» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 10FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Mamullerin ve hizmetlerin tamamlandığı andan itibaren alıcılara teslimine kadar yapılan pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini kapsar. Pazar araştırması, reklam, satış mağazası için yapılan giderler ile depolama giderleri bu gruba girer. 770 Genel Yönetim Giderleri İşletmenin genel yönetim fonksiyonuyla ilgili olarak; genel kurul, yönetim kurulu, genel müdürlüğe ait giderler ile, muhasebe, personel işleri, hukuk müşavirliği, güvenlik gibi birimlere ait genel yönetim faaliyetlerine ilişkin giderler bu gruba girer. 780 Finansman Giderleri İşletme faaliyetlerinin aksatmadan yürütülebilmesi amacıylan borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, komisyon, kur farkı ve benzeri giderlerden varlık maliyetine eklenmemiş olanları bu gruba girer. 2.2.3.2. Giderlerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması Bu sınıflandırmada giderler; hammadde ve malzeme gideri, işçilik gideri, yakıt gideri, su gideri, haberleşme gideri gibi doğal adlarına (türlerine) göre sınıflandırılmaktadır. Ancak bir işletmede ortaya çıkabilecek giderler çok çeşitli olduğundan, her gideri doğal adına göre sınıflandırmak mümkün olamayacağından, giderleri kendi içinde sınıflandırmak gerekmektedir. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde gider çeşitlerinin ana bölümlenmesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 0. İlk Madde ve Malzeme 1. İşçi Ücret ve Giderleri 2. Memur Ücret ve Giderleri 3. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 4. Çeşitli Giderler 5. Vergi, Resim ve Harçlar 6. Amortisman ve Tükenme Payları 7. Finansman Giderleri 2.2.3.2.1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri MSUGT’ ne göre ilk madde ve malzemeler “mal ve hi...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 9FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   Çevreye yönelik sağlık hizmetlerine örnek olarak şunlar verilebilir (Tengilimoğlu ve Çıtak, 2003: 46): * Su kaynaklarının sağlanması ve denetimi, * Katı atıkların denetimi, * Zararlı canlılarla (haşare) mücadele, * Besin sanitasyonu, * Hava kirliliğinin denetimi, * Gürültü kirliliğinin denetimi, * Radyolojik zararlılarının denetimi, * İş sağlığı, * Besin kontrolü ve güvenliği, * Konut sağlığı. Çevreye yönelik sağlık hizmetleri, bu konuda özel eğitim görmüş mühendis, kimyager, halk sağlığı uzmanı, veteriner, teknisyen ve benzeri meslek mensupları tarafından yürütülür (http://groups.msn.com/ilaclama/ halksagligi.msnw, 27.12.2005). Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ise, bağışıklama, sağlık eğitimi, aile planlaması hizmetleri, 0-6 yaş grubu sağlam çocukların izlenmesi, gebe ve lohusaların izlenmesi, beslenme durumunun iyileştirilmesi, erken tanı ve tedavi, kemoprofilakü ve kişisel hijyendir (Sadıkoğlu, http://www20.uludag_edu.tr/∼nazan/ders2.html, 15.01.2006). 2.1.6.2. Tedavi Hizmetleri Hasta oldukları belirlenen kişilerin, eski sağlıklarına kavuşmaları ve koşulların elverdiği en iyi duruma getirilmeleri ile ilgili faaliyetlerdir (Mert, 2000: 16). Tedavi edici sağlık hizmetleri, hastaneye yatmayı gerektirip gerektirmemesi açısından; ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi, verilen hizmetlerin yoğunluğu açısından; birinci basamak tedavi hizmetleri, ikinci basamak tedavi hizmetleri ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri olarak sınıflandırılmaktadır (Kavuncubaşı, 2000: 39). Birinci basamak tedavi hizmetleri genellikle ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri iken, ikinci basamak tedavi hizmetleri kısa süreli yataklı tedavi hizm...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 8FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   Hizmetlerin yukarıda değinilen özelliklerine, hizmet sektörünün taleplerde büyük dalgalanmaların görüldüğü bir sektör olduğu da eklenebilir. Hizmetlere olan talebin bir çoğu ani ve beklenmedik olduğundan, hizmetlere duyulacak talep önceden doğru olarak tahmin edilememektedir. Sağlık hizmetleri hizmetlerin yukarıda sayılan bu genel özellikleri taşımakla beraber bu özelliklere ek olarak aşağıda sıralanan bir takım özelliklerle de diğer işletmelerden ayrılırlar. Bunlar; * Hastaneye gelen hastaların her biri farklı şikayetlerle geldiklerinden farklı hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Her bir hastaya konulan teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri hastadan hastaya değişir. Dolayısıyla hastanelerde sunulan hizmetleri çeşitlilik arzeder ve standardı oluşturulamaz. * Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden birisi de, sağlık hizmetleri hakkında tüketicilerin sınırlı bilgiye sahip olmalarıdır. Hastanelerde verilen hizmetlerin çeşitliliği, hastaların verilen bu hizmetlerin detayı hakkında çok fazla bilgi sahibi olmalarını ve kendileri için gerekli olan tedavi yöntemini bilmelerini engellemektedir. Bu yüzden hastanın menfaatini koruma ve sunulan tedavi hizmetlerinin denetim görevi hastaneye düşmektedir. * Hastanelerde verilen hizmetler acil ve ertelenemez niteliktedir. Hizmete ihtiyacı olan hastalar günün her hangi bir saatinde hastaneye başvurabilirler. Bu yüzden hastanelerde yirmi dört saat kesintisiz hizmet verilmektedir. * Hastanelerde sunulan hizmetler doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan hata yapmayı kabul etmez. Çünkü söz konusu olan insandır ve yapılan hataların sonradan düzeltilmesi söz konusu değildir. ...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 7FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   * Endirekt giderlerin birim seviyede oluşmadığı işletmelerde FDM’ye daha çok ihtiyaç duyulur. Çünkü üretim hacmine bağlı endirekt giderlerin olması durumunda, üretim hacmine dayalı anahtarlar ile maliyetlerin çıktılara yüklenmesi doğru sonuçlar verebilirken, üretim hacmine bağlı olmayan diğer seviyedeki (parti ve mamul seviyesinde) maliyetlerin olması durumunda, üretim hacmine dayalı anahtarların kullanılması doğru sonuçlar vermeyeceğinden, Faaliyete Dayalı Maliyet yönteminin uygulanması ve parti ve mamul seviyesindeki maliyet etkenleri ile maliyetlerin çıktılara yüklenmesi daha doğru sonuçlar verecektir. * Çok çeşitli ürün ve hizmet üretilen işletmelerde, ürün ve hizmetlerin her biri farklı kaynakları tüketeceğinden Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemine daha çok ihtiyaç duyulur. Örneğin, hastane işletmelerinde röntgen tiplerinin çok çeşitli olması, her röntgen tipinin farklı kaynakları tüketmesi, her röntgen tipinin farklı maliyette olmasını gerektirdiğinden, maliyetlerin FDM uygulanarak belirlenmesi işletmeye büyük yararlar sağlayacaktır. 1.13. DEPARTMENTAL FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ Bilindiği gibi geleneksel sistemde GÜG’nin çıktılara dağıtılmasında gider yerlerinden yararlanılır. Üretimle ilgili olan gider yerleri; EÜGY, YÜGY, YHGY ve Üretim Yerleri Yönetimi Gid. Yerleri’dir. Geleneksel sistemde, genel üretim giderleri çıktılara yüklenirken üç aşamalı bir dağıtım süreci uygulanır. Birinci aşama; giderlerin gider yerlerine aktarılması, ikinci aşama; YÜGY ve YHGY’nde toplanan giderlerin, aradaki hizmet ilişkisi dikkate alı...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 6FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM)   Böylece her çıktıda, değişik maliyet havuzlarından gelen maliyetler toplanarak, o çıktının genel üretim maliyetleri hesaplanmış olur. Hesaplanan bu GÜG’ne DİMMG ve DİG’nin eklenmesi ile ilgili çıktının üretim maliyeti bulunmuş olur. 1.9. GELENEKSEL MALİYETLEME İLE FAALİYETE DAYALI MALİYETLEMENİN KARŞILAŞTIRILMASI Bilindiği gibi geleneksel maliyet sistemlerinde, genel üretim giderleri çıktılara yüklenirken üç aşamalı bir süreç kullanılır. Birinci aşamada, giderler gider yerlerine dağıtılır. İkinci aşamada, yardımcı üretim gider yerlerinde ortaya çıkan giderler esas üretim gider yerlerine dağıtılır. Üçüncü aşamada ise, EÜGY’nde toplanan giderler o gider yerlerinde üretilen mamul ve hizmetlere aktarılır. Bu aşamalar birinci, ikinci ve üçüncü dağıtım olarak adlandırılır. Yardımcı gider yerlerinin çok önemli olmaması durumunda iki aşamalı bir sürecin izlenmesi de mümkündür. Faaliyete Dayalı Maliyet yönteminde ise geleneksel sistemin aksine, gider yerleri dikkate alınmaz. GÜG faaliyetler baz alınarak çıktılarla ilişkilendirilir. Yani GÜG, gider yerleri yerine, faaliyetlere dağıtılmakta ve faaliyetlerin maliyetleri oluşturulmaktadır. Daha sonra ise bulunan faaliyetlerin maliyetleri, çıktıların bu faaliyetlerden yararlanma derecelerine göre çıktılara yüklenir. Dolayısıyla geleneksel maliyet sistemleri, çıktıların kaynakları tükettiğini kabul ederken, Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemi geleneksel sistemden farklı olarak faaliyetlerin kaynakları tükettiğini, çıktıların ise faaliyetleri tükettiğini kabul eder. Yani geleneksel sistem doğrudan çıktıları maliyetlendiri...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 5FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Hastane işletmelerinden örnek verecek olursak; bir hastanenin kardiyoloji servisinde, hastanın kabul edilmesi faaliyeti; rezervasyonun yapılması, programın yapılması, hastanın hesaplarının ve sigortasının doğrulanması, kabul etme işleminin yapılması, oda, yatak ve tıbbi müdahalenin kaydedilmesi gibi beş faaliyeti içeriyorsa1, bunları “hastanın kabul edilmesi” adı altında tek bir faaliyet merkezinde toplamak daha uygun olabilir. Faaliyetler belirlendikten sonra, herkesin anlayabileceği şekilde, açık ve net olarak tanımlanmalı ve “faaliyet listesi” oluşturulmalıdır. Turney faaliyet listesini; “bir işletmede faaliyetlerin ortak tanımlarının ve açıklamalarının bulunduğu çizelgeler” olarak tanımlamıştır (Aktaran: Gündüz, 1997: 131). Faaliyet listesi işletmede Faaliyete Dayalı Maliyetleme için bir standart oluşturarak, sistemin oturmasını kolaylaştırır. 1.8.2. Birinci Aşama Maliyet Etkenlerinin (Kaynak Etkenlerinin) Seçilmesi Bir işletmede maliyetler faaliyetler sonucu ortaya çıkar. Faaliyetler ise işletme kaynaklarını tüketirler. İşte bu kaynakların faaliyet merkezlerine (faaliyetlere) dağıtımında , faaliyetlerin gerçek kaynak tüketimleri biliniyorsa doğrudan yükleme yapılır. Doğrudan yüklemenin yapılamadığı durumlarda faaliyetlerin kaynak tüketimlerini en iyi yansıtacak olan birinci aşama maliyet etkenleri yardımıyla, kaynak maliyetleri faaliyetlere dolaylı yoldan aktarılır. İşte birinci aşama maliyet etkenleri faaliyetlerin kaynak tüketimlerini yansıtan ölçülerdir. Bu yüzden sağlıklı mamul ve hizmet maliyeti hesaplanması için, kaynaklar ve faaliyetler arasında tam bir ilişkinin kurulması ve faaliyetler ile kaynaklar arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan kaynak etkenlerinin se&...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 4FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Caltrider, Pattison ve Richardson (1995: 39), bu uygulamalara bir örnek olarak FDM’nin San Diego’daki çocuk hastanesinde yürütülen sürekli kalite gelişim programının bir parçası haline gelmesini göstermektedirler. Bu hastanedeki en büyük maliyet alanlarından birisi ortopedi dış hasta kliniğidir. Bu hastanede FDM uygulamasına gidilmiş ve faaliyetlerin analiz edilmesi ile ortapedi kliniğinde kalça kemiği tedavi maliyetinde % 20 bir azalma sağlanmıştır. FDM artık Amerika ve Kanada hastanelerinin yaklaşık % 20’sinde uygulanmaktadır (West ve West, 1997: 24). 1.7. FAALİYET SEVİYELERİ Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemi gereği, yerine getirilen temel faaliyetler belirlenir. Bu faaliyetler, maliyet nesnesine göre farklı seviyelerde oluşmaktadır. Her faaliyet seviyesinde uygun bir maliyet etkeni kullanılarak o nesnenin maliyeti hesaplanır. Maliyet nesnesi mamul ise, faaliyetleri dört grupta toplamak mümkündür (Horngren, Datar ve Foster, 2003: 143; Blocher, Chen ve Lin, 1999: 97-98; Hansen ve Mowen, 1992: 248) Bunlar; * Birim seviyesindeki faaliyetler * Parti seviyesindeki faaliyetler * Mamul seviyesindeki faaliyetler * Tesis seviyesindeki faaliyetlerdir. Maliyetler birim, parti ve mamul seviyesindeki faaliyetler temel alınarak çıktılara yüklenir. Tesis seviyesindeki faaliyetlerin maliyeti ise dönem gideri olarak kabul edilir veya bazı keyfi uygulamalara göre çıktılara dağıtılır. Her faaliyet seviyesi, farklı maliyet etkeni gerektirir. Aşağıda bu faaliyet seviyeleri açıklanmıştır. 1.7.1. Birim Seviyesindeki Faaliyetler Bu faaliyetler bir birim mamulün üretilmesi için her defasında yerine getirilen faaliyetlerdir (Hansen ve Mowen, 1992: 248; Blocher, Chen ve Lin, 1999: 97). Üretim ha...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 3FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) FDM’yi bu tanımlar yanında daha genel anlamda, bir kaynak kullanım modeli olarak tanımlayanlar da vardır. Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemi bir ürün veya hizmetin maliyetini, faaliyetler tarafından bütçe kaynaklarının gerçek kullanımı ve bir ürün veya hizmeti üretmek için kullanılan faaliyet kaynaklarının miktarı temeline dayandırarak ölçen, iki aşamalı bir maliyet belirleme metodudur (Brandt ve başk., 1998: 333). Bu metoda göre FDM, işletmenin sahip olduğu kaynakların maliyetini , faaliyetlerin bu kaynakları kullanımına dayanarak faaliyetlere yükleyen bir sistemdir. Bir başka tanıma göre de, Faaliyete Dayalı Maliyetleme; yöneticileri, tüketiciye ulaştırılması gibi ürünlerin ve hizmetlerin üretimi, pazarlaması, satışı, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki faaliyetlerin sonucu hakkında bilgilendirmek amacıyla tasarlanan bir sistemdir (Cooper ve Kaplan, 1992: 58). Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin işletmeler tarafından zamanla süreç geliştirme ve performans değerleme gibi değişik amaçlara yönelik olarak da kullanıldığı görülmüştür. Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin kullanım alanının bu şekilde genişlemesi yeni tanımların oluşmasına neden olmuştur. Faaliyete dayalı maliyetlemede, işletmede kullanılan kaynakların maliyeti, faaliyetlerin kaynak tüketimleri esas alınarak faaliyetlere yüklenir ve daha sonra da, bu faaliyetlerin maliyetleri, ürünler, hizmetler, müşteriler ve projeler gibi çıktılara, çıktıların faaliyet tüketimleri esas alınarak yüklenir. Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin, yukarıdaki tanımlara benzeyen şu genel tanımı yapılmıştır: “Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi, bir işletmenin kaynakları, faaliyetleri, maliyet nesneleri, maliyet etkenl...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 2FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI (DEVAM) Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak faaliyetleri, bir işletmenin mamul ve hizmet gibi çıktı üretimi sırasında, işletme kaynaklarının tüketilmesine neden olan ve bir organizasyonda yerine getirilen işler olarak tanımlamak mümkündür. Faaliyet kavramını fonksiyon kavramı ile karıştırmamak gerekir. Fonksiyon kavramı daha geniş bir kavramdır ve bir grup faaliyetin toplamından oluşur. Faaliyetler, fonksiyonları yerine getirmek için yapılması gereken işlerdir. Örneğin, pazarlama fonksiyonu; ürünün satılması, ürünün fiyatlandırılması gibi birkaç faaliyetten oluşur. Faaliyetlerin sadece insanlar tarafından yerine getirilmesine gerek yoktur. Makineler tarafından da yerine getirilebilir (Brimson, 1991: 49). Örneğin, bir röntgen filmi, teknisyen tarafından çekilirken, röntgen filminin işlenmesi faaliyeti teknik cihazlar tarafından yerine getirilmektedir. Bir üretim işletmesinde bulunabilecek faaliyetlere örnek olarak; makinelerin hazırlanması, satın alma emirlerinin işlenmesi, nitelik kontrolü, üretim kontrolü, stokların yönetimi, bakım onarım faaliyetleri verilebilir (Garrison ve Noreen, 1994: 190). Hastane işletmelerinde bulunabilecek faaliyetlere örnek olarak ise, hastanın röntgeninin çekilmesi, tedavinin yönetimi, test sonuçlarının gözden geçirilmesi, hasta talebinin kaydedilmesi, cerrahi müdahaleler, hemşirelik bakımı, laboratuvar testlerinin yapılması vs. verilebilir. 1.2.1.1. Faaliyetlerin Sınıflandırılması Turney ve Stratton (1992: 46) faaliyetleri “mikro faaliyetler” ve “makro faaliyetler” olmak üzere ikiye ayırmıştır. * Mikro Faaliyetler: Mikro faaliyetler, detaylı maliyet bilgilerinin elde edileceği ayrıntılı faaliyetlerdir. Maliyetl...

Devamini Oku

» Doktora Tezi - Faaliyete Dayali Maliyet Yöntemi - 1T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUHASEBE - FİNANSMAN BİLİM DALI FAALİYETE DAYALI MALİYET YÖNTEMİ VE HASTANE UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Hazırlayan Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT Tez Danışmanı Prof.Dr. Nevzat AYPEK Ankara - 2006 ÖNSÖZ Diğer işletmelerde olduğu gibi hastane işletmelerinde de maliyetleme son derece önemlidir. Hastane işletmelerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi maliyetlerin doğru olarak hesaplanamaması ve de geleneksel maliyet muhasebesinin gelişmiş ve son derece karmaşık olan hastane işletmelerinin ihtiyacını yeterince karşılayamamasıdır. Geleneksel maliyet muhasebesinden farklı olarak endirekt giderleri daha detaylı olarak ele alan Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemi geleneksel yöntemin bu eksikliğini gidererek, daha ayrıntılı ve gerçeğe daha yakın maliyet bilgisi vermektedir. Daha önceki araştırmalara bakıldığında, hastanelerin röntgen bölümlerinde Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemi kullanılarak birim maliyetlerin hesaplanmasına ilişkin bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Faaliyete Dayalı Maliyet yönteminin teorik yapısı oluşturulmuş ve seçilen uygulama hastanesinin röntgen servisindeki, röntgen grafilerinin birim maliyetleri Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemine göre hesaplanarak, bilinen geleneksel yöntemdeki maliyet sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile hastanelerde Faaliyete Dayalı Maliyet yöntemine ilişkin var olan literatür boşluğunun giderilmesine katkı sağlanması, bu yöntemin çalışmasının anlaşılması ve yöneticiler tarafından benimsenerek, hastane işletmelerinde uygulanmasına yol gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen ve bana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, Sayın Prof. Dr. Nevzat AYPEK,...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -11DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM) 4.2.4. Organizasyon Yapısındaki Değişim ARÇELİK Ankara Sincan Bulaşık Makinası işletmesinde değişim mühendisliği uygulaması sonucu organizasyon yapısı da değiştirilmiştir. Eski organizasyonda hiyerarşi; yukardan aşağı, müdürlük, şeflik ve işçiler şeklinde tanımlanırken yeni yapıda şeflik kaldırılmış, bu görevdeki çalışanlar uzman olarak tanımlanarak başka görevlere aktarılmıştır. Ayrıca bir yöneticiye bağlı üretim alanları ve ürün geliştirme alanları oluşturulmuştur. Bu alanlarda, takım mühendisleri ve işçilerden oluşan üretim takımları mevcuttur. Üretim ve ürün geliştirme alanlarından kendilerine bağlı mali işler, kalite güvence, insan kaynakları ve bilgi sistemleri de oluşturulmuştur. Yeni organizasyonda yer alan tüm alanların misyonları ARÇELİK misyonuna bağlı olarak ifade edilmiş ve yazılmıştır. Organizasyon tanımında her alanın misyonu, yapısı ve ana faaliyetleri sırasıyla tariflenmiştir. ŞEKİL 6: ARÇELİK Bulaşık Makinası Üretim İşletmesi Eski Organizasyon Şeması ŞEKİL 7: ARÇELİK Bulaşık Makinası Üretim İşletmesi Yeni Organizasyon Şeması SONUÇ Değişim mühendisliğini belli bir boyutta incelenmesine rağmen, değişim mühendisliğini kendi şirketlerinde uygulamayı deneyenlerin de fark edecekleri gibi, yapılan çalışmayı ana hatlarıyla ortaya koymaktır. Örneğin, şirketlerin değişim mühendisliğini gerçekte nasıl uygulayacakları hakkında bazı teorik bilgilere yer verilirken,. bu bilgiler doğrultusunda işletmelerin Değişim Mühendisliği uygulamasını basamaksal olarak nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda bilgi verilmiştir. Yöneticiler giderek daha fazla Değişim Mühendisliği felsefesine yönelmektedirler. Genel amaçla," müşterile...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -10DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM) • Yönetim sistemimizi ve tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan iş süreçlerimizi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) mükemmellik modeli kriterlerini esas alan bir özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirerek, iş alanlarımızın tümünde performansımızı ve yaratılan değeri geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlenir. • Toplam Kalite felsefesini esas alarak takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak için çalışır, hedef pazarlarda sürekli gelişip, büyüme sağlanır. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alır, tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak için 6 Sigma Metodolojisi kullanılır. 4.1.5.Kalite Yolculuğunda Kilometre Taşlar I980 Kalite Kontrol Kalite Çemberleri 1985 Kalite Planlama ve Değerlendirme Uluslararası Standartlar 1990 Kalite Güvence Kalite Maliyeti Sistemi 1991 ISO 9001 Çalışmaları Kuruluş İçi Denetimler 1992 ISO 9001 Belgelendirme Tedarikçi Kalite Sistemleri 1993 Toplam Kalite Yönetimi Özdeğerlendirme Kalite İyileştirme Ekipleri Problem Çözme Teknikleri Kültürel Değişim 1994 EFQM Mükemmellik Modeli Yeniden Yapılanma Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti 1995 Kıyaslama QFD (Kalite Fonksiyonu Açınımı) İPK (İstatistiksel Proses Kontrol) 1996 Stratejik Kalite Yönetimi ISO 14001 Belgelendirme TPM Metodolojisi 1997 Stratejik Pazarlama Vizyona Doğru Yönetim 1998 6 Sigma (Bilinçlendirme) 1999 Birleşme ve Yeniden Yapılanma 6 Sigma (Yaygınlaştırma) 2002 6 Sigma (Üretim Dışı Süreçler) 2003 ISO 9001:2000 Belgelendirme 6 Sigma ...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -9DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM) basamaklarını tırmanmak değil, kendi şuurlarını geliştirmek,sürecin daha büyük bir parçasına ulaşabilmek için daha çok şey öğrenmek anlamına gelir. Değişim mühendisliği sonrasında işte uzmanlaşmak diye bir kavram kalmaz. Ayrıca değişim mühendisliğinim uygulandığı süreçlerdeki elamanlar değer üreten işlere daha çok, değer üretmeyen işlere daha az zaman ayırmaya başlarlar. Çalışanların işletmeye katkıları artar ve bunun sonucunda değişim mühendisliğinin uygulandığı ortamlarda çalışanlar da sağlanan maddi olanaklarda artar. 3.6.3. Çalışanların Rolleri, Kontrol Edilenden Yetkilendirilene Doğru Değişir Görev odaklı geleneksel işletmelerde işe alman çalışanlardan kurallara uymaları beklenir. Değişim mühendisliği uygulamış işletmeler ise kurallara uyan çalışanlar değil, kendi kurallarını kendileri yaratan bireyler ister. Yönetim, ekipleri tüm bir sürecinin tamamlanması sorumluluğunu verirken ekip üyeleri de sürecin tamamlanması için gerekli karar alma yetkisini de tanımalıdır. Bir ya da bir kaç kişiden oluşan ve süreç odaklı işleri üstlenen ekipler kendi kendilerini yönetme durumundadırlar. Örgüte karşı olan sorumluluklarının sınırları içinde nasıl ve ne zaman yapılacağına karar verirler. Görevlerini bir amirin yönlendirmesini bekledikleri anda süreç ekibi olmaktan çıkacaklardır. 3.6.4. İşe Hazırlanma Yetişmeden Eğitime Doğru Değişir Geleneksel işletmelerde çalışanların yetiştirilmelerine önem verilmektedir. İşçilere belirli bir işin nasıl yapılacağı ya da belirli durumlarla başa çıkılacağı öğretilmektedir. Değişim mühendisliğini uygulamış işletmelerde ise yetiştirme yerine eğitim ya da eğitilmiş bireylerin...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -8DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM) İçerdekiler, değişim mühendisliğinin uygulanacağı sürecin içinde çalışmakta olanlardır. Bunlar sürecin içindeki çeşitli işlevlerden gelmektedirler. Süreci ya da sürecin kendi işlerinde karşılaştıkları parçalarını bilirler. Ama mevcut süreci ve işletmenin bu süreci nasıl gerçekleştirmekte olduğunu bilmek, iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Mevcut süreci yakından tanımak ekibin, sürecin hatalarını ve performans sorununu yaratan kaynakları bulmasını kolaylaştırır. Ancak sürece çok yavaş olmak, süreç hakkında yeni ve yaratıcı bir şekilde düşünmeyi engelleyebilir. İçerdekiler, kimi zaman olanla, olması gerekeni birbirine karıştırlar. Bu nedenle içerdekiler, süreci tanıyacak kadar o işte çalışmış ama çalışma süreleri o sürecin mantıklı olduğunu düşünmelerine yol açacak kadar fazla olmayan çalışanlardan seçilir. Ayrıca hem kuralları hem de bu kuralları uygulamanın bir yolunu bilen asiller seçilir. Genellikle değişim mühendisliği ekibine atanan İçerdekiler, işletmenin en iyi ve en akıllıları, yani yükselen yıldızları olmalıdır. İçerdekilerin ekibe bilgilerinin yanı sıra getirecekleri en önemli avantaj, çalışma arkadaşları arasındaki güvenilirlikleridir. Yeni sürecin işe yaradığını söylediklerinde, geldikleri organizasyonlardaki çalışanlar onlara inanacaktır. Yeni süreci yerine oturtma zaman geldiğinde içerdekiler, organizasyonun geri kalanını değişikleri satın almaya ikna edecek en önemli etken olacaklardır. Ancak içerdekiler değişim mühendisliğini sürece tek başlarına uygulayamazlar. Bireysel bakış açılan, sürecin bir parçasıyla kısıtlandığı için &cced...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -7DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM) Değişim mühendisliğinin özü, birbirleri ile ilgili süreç faaliyetlerini biraraya toplamak ve müşteri için değer meydana getirmektedir. Bu nedenle değişim mühendisliğinin birinci aşaması mevcut iş vizyonunu ve stratejiyi yeniden gözden geçirmek ve daha sonra örgüt içerisine geçmiş olan süreçleri bir araya toplayarak yeni bir iş vizyonu ve iş stratejisi oluşturmak olmalıdır. Bu aşamada örgüt çalışanlarına değişimin gerekliliği, örgütün mevcut durumu, örgütün nereye gideceği ve devamlılığı için oluşturulan vizyonlar ve bunlara ulaşmak için neler yapılması gerektiği belirtilmelidir. Vizyon, değişim mühendisliğinin ilerleyişini ölçen bir hedef durumundadır. Örgütün hedeflediği vizyona, yaklaşması, çalışmanın doğru yolda olduğunun bir göstergesidir. Aksi taktirde hedef kolayca sapabilir. Örgütte sayısız süreç ve organizasyon detayı vardır. Vizyon, çalışanlara işletmenin değiştirmek istediği şeyin ne olduğunu hatırlatacaktır. Güçlü bir vizyon öncelikle işlemler üzerine yoğunlaşır. İkinci olarak, ölçülebilir amaç ve birimleri içermelidir. Son olarak, eğer güçlü ise sektördeki rekabet temelini değiştirecektir.46 3.2.2. İşletmede Süreç Haritasının Çıkarılması ve Değişim Mühendisliğinden Geçirilecek Sürecin Belirlenmesi Birçok örgütle kritik iş süreçlerinin tekrar tasarımında, bilgi teknolojisinden yararlanılarak büyük kazançlar elde edilmektedir. Bununla birlikte gereken çaba miktarı pratik sınırlamalar yaratabilir. Bütün süreçlerin yeniden tasarımı en son amaç olduğunda...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun