» Insan KaynaklariInsan; bir işletmede verimliliğin, etkinliğin ve rasyonelliğin en önemli ve ümit verici unsurudur. Teknoloji ve araç gereç insan aklının ürünleridir ve sadece insanlar tarafından kullanılabilirler. enm.blogcu.com.O halde kaliteli personele sahip olabilmek, bütün işletmelerin en önemli amacıdır. Çünkü bir işletmeye yön veren ve onu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli unsur insan gücüdür. Hazırlamış olduğum çalışmada farklı bakış açılarının yansıtılması amacıyla insan kaynakları ile ilgili temel konular 6 başlık altında incelenmiştir: Bölüm: İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölüm: Analiz ve Planlama Bölüm: Personelin İşe Alınması Bölüm: Eğitim, Geliştirme ve Değerleme Bölüm: Ücret Yönetimi ve Koruma Bölüm: Çalışma İlişkileri BÖLÜM 1: İnsan Kaynakları ve Yönetimi 1. İnsan Kaynakları Yönetiminin (İKY) Tanımı “İnsan Kaynakları Yönetimi”, insan kaynakları ihtiyaçlarının değerlendirildiği, giderildiği, işe alınan personelden en iyi verimin alınabilmesi için gerekli teşvik ve çalışma ortamının sağlandığı bir süreç olup, diğer işletme fonksiyonları olan üretim, pazarlama ve finans gibi örgüt amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan bir işletme fonksiyonudur. Nasıl ki, üretim yönetiminin konusu mal veya hizmet, finansal yönetimin konusu para ise, insan kaynakları yönetiminin konusu da insandır. Özellikle eğitim sektöründeki bir kurum için insan kaynaklarının önemi tartışılmazdır. İnsan kaynakları yönetimi, sadece personeli işe alma, işten çıkarma, ücret ödeme ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleme görevlerini yapmaz; aynı zamanda diğer temel işletme fonksiyonla...

Devamini Oku

» Endüstri Mühendisliginin Tarihcesi  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ   Mühendislik tarihinin medeniyet tarihi ile aynı olduğu söylenebilir. 19. Yüzyılda bilim ve mühendislikteki gelişmelerin yanı sıra buhar gücünden de yararlanmanın sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Endüstri devriminin başlangıcı buhar enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü 1776 yılı kabul edilir. Bu tarihte bir İskoç olan James Watt buharlı motoru bulmuştur. Bu yıla kadar üretim, usta ya da sanatkar olan kişilerin bir ürünün tüm parçalarını ayrı ayrı sezgi ve deneyimlerine dayalı işlemesi ve bu parçaların birleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. James Watt’ın buluşu ile büyük mekanik güçlerin üretimde kullanılması mümkün olunca 1776 yılından itibaren önce ABD ve İngiltere’de olmak üzere fabrika sistemleri kurulmaya başlanmıştır. İlk fabrikalar tekstil ve metal işletme alanlarında olmuştur. Endüstri Mühendisliği’nin temelleri 1750 ve 1850 yılları arasında özellikle işbölümü kavramı ile ortaya atılmıştır. 1750 yılına kadar aynı kişi işi planlar, malzeme ve takımını, tertibatını seçer, temin eder, işlemini ve kontrolünü yapardı. 1776 yılında İngiltere’de Adam Smith yayınladığı ‘The Wealth Of Nations’ adlı kitabında üretimde iş bölümünün ekonomik yararlarından söz ederek fabrika sistemine yönelik bir model önermiştir. İskoçya’da bir tekstil imalatçısı olan A. Robert Owen (1771-1858) 1813 yılında yayınlanan “Fabrika Yöneticilerine Sesleniş” adlı kitabında da işçilere de en az makinalar kadar önem verilmesi gerektiğini belirtmiştir. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde matematik profes&ou...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -2  1.2.2.1.Geleneksel Fonksiyonlar Bir pazarlama kanalının ne yaptığı hakkındaki fonsiyonel bir yaklaşım, toplam dağıtım süreci için mantıklı bir açıklama sağlamaktadır. Şekil  1.12' de en çok bilinen geleneksel fonksiyonların listesi verilmektedir. Pazarlama kanalı bakış açısıyla, bir fonksiyon, tüm ürün ve hizmetlerin lojistik ve pazarlaması için evrensel olduğu düşünülen işi belirtmektedir. Tipik bir kanal düzenlemesinde, özel bir fonksiyon, farklı bir kanal üyesi tarafindan pazarlama kanalının daha başarılı olması için alternatif şekilde gerçekleştirilebilir. Diğer yandan pazar finansı, toplam dağıtım kanalı için sadece bir kurum tarafindan sağlanabilmektedir. Henry Ford'un belirtiği gibi, hiç bir firma, bütün olarak kendi kendine yeterli olamaz. enm.blogcu.com. Başarılı dağıtım, bir çok katılımcı arasında tam bir işbirliği içerir ve temel fonksiyonel için toplam performansını gerektirir.  Etkili dağıtım için gerekli fonksiyonel gereksinimleri üç başlık altında gruplandırmıştır. Alım-satım, fiziksel dağıtım ve yardımcı fonksiyonlar. Alım-satım, satın alma ve satış ile ilgili faaliyetlerle birlikte, sahiplik transferi için gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Fiziksel dağıtım fonksiyonu, burada lojistik adı altında geçen kavramın orijinidir. Fiziksel dağıtımda temel faaliyet, doğru ürünlerin, doğru zamanda, doğru yerde bulundurulmasından oluşmaktadır. Çağdaş  lojistik açısından kapsamı, nakliyat ve depolamadan önemli derecede daha geniştir; bu alan geniş tedarik zinciri düzenlemelerini de içine almaktadır. Lojistik, envanter yerleştirme ile ilgili olan tüm çalışmaları kapsayan bir alan olarak değerlendirilmektedir, aynı zamanda biçim ve sahiplik gereksinimlerini karşılayan öze...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -1  Bir tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak tüketiciler arasındaki hareketi sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. Tedarik Zinciri Konseyine göre, Tedarik Zinciri kavramı son ürünün üretilmesi ve dağıtımı (tedarikçinin tedarikçisinden müşterinin müşterisine kadar ) ile ilgili bütün çabaları kapsar. Bu çabalar plan, (tedarik ve talebin yönetimi), kaynak (hammadde ve yarı mamullerin temini), üretim (imalat ve montaj), teslim (depolama ve stok takibi, sipariş alımı ve yönetimi, bütün kanal boyunca dağıtım ve müşteriye teslim) olmak üzere dört temel süreçten oluşur.Biğer tanıma konseyin tanımında değinilen aktivitelerin yanında bütün bu aktivitelerin denetimi sağlayan bilgi sistemlerini de tedarik zinciri aktivitesi olarak tanımlamıştır. Tedarik zinciri tanımlarından da anlaşılacağı gibi komplike bir sistemdir ve bu sistemi oluşturan bileşenler arasında sürekli bir bilgi alışverişi etkileşim söz konusudur. Birinde  oluşacak aksaklık diğerini de olumsuz etkilemektedir. Tedarik  zincirlerinin başarı olabilmesi için  kanal ilişkilerinin doğru olarak belirlenmesi,  uygulanması ve etkin iletişim gerekmektedir. Bu aşamaların tümünde büyük miktarlarda verinin toplanması, tasnif edilmesi, güncellenmesi ve ortak firmalara iletilmesi gerekmektedir. Bu bilgi akışının elektronik olmayan yollardan yapılması genelde daha yavaş, hata yüzdesi yüksek ve güncellenmesi zordur. Ayrıca günümüz rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için firmalar kendilerini tekrar keşfedip tedarik zincirlerini yüksek maliyetli kırtasiye egzersizinden esnek ve bugünün gereksinimlerine yöneli...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -123.3.1 SCM Yazılımlarının Gözden Geçirilmesi : SCM günümüzde çok ilgi gösterilen bir konudur. ABD Ticaret Bakanlığına göre, Fortune 500'de yer alan şirketlerinin yaklaşık olarak % 60’ının lojistik giderleri imalatçılardan dağıtım merkezlerine veya perakendecilere ürünlerin taşınmasında harcanmaktadır. Gartner Grubu çok kademeli dağıtım şebekeleri veya bir yerden ötekine aktarımları gerektiren büyük sipariş hacimleri olan kuruluşların; hızlı gönderme, siparişlerin yerine getirilme oranlarının düşüklüğü ve stoklarda yaratılan dengesizliklerden dolayı dağıtım giderlerinin %10’dan fazla artacağından SCM yazılımı kullanılmasını önermektedir. Sanayideki Eğilimler bir takım önemli eğilimler SCM sanayiinin görüntüsünü değiştirmektedir. İlk olarak, ERP satıcıları; kendi SCM ürünlerini yeniden geliştirerek veya düzenleyerek ortaya çıkartmak suretiyle diğer SCM yazılımları ile rekabet edebilecek hale gelmektedirler. Bunların daha düşük fiyatlandırılmış, daha iyi entegre edilmiş ve SCM ürünlerinin türünün en iyileri kadar fonksiyonel olmaları beklenebilir. İkinci olarak, SCM ürünlerinin çoğu, web’in tedarik işleriyle uğraşanlar ve tüketiciler için açıklama ekleri, web katalogları ve olağan işlemlerin daha pahalı ve karmaşık elektronik veri transferi (EDI) ile göndermek yerine, Internet üzerinden gönderilmesi düşünülerek tasarlanmış bulunmaktadır. Üçüncü olarak, gerek ERP gerekse SCM yazılımı çok daha modüler hale getirilmektedir. Dolayısıyla, gerek ERP gerekse SCM yazılımlarının, bütünüyle yenilenmesi gereken tek parça halinde kodlu ve entegre edilmeleri güç olduğu dönemlerindekinden daha kolay bir şekilde fark...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -11  Tedarik zinciri süreçleri referans modelini endüstri standardı olarak getirebilmek için, yazılım ve donanım konfigürasyonlarını destekleyecek bağımsız bir kuruluşa ihtiyaç vardır. 300'den fazla yazılım satıcısı ve kullanıcı firmanın konsorsiyumu olan Tedarik Zinciri Konseyi'nin amacı birçok endüstrinin ihtiyacını karşılayacak tedarik zinciri temelini oluşturmak ve ortak terminoloji getirmektir. Tedarik Zinciri -1 Tedarik Zinciri -2 Tedarik Zinciri -3 Tedarik Zinciri -4 Tedarik Zinciri -5 Tedarik Zinciri -6 Tedarik Zinciri -7 Tedarik Zinciri -8 Tedarik Zinciri -9 Tedarik Zinciri -10 Tedarik Zinciri -11 Tedarik Zinciri -12 Sonraki Konu Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? ...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -10  Lider ERP satıcıları, tedarik zinciri yönetimi yazılım pazarındaki büyümeye, kendi tedarik zinciri fonksiyonelliklerini geliştirerek, büyük tedarikn zinciri uygulama yazılımları satıcıları ile ortaklığa giderek veya bunları satın alarak cevap vermişlerdir. Bazı analistlere göre tüm üreticilerin kullanmayacak olmasına rağmen önümüzdeki ylllarda ileri planlama, ERP sistemlerine tamamıyle entegre edilecektir. İleri planlama teknolojisinin birincil etkileri firmanın içinde hissedilmiştir, ancak ileri planlama sistemleri, satıcılar, dağıtıcılar ve talep noktalarından oluşan tedarik zincirinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilebilir. İleri planlama tek bir teknoloji değildir. Problemin türünegöre değişik çözücü teknolojiler kullanılmaktadır. Tedarik zincirlerinin gerçekleri o kadar komplike ki, bugünün en güçlü bilgisayarları dahi tam olarak etkin olamamaktadır. Ayrı bilgisayar sistemlerinin entegre edilme ihtiyacı, çözülmesi gereken veri yapısı problemlerini su yüzüne çıkarmıştır. Entegre tedarik zinciri söz konusu olduğunda, en büyük yazılım satıcısının dahi tüm gerekli işlevselliği sağlayamayacağı açıktır. Forrester Research'e göre bu pazar dört gücün etkisi altında kalarak şekillenmektedir. Bunlardan birincisi ERP ve tedarik zinciri satıcıları arasındaki sevgi-nefret ilişkisidir. Tedarik zinciri satıcılarından daha güçlü olan ERP satıcıları yeni yazılımlar geliştirerek ve birleşmelere giderek tedarik zinciri pazarı için savaşacaklardır. İkinci olarak, pazar gelişmeleri, satıcıları tedarik zinciri için bir yazılım seti oluşturmaya doğru götürecektir. 2000 yılına kadar tam set  oluşturan satıcılar da ortaya çıkacaktır. Üçün...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -9  2.3.3 Depo Dağıtımı Bu model gezgin satış elemanı yada traveling salesman problemi olarak da bilinir. Bu uygulama daha önce anlatılan diğer uygulamalardan farklıdır. Bu problemde bir tek dağıtım merkezi ve konum olarak farklı noktalara dağılmış pek çok talep noktası mevcuttur. Bu uygulama matematiksel modellerden çok heuristik modeller yardımıyla belirli prensiplere uyularak çözülmektedir. Bu prensipler aşağıda verilmiştir. 2.3.3.1 İdeal Rotalama Prensipleri Ø         Noktalar arasında en yakın olanlar seçilmelidir. Bu sayede toplam gidilen yolun kısalması sağlanır. Ø         Farklı günlerdeki dağıtımlar birleştirilir. Bu şekilde benzer noktalardaki dağıtımlar birleştirilerek aynı rotaların yakın tarihlerde tekrar gidilmesi engellenir. Ø         Rotalara mümkün olan en uzak noktaya uğrayarak başlanmalıdır. Ø         Yapılacak olan rotalamaların şekli gözyaşı şeklinde olmalıdır. Bu sayede  uzak noktalara ulaşımda kazanç elde edilebilecektir.  Ø         Mümkün olan en yüksek kapasiteli araçlar seçilmelidir. Bu sayede toplam rnaliyetler azalacak ve avantaj elde edilecektir. Ø         Eğer yapılabiliyorsa dağıtım ve tedarik aynı araçlarla yapılmalıdır. Bu sayede toplam maliyet ve gereken zaman azalacaktır. Ø         Rota dışındaki noktalara ulaşılmasında küçük araçlar kullanılmalıdır. Ø         Gerekirse dağıtımların ve tedariklerin zamanları tekrar kararlaştırılarak  zaman tasarrufu sağlanmalıdır. ...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -8  2.3.2 Çok Sayıda Talep ve Arz Merkezi Durumu Tedarik zinciri planlanmasında karşılaşılan önemli problemlerden biride bir veya  birden çok talep ve birden çok arz merkezi olması durumudur. Bu problem türü en temel olarak transport modelleri yardımıyla çözülmektedir. Bu modelin algoritması ve ayrıntıları aşağıda anlatılmıştır. Fakat günümüzdeki problemlerin yapısı sebebiyle bu tür işlemler elle yapılmamakta ve gelişen bilgisayar teknolojilerinden, yararlanılmaktadır. 2.3.2.1 Transport Modeli Transport modelleri fabrika ile depo gibi iki nokta arasında arzın ve talebin en optimum şekilde karşılanması amacıyla kullanılırlar. Transport modellerinin iki türü olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi talebin arza eşit olması durumu yada eşit olmaması durumudur. Bu problemin çözümünde en önemli konu başlangıç çözümünün elde edilmesidir. Başlangıç çözümünün elde edilmesinde temel olarak üç yöntem mevcuttur Bunlar; Kuzey-Batı yöntemi En az maliyet yöntemi Vogel yaklaşık metodudur Bu teknikler arasında en geçerli olan Vogel yaklaşıkk metodudur. Bu yüzden bu   teknik başlangıç metodu anlatılacaktır. Vogel Yaklaşık Metodu Algoritması, Adım1. Her sütun ve satırda en düşük değerli iki maliyeti birbirinden  çıkararak satır değeri bulunur. Adım2. En yüksek değerli kolon yada sütun bulunarak bu sütun yada kolondaki en düşük maliyetli hücreye maksimum yükleme yapılır. yüklenen miktar satır ve sütundan silinir ve en az bir tanesi otomatikman silinir. Adım3. Eğer iki satır ve sütun sıfırlanıyorsa sadece biri çizilir ve diğeri de sıfıra eşitlenir. Adım4. Eğer bir tek satır veya sütun kaldıys...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -7  2.2.2 Karma Taşıma Modelleri   Daha önce niteliklerinden bahsedilen karayolu havayolu, suyolu, demiryolları ve  boruyolu vasıtasıyla taşıma türleri özellikle uzun mesafeli taşımalarda tek başlarına kullanılmazlar. Bunun sebeplerinden biri havayolu yada suyolu gibi  türlerinin genellikle son hedefe ulaşamamasıdır.İkinci bir sebepte bütün taşımacılığın karayolu gibi bir türde gerçekleştirilebilmesine karşın zaman ve maliyet açısından belirli bir mesafenin demiryolu yada suyolu gibi  ikincil bir türün kullanılmasındaki avantajlardır. Bu tür karma taşıma türlerinin büyük çoğunluğu fizibil değil yada uygulama alanı ihtiyaçlar ve teknik nedenler dolayısıyla oldukça kısıtlıdır. Genel olarak iki türde karma taşıma geniş kullanım alanları bulmuştur. Bunlardan birincisi demiryolu-karayolu karma nakliyatı (piggyback) ve bir diğeride özellikle uzun yol  taşımacılığında ve Türkiye'de yoğun olarak kullanılan suyolu-karayolu karma nakliyatı (fishyback)' dır. Bu tekniklerin ayrıntıları aşağıda anlatılmaktadır. 2.2.2.1 Demiryolu-Karayolu Nakli Bu tür nakil işlemi, genelde kamyonların taşıdığı konteynırların belirli bir mesafeye  kadar trenle daha sonra son noktaya kadar kamyonlar yada başka karayolu araçlarıyla son noktaya kadar taşıması işlemidir. Bu şekilde kamyonla taşımanın esnekliğinden ve uzun mesafede demiryolunun maliyet avantajından yararlanmayı hedeflemektedir. Bu şekilde 3.Parti lojistik firması yada ana firma kapıdan-kapıya nakli gerçekleşmektedir. Bu şekilde esneklik sağlanırken, demiryolu kullanımının maliyet avantajı da elde edilmektedir. 2.2.2.2 Denizyolu-Karayolu Nakli Bu tür nakil, demiryolu yerine denizyolunun karayolu naklinde kullanılması neticesinde taşımanın belirli bir yere kadar kamyonlarla yapılmasını ve daha sonra...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -6  2.2.1.3 Havayolu Taşımacılığı Havayolu taşımacılığı maliyet açısından bütün taşıma şekilleri arasında en pahalı türdür. Bunun yanında havayolu taşımacılığının gün geçtikçe daha çok tercih edilmesinin sebebi özellikle uzun mesafelerde iki nokta arasındaki taşıma hızıdır. Havayolu taşımacılığı günümüzde genellikle küçük hacimli ve taşıma hızının nispeten maliyetten önemli olduğu taşıma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu taşıma işlemi genel olarak diğer alternatiflere göre hasarlanmaya ve kaybolmaya karşı daha etkilidir. Hasarlanma ihtimali daha az olduğu için ve daha az koruyucu paketlemeye ihtiyaçları vardır ve bu da bir miktar maliyet avantajı sağlamaktadır. Hava ulaşımı genelde karayolu taşımacılığı ile birlikte kullanılmaktadır. Dolayısıyla esneklik açısından karayolunun avantajlarından yararlanabilmektedir. Havaalanı terminalleri ve havaalanları gibi birimler taşıma yapan şirketlere ait değildirler. Bu birimlerin kullanım ücretleri kullanım başına ve diğer yakıt, hizmet gibi birimlere vergi olarak yansıtılır. Ayrıca taşımada kullanılan uçaklar oldukça pahalı araçlardır. Dolayısıyla yüksek maliyet ve düşük kapasite sonucunda hava ulaşım zamanın önemli olduğu değerli ve düşük hacimli ürünlerin taşınması için ideal bir sistemdir Bunun sonucu olarak havayolu taşımacılığı değerli cisimlerin bir yerden bir yere en güvenli ve hızlı taşıma türüdür.  2.2.1.4 Suyolu Taşımacılığı Suyolu taşımacılığı yapısı itibariyle kullanım alanı, boruyolu taşımacılığı gibi sınırlıdır dünyamızın 2/3 'ü sularla çevrili olmasına karşın dünya üzerinde doğal olarak her yerleşim yerinde deniz, göl yada akarsu gibi suyolu taşımacılığının yapılması gereken yerlerde olmadığı için kullanım alanları sı...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -5  BÖLÜM 2 TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMİ BİLEŞENLERİ   Tedarik zinciri bir sistem olduğu için bu sistemin bileşenlerini anlamak önemlidir. Tedarik zinciri sisteminin temel olarak üç bileşeni mevcuttur. Bu bileşenler; Dağıtım Sistemi, Envanter Yönetimi, Konum Planlamasıdır. Bu sistemlerde alınacak olan stratejik taktiksel yada operasyonel kararlar neticesinde hem tedarik zinciri sisteminin etkinliği artarken, maliyetlerde azalma, daha hızlı teslimatlar, daha az stok gibi amaçlar gerçekleştirilebilmektedir. enm.blogcu.com. Bunun yanında çok değerli olan müşteri tatmin oranının artması sağlanmaktadır.  Her bir bileşende çeşitli alt bileşenler mevcuttur. Bu bileşenler ve alt bileşenleri aşağıda verilmiştir.   ·     Dağıtım planlaması  Temel dağıtım bilgileri  Dağıtım kararları  Satınalma ve tedarik rotalama metodları. ·     Envanter Yonetimi o    Stok kararları o    Tahmin sistemleri o    Depolama sistemleri. ·     Konum Planlaması o    Konum planlaması o    Konum kararları     2.1 Tedarik Zinciri Sisteminde Dağıtım Sistemi   Tedarik zinciri sisteminin amacı hammadde ve ürünlerin en ekonomik ve etkin şekilde gerekli yere ulaşmasının sağlanmasıdır. Dağıtım sisteminin görevi ise tedarik noktasından alınan ürünlerin işletmeye getirilmesi ile ürünlerin depo yada müşteriye ulaştırılmasıdır. Dağıtım sistemine verilmesi gereken önemin sebepleri aşağıdadır. Daha yoğun rekabet. Günümüzde artan rekabetle birlikte ortamında işletmeler ürünlerini müşteriye satabilmek i&c...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -4  1.3.4 Tedarik Zinciri Tasarımının Rekabet Avantajı Açısından Değerlendirilmesi Değişen rekabet koşulları altında rekabet avantajını sağlamak isteyen işletmeler sektörün normlarını yıkan veya değiştiren ve rakiplerce kolayca taklit edilemeyen beceri ve yeteneklere doğru yönelterek, nerede rekabet edileceğinden çok nasıl rekabet edileceği sorusu cevap aramaktadır. Bu anlamda özellikle Kaynak Bazlı Firma Teorisyenlerinin Wal-Mart’ın başarısının sırrının gözlenebilen davranışların ötesindeki yetenekler bütününden kaynaklandığını ileri sürmeleri beklenilen bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Ayrıca son dönemlerde organizasyonların genişletilmiş girişimler olarak görüldüğü ve rekabet avantajında analiz birimi firma değil, tedarik zincirleri olduğu ileri sürülmektedir ki bu da rekabet avantajı kavramının bahsedilen yönde değişmesi ile ilişkilendirilebilir. Bir görüşe göre oldukça ileri gidilerek geleneksel stratejik yönetimin öngördüğünün aksine firmaların birbirleriyle değil, tedarik zincirlerinin birbirleriyle rekabet ettiğini ileri sürmektedirler. Tedarik zincirinde mükemmelliğin daha iyi kalite, müşteri hizmeti ve kanal performansına yol açtığı hem uygulamacılar hem de akademisyenler tarafından ileri sürülmektedir. Tedarik zinciri yönetiminin firmanın performansını olumlu yönde etkilediği  birçok değişik endüstride rapor edilmiştir. Örneğin P&G, Sürekli Yenileme (Replenishment) Programı (CRP) ve Etkin Müşteri Cevabı uygulamaları ile 325 milyon dolar civarında tedarik zincirinde tasarruf ettiğini, Chrysler tedarikçi geliştirme programı Tedarikçi Maliyet Azaltma Çabası (SCORE) ile Japon firmalarının tedarik zinciri uygulamalarını kıyaslayarak  maliyetlerinde 1.2 milyar d...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri -3  1.2.3.3.Başarı Öğeleri Başarılı tedarik zinciri ilişkileri şeklinde sonuçlanan faktörlerin ne olduğu, günümüzde soru işaretlerinden birisidir. Başarının önündeki engellerin belirlenmesi de önemlidir. Tablo 1.2 ve Tablo 1.3, tedarik zinciri ilişkileri ile doğrudan ilgili olan başarı faktörlerini ve genel engelleri göstermektedir. Bu bilgiler, başarılı tedarik zinciri düzenlemeleri geliştiren perakendeci ve toptancı özelliklerini göstermektedir. Stratejik düzenlemelerin süreklj iyileşmesi beklenmektedir. Grocery Manufacturers of Amerika başkanı, bu düzenlemelerin önümüzdeki beş yıl içinde patlayacağını ve iş alanındaki yaygın yöntem olacağını" iddia etmektedir. Ancak başarılı bir düzenlemenin ideal süresine dikkat edilmelidir. Kanıtlara göre, yöneticiler, bir  tedarik zinciri düzenlemesinin son tarihini veya yenilenmesini planlamalıdır. Bazı düzenlemeler, momentum kaybının sonucunda doğal ölümle karşılaşırken, diğerleri ise, daha fazla uygulama yapamayacak sınır noktasına gelinceye kadar, varlıklarını sürdürmektedir. Bu bölümde, bir tedarik zinciri ilişkisinde yer alan temel katılımcıların birbirlerine nasıl bağlandığı açıklanmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, tedarik zincirindeki bağımsız firmaların özel hizmet tedarikçileri ile birleşmeleri genel bir lojistik uygulamasıdır 1.3 TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMI   Tedarik zinciri yönetimi literatüründe tedarik zinciri tasarımı kavramı üç temel alt başlıkta ele alınmıştır: Genişletilmiş Organizasyon Yapısı, Bilgi Paylaşım Yapısı ve Üretim Yönelimi.     1.3.1 Genişletilmiş Organizasyon Yapısı   Taylorizm, Fordizm, Weber Bürokrasisi gibi kla...

Devamini Oku

» Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? -9  5. SONUÇ   Tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetimindeki gelişmelerin mantıksal ilerleyişleridir. Ulusal Fiziksel Dağıtım Yönetimi Konseyi 1963’te kurulduğunda, pratisyenler depolama ve nakliye fonksiyonları arasındaki karşılıklı ilişkileri keşfetmekteydi. Fiziksel dağıtım yönetimi, daha hızlı, daha seri ve özellikle de daha güvenilir nakliyenin kullanımından envanter indirgeme faydalarını sağlayarak bu iki fonksiyonu birleştirmiştir. Daha hızlı depo yönetimi ve nakliye vasıtası ile daha kısa sipariş karşılama süreleri tahmin periyotlarını kısaltmış, böylece bu tahminlerin tutarlılığı artmıştır. Birleşmenin başka bir faydası ise, nakliyenin ve depolamanın beraber göz önüne alınması üzerine kurulmuş, böylece depo konumları daha iyi hizmet ve daha az toplam maliyet için optimize edilmiştir.   Fiziksel dağıtım yönetimi, depoların farklı seviyeleri arasındaki veri iletişiminin iyileştirilmesi ve daha kompleks analizlerle mümkün kılınmıştır. Daha iyi veriler ve daha ileri seviyede analitik teknikler, bir dizi daha kompleks faktör arasından daha iyi kararlar sağlamıştır. enm.blogcu.com. Aslında, sürekli iyileşen iletişimler ve analizler, daha karmaşık kararlar verme imkanını sürekli olarak arttıracaktır.    Tedarik zinciri yönetiminin gelişiminde ikinci safha “lojistik safhası”dır. Bu safhada üretim, tedarik ve diğer yönetim fonksiyonları toplanmıştır. Buna elektronik verinin ortaya çıkması, dünya çapında iletişim ve bilgisayarların veri depolama ve analiz gerçekleştirme imkanının artması yardımcı olmuştur.   Üçüncü ve halen geçerli olan safha ise “bütünleşik tedarik zinciri yönetimi safhası”dır. Bütünleşen fonksiyon zincirinin bir ucuna tedarikçil...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun