» Endustri Muhendisligi Nedir? -12  Endüstri  Mühendisliği  Bölümlerinde  Okutulan  Ders  Adları:   -         Matematik                                                    -  Matematiksel  Programlama -         Sonlu  Matematik                                         -  Rassal  Süreçlere  Giriş -         Diferansiyel  Hesap                                          -  Muhasebe -         İntegral                                                         -  Mühendisler  İçin  Metalurji -         Fizik                                       ...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -11    v     İstanbul  Üniversitesi Mühendislik  Fakültesi Endüstri  Mühendisliği  Bölümü                              60   v     İstanbul  Teknik  Üniversitesi İşletme  Fakültesi Endüstri  Mühendisliği  Bölümü                              90   v     Kırıkkale  Üniversitesi Mühendislik  Fakültesi Endüstri  Mühendisliği  Bölümü                              40   v     Kocaeli  Üniversitesi      Mühendislik  Fakültesi      Endüstri  Mühendisliği  Bölümü                              110   v     Marmara  Üniversitesi Mühendislik  Fakültesi Endüstri  Mühendisliği  Bölümü                              50   v     Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi Mühendislik-...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -104.1.    Giriş   Endüstri   Mühendisliği   ( EM )’nin  hemen  hemen  aynı  anlama  gelen  birçok  tanımı   yapılmıştır.  Buna   göre,   EM  işletmeler de  iktisadiliğin  artırılması  ve işin  insana   uygun   olarak   düzenlenmesi   amacıyla   karmaşık   işletme  sorunlarının  incelenmesi   ile   ilgili   yöntem   ve  deneyimlerin  uygulanmasıdır. Yine  diğer  bir  tanım    ile     Endüstri    Mühendisliği    genellikle,    kuruluşların    çeşitli    işletme  sorunlarına    eğilebilen    ve    çok    değişik    yönetsel  ve  teknolojik  fonksiyonları  içeren ’’ ŞEMSİYE  MESLEK  ’’  olarak  tanımlanır.İşletmelerde  EM  hizmetlerine  ihtiyaç    duyulması,    çalışma/iş    sistemlerinin    hergün    daha    karmaşık  bir  durum  göstermesi    ile    açıklanmaktadır.   Böylece    başlangıçta    İş    etüdü    hizmetleri   ile  çözümlenebilen   sorunlar   işletmelerin   büyümesi   ve   teknolojik  gelişmelerle  ancak  EM   hizmetleri   ile   çözüml...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -9Sorunlar 3.5.    Makinalarda  güvenlik  ve  ergonomik  sorunlar 3.5.1.  Kazalardaki  sıklık 3.5.2.      İş  güvenliğindeki  eksiklik  nedeniyle  tedirgin  ve  ağır  çalışma 3.5.3.      Dairesel  ve  doğru  boyunca  hareket  eden  parçalarda  koruyucuların  olmaması 3.5.4.      Makinaların  ergonomik  olmayan  çevre  koşullarına  (ısı,  ışık,  radyosyon,  gaz,  toz,  gürültü  vb)  neden olması 3.5.5.      Düşme  tehlikesi 3.5.6.      Koruyucu  araç  ve  gereci  kullanmama 3.5.7.      Uyarıcı  işaretlerin  olmaması 3.5.8.      Aşırı  yüklenmeye  neden  olma     Çözümler ü      Makine  tasarımının  ergonomik  ilkelere  uygunluğunun  sağlanması ü      Çevre  koşullarını  insancallaştırılması  ve  periyodik  olarak  ölçümü ü      Kaza  sıklığının  ve  nedenlerinin  araştırılması ü      Ergonomi  ve  Metot  Etüdü  konusunda  çalışanların  organizasyon  yapısına  göre  bağımsız  çalışabilmelerinin  sağlanması ü      Çalışanların  uygun  periyotlarla  doktor  kontrolünden  geçirilmesi ü      Çalı...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -8             3.2.    Sorunların  Analizi   İşletmede   mevcut   sorunlar   İnsan,  Yöntem,  Makine  ve  Malzeme  açısından  olmak   üzere   dört   grupta   analiz   edilebilir. Bu  sorunlarla  ilgili  temel  kavramların  önceden   ve   ülkemiz   koşullarına  uygun  olarak saptanması  gerekir. Daha  sonra  her bir   sorunu   oluşturan   alt   ayrıntılara   inilir   ve   bunlar   arasındaki   ilişki  araştırılır. Sorunlara   karşılık   gelen  önlemlerin  ise  teker  teker  uygulanması  çoğu  kez  yorucu  bir  çaba  gerektirir. Aşağıda  İnsan,  Yöntem,  Makine  ve  Malzemeye  ait  gruplar  için  sorun   ve   önlemlere   ait   bazı  örnekler  verilmiştir. (Burada  yöntem İnsan  ,  Makine  ve  Malzeme  dışındaki  tüm  öğeleri  kapsamaktadır).   3.2.1.      İnsana  Ait  Sorunların  Konuları   1.1.    Personelin  işe  alınması 1.2.    Personel  ihtiyaç  planlaması 1.3.    Ücret  politikası 1.4.    İşten  çıkarma 1.5.    Sosyal  koşullar 1.6.    İş  güvenliği  ve  sağlık  koşulları 1.7.    Kamu  ile  ilişkiler 1...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -7BÖLÜM  3   İŞLETME  SORUNLARININ  ANALİZİ  AÇISINDAN  ENDÜSTRİ  MÜHENDİSLİĞİNİN  ÜLKE  KAKINMASINDAKİ  YERİ   ÖZET   Endüstri   Mühendisliği   kavramı   ve   yöntemleri   aynen   İşbilim  (Ergonomi)  kavramı   gibi   ülkemizde   yeterince   yayılmış,   kişi   ve   kuruluşlarca   benimsenerek  uygulamalarda     yeterli    düzeyde    yararlanılan    bir    mühendislik    alanı    değildir. Kaynakları   son   derece   rasyonel   kullanmak  zorunda  olan  ülkemiz  ancak  bilimsel  yöntemleri   kullanarak   etkin   ve   verimli   çalışma   amacına   ulaşabilir.   Sistemlerin  tasarım,    geliştirme    ve    yeniden    düzenleme    aşamalarında    sistem  yaklaşımı  ve  mühendislik    analizi    ilkelerinden    yararlanarak  çalışmak  ülke  ekonomisine  büyük  katkıda  bulunacaktır.   1.1.    Giriş   Çoğunlukla    bir    işletmede    ortaya    çıkan    zayıf  tekil  noktalar,  esasen  bu   zayıflıkların   ardında   yatan   daha   büyük   yapısal   proble...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -6İş    yapılandırmasının    diğer    iki    şekli   de   ’’  iş    genişletme  ’’   ve    ’’  iş  zenginleştirme   ’’   dir.   Her   iki   iş   yapılandırma   şeklinin    de    ortak    yanı,    işin  bölünmüşlük   derecesinin   değiştirilmesidir. Bununla  beraber  bu  iki  iş  yapılandırma  şekli  arasında  önemli  farklılıklar  bulunmaktadır.   İş    zenginleştirmede,   hareket  serbestisi  dikey  doğrultuda  genişletilmektedir. Burada   genişletilen   faaliyet   alanının   niteliksel  (kalitatif)   yanıdır.   Örneğin   karar  verme,  denetleme   gibi.  İş   genişletmede   ise,   hareket   serbestisi   yatay  doğrultuda  genişletilmektedir.  Burada  söz  konusu  olan  genişletme  çalışma  sahasının  niceliksel (kantitatif)    yanıdır.  Örneğin,   yeni   operasyonların   eklenmesi   ile   çalışma    sahası  genişletileceği   gibi,   benzer   işlerin    bir   araya   toplanması   ile de  çalışma  sahasını  genişletme  imkanı  bulunmaktadır.   İş   yapılandırma   şekillerinden   ’’  kısmen   bağımsız&nbs...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -5  2.3.4.  İnsan  Makine  Sistemlerinde  Çalışma  Zamanları  ve                   Dinlenme  Aralarının  Düzenlenmesi   İnsan   makine  sistemlerinin  Endüstri  Mühendisliği  açısından  incelenmesinde  önem    taşıyan    bir    başka    hususta    çalışma    zamanları   ve   dinlenme   aralarının  düzenlenmesidir.    Çalışma    zamanlarının    düzenlenmesinde   incelenmesi    gereken  konular    arasında,    bireysel    ihtiyaçlar    için    gerekli    zamanlar,   gece  ve  vardiya  çalışma   süreleri,   tatil   ve   pazar   günlerinde   çalışma,   günlük   ve  haftalık  çalışma  süreleri  ile  dinlenme  tatillerinin  sürelerinin  saptanması  sayılabilir.   Çalışma     zamanlarını     düzenlemenin    amacı,    insanın    çalışma    arzu    ve  yeteneğinde   zaman   süresi   içinde   meydana   gelen   iniş  çıkışları  dikkate  almaktır. İnsanın   çalışma   veriminde  ortaya  çıkan  dalgalanmaların  özellikle  gece  ve...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -4  Burada   iş   düzenleme   ve   rasyonelleştirme   kavramları   arasındaki   farkı da  belirtmemiz   gerekmektedir.  İşin   rasyonelleştirilmesinde   teknik   faktörler  ön  plana  tutulmaktadır.  İş   düzenlenmesinin   amacı   ise,   insan - makine   sistemlerinde  ortaya  çıkan uyumsuzlukların  önlenmesidir. İnsan  faktörünü  göz  ardı  eden  rasyonelleştirme önlemleri   sonucu   basit  ve  belirli  bir  meslek  yeteneği  gerektirmeyen  işlerin  sayısı  artarken,   diğer   yandan  da  işyeri  sayısı  azalmaktadır. Bu  durum  ise  özellikle  yaşlı  ve   yeni   bir   meslek   öğrenme   imkanı  bulunmayan  işgörenler  arasında  önemli  bir  huzursuzluk  kaynağı  olmaktadır. Endüstri  Mühendislerinin  temel  işlevleri  arasında  insan-makine  sistemlerinin  geliştirilmesinde,   insana   uygun   çalışma   ortamının   yaratılması    önemli    bir    yer  tutmaktadır.  Endüstri   Mühendisliği   açısından   insan – makine   sistemlerinin   insana  yaraşır bir şekilde  düzenlenmesi  için  alınabilecek  önlemleri de  iki  grupta  incelemek  mümkündür:   1)-   Çalışma  ortamı  koşullarını...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -3  G)-  Personel  Yönetimi  ile  ilgili  Görevleri:   1)-  Çalışanların   işyerlerinde   maharet,   sorumluluk,   çaba   ve  iş  koşullarına  uygun  olarak  ücret  almalarını  sağlamak  amacıyla  İŞ  DEĞERLEME  çalışmalarında  görev  alır.   2)-   Çalışanları    çalışma    performansını,    kıdemlerini    ve     yaptıkları    işin  değerini  dikkate  alan  adil  ve  dengeli  ÜCRET  SİSTEMİNİ  KURMA   çalışmalarına  katılır. 3)-  Fazla   üretimi   ve   yüksek   kaliteyi  teşvik  amacıyla  TEŞVİKLİ  ÜCRET  SİSTEMİ  kurulması  ve  uygulanmasına  yardımcı  olur.   4)-  ELEMAN  SEÇİMİ  ve  İŞ  EĞİTİMİ  çalışmalarına  yardımcı  olur.   H)-  Diğer  Görevleri:   1)-  İşletmenin   tümünde   veya   bir   kısmındaki   haberleşmeyi   en   etkin    ve  ekonomik   şekilde   sağlayacak   YÖNETİM  BİLİŞİM  SİSTEMİ’ni  kurar. Bu  sistemi  bilgisayar   yardımıyla  daha  hızlı  ve  güvenli  çalışacak  hale  getirir. Böylece  bilginin  toplanması,  depolanması  gerektiği  zaman  hızla  erişilmesi  mümkün  olur.   2)- İşletmede  emir-kumanda  zincirini, ...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir? -2Ayrıca    bir    Gemi    İnşa    Tersanesinde    EM   Şeflik  halinde  Planlama  Baş  Mühendisliğine,    bir    Takım    İmalat    Fabrikasında    EM     şeflik    olarak    Teknik  Müdürlüğe    ve    bir    Elektrikli    Ev   Eşyası  işletmesinde  müdürlük  olarak  Fabrika  Müdürlüğüne   bağlıdır.  Büyük   bir   Cam  Kuruluşunda  ise  Sanayi  Mühendisliği  adı  altında  Satın   alma,   Malzeme,   Organizasyon   ve   Sistem  Otomasyon  müdürlükleri  ile   birlikte    ve    Müdürlük   olarak    Genel    Müdür    Yardımcılığına    bağlıdır.   Bu  kuruluşun   çok   sayıda   fabrikası   olduğunu   ve   EM   bölümünün   Genel   Müdürlük  merkez     binasında    bulunduğunu    belirtmekte    yarar    vardır.   Bir    giyim    eşyası  işletmesinde   Planlama   Şefliği   olarak  bulunmaktadır. Ve  bu  Şeflik,  Zaman  Etüdü,  İşçi   Verimleri   Tayini,   Stok  Kontrol  ve  Üretim  Kontrol&nb...

Devamini Oku

» Endustri Muhendisligi Nedir?BÖLÜM 1   ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ’NİN TANIMI, TARİHÇESİ VE ÇALIŞMA ALANLARI   1.1. Endüstri   Mühendisliğinin  Tanımı   Tüm   bilim   dalları  gibi   mühendislik  de   evrenimizdeki   sorunları   çözmeye  çalışır.  Makine   mühendisleri   makine   sistemleri  ile,  örneğin,   bir  cihazın  yağlama  sistemiyle,   inşaat   mühendisleri   istenilen   nitelikte   yapı   tasarımları ile  ilgilenirler.  Benzer  şekilde,  Endüstri  mühendisleri de  insan,  makine  ve  malzemeden  oluşan  sistemlerin  ya  da bu  sistemin  alt  sistemlerinin  en  yüksek  verimlilik  düzeyinde  çalışabilmesi    için    geçerli    tasarımlar   yapar.   Diğer    bir   tanım   ile,  Endüstri  Mühendisliği    insan,    malzeme    ve   teçhizattan   oluşan    sistemlerin    tasarımı,  geliştirilmesi    ve    kuruluşu   ile  ilgili  sorunları  çözmeye  çalışır.  Çalışmalarında  Matematik,   Fizik   ve  Sosyal  Bilimlerdeki  gerekli  bilgileri,  mühendislik  analizi  yöntem    ve    prensipleriyle    birleştirerek    böyle    sistemlerden...

Devamini Oku

» ISLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI (ERP) -5·                             SAP İleri Düzeyde Planlama ve Optimizasyon ( Advanced Planner& Organizer-APO ) SAP İleri Düzeyde Planlama ve Optimizasyon (APO) eksiksiz bir tedarik zinciri planlama işlevselliği dizisi sağlar. Tedarik Zinciri Kabini ( Supply Chain Cockpit ), Tahmin ( Forecasting ). İleri Düzeyde Planlama ve Terminleme ( Advanced Plannig and Scheduling) ve Taahhüt Verebilme ( Available-To-Promise). SAP APO, gerçek zamanda işbirliğine dayalı karar desteğine , sınırlamaya dayalı ileri planlama ve optimizasyona olanak verir. Veri nesnelerinin bellekte tutularak işlenmesi için geliştirilmiş yeni bir teknoloji olan SAP’ nin canlı ön belleğine dayalı olduğundan, APO, tahmin, planlama ve optimizasyon faaliyetleri gerçek zamanda gerçekleştirilebilir. SAP Business Framework tarafından devreye sokulan SAP  APO  R/ 3 ile olduğu kadar R/3 dışı sistemlerle de eş zamanlı olarak entegre olur. SAP  APO’ nun işlevselliği aşağıdakileri içermektedir: ·          Tedarik Zinciri Kabini : Müşterinin tüm tedarik zincirini ve planlama kararıyla yürütme arasındaki otomatikleştirilmiş , pürüzsüz entegrasyonu görsel olarak yönetmelerine olanak veren zengin bir grafik ara birimidir. ·          Taahhüt Verebilme ( ATP): Ürün ve kaynak kullanılabilirliği ve malların tahsisine ilişkin hızı , çok düzeyli, kurallara dayalı kontroller gerçekleştirir. ATP sunucusu , ürünler, kaynaklar ve müşterilerin bulunduğu yere bakılmaksızın, teslimatın ne zaman gerçekleştirebileceğinin doğru olarak belirlenmesine o...

Devamini Oku

» ISLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI (ERP) -4R/ 3 Modülleri : 1. FİNANS SİSTEMLERİ : F1  Mali Muhasebe Ödeme akışlarının işlenmesi açısından taşıdığı önemin yanı sıra mali işler, tüm değerlenmiş ticari işlemlerin kaydedilmesi için bir temel oluşturur. Mali Muhasebe Modülü, şirket içinde muhasebe ile ilgili ne kadar veri varsa toplayarak eksiksiz bir dokümantasyon ve kapsamlı bir bilgilenme sağlamaktadır. Aynı zamanda , işletme çapında kontrol ve planlama için anında erişilen bir temel oluşturmaktadır. ·               Defter-i Kebir ·               Müşteriler / Satıcılar Muhasebesi ·               Özel Defterler ·               Duran Varlıklar Muhasebesi ·               İç Denetim CO  Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Mali işler, insan kaynakları, malzeme yönetimi ve satış dağıtım uygulamalarında oluşan giderler ve gelirler, masraf çeşitleri ve gelir tipleri aracılığıyla maliyet muhasebesi uygulamalarına kaydedilir. Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Modülü, şirket içi proseslerin içeriklerini ve prosedürlerini koordine eden tek tip bir raporlama sistemiyle, şirket çapında kontrol sistemleri için eksiksiz bir planlama ve kontrol araçları dizisidir. ·          Genel Masraf Yönetimi ·          Aktivite Bazlı Maliyetlendirme ...

Devamini Oku

» ISLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI (ERP) -3  SAP, SAP SİSTEMLERİ VE R/3 YAZILIMI 2.1. SAP AG SAP AG , işletme uygulamaları dalında orta ve büyük ölçekli işletmelere uzman yazılım ve desteği sağlayan bir yazılım evidir. Ayrıca kurumlar ve ticari toplulukların kendi içindeki ve aralarındaki proseslerin entegrasyonunu sağlayan kurumlar arası yazılım çözümleri sağlayıcısıdır. 1972 yılında beş analistin girişiminde System Analyz Und Programmentwicklung ( “ System Analysis And Program Development” ) adı ile Almanya’ nın Walldorf şehrinde kurulmuştur. Günümüzde SAP AG , dünyanın 3. büyük yazılım firması ve internet tabanlı kurumsal iş çözümleri pazarının dünya ve Türkiye’ deki lideri konumundadır. 120 ülkede temsil edilmekte, dünya üzerinde 13.500 müşterisi ile 30.000 in üzerinde enstelasyonu ve 50 ülkede 23.700’ den fazla çalışanı bulunmaktadır. SAP’ nin misyonu , her sektör ve büyüklükteki şirket yöneticilerine stratejik iş çözümleri sunarak , yöneticilerin şirket müşterilerinin gereksinimlerini daha etkin ve karlı olarak karşılamalarını desteklemek ve böylelikle kurumsal kaynak planlaması alanında yöneticilerin birinci tercihi olmaya devam etmektir. SAP, çalışanları ve iş ortaklarını sürekli büyüyen, gelişen ve öğrenen alt yapısını geleceğe taşıyan en önemli varlıkları olarak değerlendirir ve küresel anlamda sosyal sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. 2.2    SAP’ ın TARİHÇESİ : 1972        1 Nisan 1972’ de IBM’ in kurucu üyelerinden oluşan beş kişi SAP’ yi Almanya’ nın Mannheim şehrinde kurmuştur. Amaçları tüm ticari yönetimsel işlemleri entegre edecek olan standart ku...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun