Not: Faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulamayan gider yerlerinde (mutfak, çamaşırhane, çamaşır dağıtma odası, terzihane, teknik servis, temizlik evi ve arşiv gider yerlerinde) birinci dağıtım ve dağıtımdan gelen giderler sonucu toplanan rakamlarla, dağıtılan rakamların farklı olmasının nedeni; aradaki farkların hastanenin diğer bölümlerine gitmesinden kaynaklanmaktadır. Tablo 3.6: Grafi Başına DİMMG Hesaplama Tablosu Tablo 3.7: Grafi Başına DİG Hesaplama Tablosu 3.6.3. Faaliyete Dayalı Maliyet Yönteminin Uygulanması Bu kısımda uygulamanın ikinci aşaması olan Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi uygulaması yapılmıştır. 3.6.3.1. Faaliyet Ve Faaliyet Merkezlerinin Belirlenmesi Hastanenin röntgen servisi yetkilisiyle yapılan görüşmeler sonucu röntgen servisinin faaliyet ve faaliyet merkezleri belirlenmiştir. Birim (hizmet) seviyesinde belirlenen faaliyetler aşağıdaki gibidir. Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 1 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 2 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 3 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 4 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 5 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 6 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 7 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 8 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 9 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 10 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 11 Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 12 Doktora Tezi - Faaliyete Day...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 17FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Endirekt Personel Giderleri: Endirekt personel giderleri, röntgen servisinde çalışan doktor, teknisyen ve hemşirenin direkt gider niteliği dışında kalan, hafta tatili, ikramiye giderleri gibi giderlerle beraber, diğer yardımcı hizmet üretimi gider yerlerindeki personellerin brüt maaş tutarlarından oluşmaktadır. Personellerin brüt maaşları görev yaptıkları bölümlere aktarılmıştır. Elektrik Giderleri: Dönemde çamaşırhane ve terzihanenin elektrik gideri 1.650 YTL, hastanenin elektrik gideri ise 39.096 YTL olarak gerçekleşmiştir. Bölümlerin elektrik tüketimlerini gösteren sayaçlar olmadığından ve ampullerin WATT toplamlarına ulaşılamadığından dağıtım ölçüsü olarak m2 alınmıştır. Ancak Röntgen bölümündeki cihazların elektrik tüketimlerinin diğer bölümlerden daha fazla olacağı düşünülerek, bu bölümdeki cihazların elektrik tüketimleri cihazların teknik özellilerinden yola çıkılarak bulunmuş, kalan elektrik giderleri ise m2 ’ ye göre bölümlere dağıtılmıştır. Su Giderleri: Dönemde gerçekleşen su gideri çamaşırhane ve terzihane için 6.357,83 YTL, hastane için ise 20.805 YTL’dir. Su giderlerinin gider yerlerine dağıtımında kullanılabilecek en iyi ölçüt bölümlerin kullandığı su miktarlarını gösteren sayaçlar olmasına rağmen, uygulamanın yapıldığı hastanede bölümlerin su tüketimlerini gösteren su sayaçları olmadığından su giderlerinin dağıtımında dağıtım ölçüsü olarak personel sayısı kullanılmıştır. Ancak çamaşırhane, temizlik evi ve mutfak bölümünün su tüketiminin diğer bölümlerden ço...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 16FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) konuya ayıracakları zamanın kısıtlı olması nedeniyle sadece röntgen birimi ile sınırlı olmuştur. Araştırma Mayıs 2004 dönemini kapsamaktadır. Araştırmaya dahil edilen gider yerleri; röntgen, hasta kabul, yemekhane, çamaşırhane, terzihane, teknik servis, çamaşır dağıtma odası, temizlik evi ve arşiv’dir. Gider yerleri ayırımında klasik anlamdaki esas üretim gider yeri ve yardımcı üretim gider yeri ayırımından ziyade, asıl amaç, giderlerin faaliyetlerle doğrudan bağlantısını kurabilmek olduğundan, gider yerlerinde toplanan giderlerin faaliyetlerle doğrudan ilişki kurulabilmeleri açısından ayırım yapılmış ve “faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulabilen gider yerleri” ve “faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulamayan gider yerleri (diğer gider yerleri)” olarak sınıflandırma yapılmıştır. Röntgen ve hasta kabule ait giderlerin faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulabildiği için9 bu gider yerleri “faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulabilen gider yerleri” grubunda yer almıştır. Bu gider yerlerindeki giderlerin, faaliyetler aracılığıyla grafi türleriyle doğrudan ilişkisi kurulabildiği için, ikinci dağıtıma tabi tutulmadan faaliyetler aracılığıyla direkt olarak grafi türlerine dağıtılmıştır. Yemekhane, çamaşırhane, terzihane, teknik servis, çamaşır dağıtma odası, temizlik evi ve arşiv gider yerleri ise, buralarda oluşan giderlerin faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulamadığından “faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulamayan gider yerleri” grubunda yer almıştır. Bu gider yerlerindeki giderlerin faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulamadığından, öncelikle aradaki hizmet ilişkisi dikkate alınarak faaliyetlerle doğrudan ilişkisi kurulabilen gider yerlerine (röntgen ve hasta kabule) ikinci dağıtımı yapılmış, ora...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 15FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Standart maliyet yönteminin başarı ile uygulanabilmesi ve güvenilir olması için bazı ilkeler gerekir. Bunlar (Büyükışık, 2001: 110); * Standart maliyeti uygulamak için yeterli bir planlama yapılmış olmalıdır. * İşletmede kullanılan hesap planında gider türleri ve gider yerleri sağlıklı bir biçimde belirlenmelidir. * İşletmede tüm yönetim katlarında standart maliyet uygulamasının önemi anlaşılmış ve benimsenmiş olmalıdır. * İşletmenin tümü ve gider yerleri itibariyle faaliyet alanı ve kapsamları saptanmalı ve esnek bütçeler hazırlanmalıdır. * İşletmenin büyüklüğüne göre gerektiğinde muhasebe düzeni içersinde ayrı bir standart maliyet bölümü kurulmalıdır. * Mamul ve hizmetlerin cinsi, miktarı ve üretim yöntemleri standart maliyet kullanımına uygun olmalıdır. * Kullanılan üretim faktörleri standartlaşmaya uygun olmalıdır. * Kuruluş içinde etkin bir haberleşme ağı kurulmalıdır. * Ülkede ekonomik ve sosyal istikrar olmalıdır veya en azından firmanın içinde bulunduğu sektörde istikrar havası hakim olmalıdır. * Firmada, ekonomik ve sosyal trendlerin akışı hakkında inceleme ve yorumlar yapmaya yarayacak istatistiki bilgiler bulunmalıdır. * Söz konusu inceleme ve yorumları yapabilecek yeterli nitelikte personelin olması gereklidir. * Muhasebe bölümü standart maliyet verilerinin saptanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmelidir. * Yöntemin yarar ve sakıncaları dönem sonunda değerlendirilmelidir. * Üst yönetim yöntemin yararlarına inanmalı ve astlarla işbirliği yaparak yöntemin benimsenmesini sağlamalıdır. Bu yöntemin sanayi işletmelerinde uygulanması kolay ve mümkün olmakla beraber hastane işletmeleri...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 14FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Hasta günü maliyeti ise her bir bölümün maliyetinin toplam hasta günü sayısına bölünmesi ile bulunur. Her bir hastanın kaldığı gün sayısı, hasta günü maliyeti ile çarpılarak ilgili hastanın klinik maliyeti hesaplanır. Ayrıca hastanın klinikteki bölüm maliyeti dışında özel hizmet maliyetleri de varsa, (doğum, röntgen, laboratuvar tetkiki gibi) bunların birim maliyeti de hastanın bölüm maliyetine eklenir. Klinikler için hasta gün sayısına göre maliyet hesaplanması daha doğru olabilir. 2.5.3. 2. Polikliniklerde Birim Maliyetlerin Hesaplanması Polikliniklerde tedavi edilen hastaların Birim Maliyetleri’de muayene maliyeti olarak hesaplanır. Hasta başına poliklinik maliyeti = İlgili polikliniğin toplam maliyeti / muayene edilen hasta sayısı Polikliniklerde birim maliyetlerin bir başka hesaplanma şekli ise muayene süresi (dk) başına olabilmektedir. 2.5.3.3.Özel Hizmet Merkezlerinde Birim Maliyetlerin Hesaplanması Özel hizmet merkezlerinde birim maliyetlerin hesaplanması ise biraz daha farklı olmaktadır. Ameliyathanede ameliyat maliyeti, doğumhanede doğum maliyeti, tedavi ünitelerinde seans maliyeti, laboratuvarda tetkik maliyeti, radyolojide röntgen maliyeti hesaplanır. Hizmet merkezlerinde tek tip hizmet üretiliyorsa ortalama maliyet hesaplaması sorun yaratmaz. Ancak özel hizmet merkezinde üretilen hizmetlerde durum biraz daha farklıdır. Çünkü bu gider yerlerinde tek tip ürün üretilmeyip, birden fazla çeşitte ürün üretilir. Örneğin, laboratuvarda gerçekleştirilin tetkikler çok çeşitlidir ve her tetkik için harcanan zaman, emek ve malzeme farklı olabileceğinden maliyetlerinde farklı olması doğaldır. Sayılan ne...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 13FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   IV. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME GİDER YERLERİ Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarları V. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDER YERLERİ Pazarlama Gider Yerleri Satış ve Dağıtım Gider Yerleri VI. GENEL YÖNETİM GİDER YERLERİ Başhekimlik Başhemşirelik Halkla İlişkiler Hasta Kabul Hastane Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kütüphane Muhasebe Personel Müdürlüğü Diğer Genel Yönetim Gider Yerleri VII. FİNANSMAN GİDER YERİ Finansman Gider Yeri 2.5. HASTANE İŞLETMELERİNDE GİDER DAĞITIMI Maliyet muhasebesinin en önemli amaçlarından birisi de giderleri en doğru biçimde ürünlere yüklemektir. Bu da giderlerin en doğru biçimde dağıtılmasını gerektirir. Giderlerin dağıtılması ile ilgili olarak üç türlü dağıtım ortaya çıkar. * Giderlerin gider yerlerine dağıtılması (birinci dağıtım), * Yardımcı üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin Esas Üretim Gider Yerlerine dağıtılması (İkinci dağıtım), * Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin, o gider yerinde üretilen mamül ve hizmetlere yüklenmesi ( üçüncü dağıtım). Hastane işletmelerinde gider dağıtımı genel olarak diğer işletmelerde olduğu gibidir. Tek fark, geleneksel maliyetlemede, yardımcı üretim gider yerlerindeki maliyetlerin direk ürünlere yüklenmesi mümkün olmayıp, öncelikle EÜGY’ne dağıtılması söz konusu iken hastane işletmelerinde laboratuvar, radyoloji, nükleer tıp, ameliyathaneler, doğumhaneler, tedavi üniteleri gibi özel hizmet merkezlerinin ikinci dağıtıma tabi tutulmadan burada oluşan giderlerin hastalara direk yüklenmesinin daha doğru olabileceğidir. Bu bölümler her ne kadar esas hizmetin üretilmesine yar...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 12FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   Yine dönem sonlarında; 630 ARGE 631 PSDG 632 GYG 660 KVBG ve 661 UVBG Hesapları “690 Dönem Kar veya Zararı Hesabı”na devredilerek kapatılır. Hizmet işletmelerinde 7/A seçeneğinde maliyet hesaplarının işleyişi Şekil 2.3’te defter-i kebirler üzerinde gösterilmiştir. 2.4. HASTANE İŞLETMELERİNDE MALİYET MERKEZLERİ Maliyet merkezini Baker (1999: 83), maliyetlerin oluştuğu örgüt içindeki bir sorumluluk birimi olarak tanımlarken, Finkler (1994: 14)’ de buna benzer bir tanımla, maliyetlerin toplandığı organizasyon içindeki bir birim veya departman olarak tanımlamıştır. MSUGT’ne bakıldığında ise maliyet merkezi kavramı yerine gider yeri kavramı kullanıldığı görülmektedir. Bu tebliğde gider yeri; “üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve faaliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimi ya da örgüt içindeki bir yer” olarak tanımlanmıştır. 2.4.1 Hastane İşletmelerinde Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi Büyükmirza’ya göre maliyet merkezlerinin belirlenmesinde yerel bölümleme, fonksiyonel bölümleme ve sorumluluklara göre bölümleme yöntemlerinden biri kullanılır (Aktaran: Mersin,1998: 8). * Yerel Bölümleme: Yerel Bölümleme, işin yapıldığı yerin esas alınarak, fiziksel olarak aynı yerde üretilen ürünlerin, aynı maliyet yerlerinde maliyetlendirilmesidir. Bu tür bölümleme, hastanelerin fiziksel yerleşimlerinin çok karmaşık olması nedeniyle, hastane işletmeleri için uygun değildir. * Fonksiyonel Bölümleme: İşletmede yerine getirilen fonksiyonlar esas alınarak bölümleme yapılmasıdır. Aynı işin yapıldığı her birim bir maliyet merkezi olarak kabul edilir ve işletmede sunul...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 11FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   30 Elektrik, Su, Gaz Giderleri 300 Elektrik Giderleri 301 Gaz Giderleri 302 Su Giderleri 31 Haberleşme Giderleri 310 Posta Giderleri 311 Telefon Giderleri 312 Telgraf Giderleri 313 Teleks Giderleri 314 Telefaks Giderleri 315 Kargo Giderleri 316 İlan Giderleri 319 Diğer Haberleşme Giderleri 32 Bakım ve Onarım Giderleri4 321 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Bakım Onarım Gid. 322 Bina Bakım ve Onarım Gid. 323 Tesis, Makine ve Cihazlar Bakım Onarım Gid. 324 Taşıtlar Bakım Onarım Gid. 325 Demirbaşlar Bakım Onarım Gid. 329 Diğer Bakım ve Onarım Gid. 34 Pazarlama Faaliyetleri İle İlgili Alınan Hizmetler 347 Satış Komisyonları Giderleri 349 Satışla İlgili Dışarıdan Alınan Diğer Hizmetler 35 Danışmanlık Hizmetleri 350 Mali Müşavir-Yeminli Mali Müşavir Ücretleri 39 Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 2.2.3.2.4. Çeşitli Giderler Gider çeşitleri ana sınıflandırmasındaki hiçbir gruba girmeyen, ancak 4 Dışarıya yaptırılan bakım ve onarıma ilişkin olanlar.   işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapılması gerekli olan giderleri kapsar. Sigorta giderleri, kira giderler, yolluk giderleri, dava, icra ve noter giderleri, iştirak payı ve aidat giderleri, çeşitli giderler gibi giderler bu grupta yer alır. Akdoğan ve Sevilengül (1999: 652)’ün yapmış olduğu Çeşitli Giderlere ait sınıflandırma hastane işletmeleri tarafından da kullanılmaya uygundur. Sınıflandırma şu şekildedir; 40 Sigorta Giderleri 400 Yangın Sigortası Giderleri (Maddi Duran Varlık) 401 Yangın Sigortası Giderleri (Stok) 402 Hırsızlık Sigortası Giderleri 403 Taşıt Araçları Sigortası Giderleri 404 Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri 405 Ferdi Kaza Sigortası Giderleri 406 Taşıma Sigortası Giderleri 409 Diğer Sigorta Giderleri 4...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun