» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -6DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM) Başarılı firmaların bilişim teknolojisi altyapısı yatırım kararlarını nasıl verdikleri Broadbent ve Weill tarafından “İlkelerle Yönetim “ başlığı altında incelenmiştir. Buna göre, karar alma derecesi, hiç bir altyapı yatırımı yapmamaktan, işletmenin tüm birimleri, hatta tedarikçiler ve müşterileri de içine alan genişlikte altyapı yatırımları yapmaya kadar uzanabilmektedir. Bilişim teknolojisi altyapısı yatırım kararının temelinde gelecekte ihtiyaç duyulacak uygulamaları mümkün kılacak bir yatırımın gerçekleştirilmesi bulunmaktadır. İlkelerle yönetim yaklaşımında, önce işletmenin stratejik yönelimleri ya da işletme ilkeleri (business maxims) işletmenin geleceğini belirlemek üzere tespit edilir. Daha sonra, bu genel ilkeler ışığında işletme ve BT yöneticileri tarafından bilişim teknolojisi ilkeleri (IT Maxims) belirlenir. Bu ilkelerde esas olarak işletmenin ulaşması ve kullanması gereken veri ve bilgiler, işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken teknoloji, standartlar ve bütünleştirme gibi konular ele alınır. Bilişim teknolojisi ilkeleri, bir işletmenin bilişim teknolojisini nasıl kullanacağı, bilgiyi nasıl bütünleştireceği, paylaştıracağı ve yapılandıracağı sorularını cevaplamalıdır. Bu ilkeler bir işletmenin: 1-Sanayi kolunda bilişim teknolojisi kullanımında lider ya da takipçi olacağını 2-İşlemlerini elektronik olarak gerçekleştireceğini 3-İşletme içi bölümlerdeki veri kaynaklarını bütünleştirip dağıtacağını, 4-İşletme dışındaki veri kaynaklarını bütünleştirip dağıtımını sağlayacağını ifade etmektedir. Bir işletmenin Bilişim Teknolojisi İlkeleri 5 kategoride ele alınmaktadır: 1- İşletmede, bilişim teknolojisi yatırımından beklenenler (maliyetleri düşürme, işlem sa...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -5DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM)   etkisi oluşturmak için birlikte kullanılabilir. Değişim mühendisliği projeleri içinde benchmarking kullanılması proje için olumlu etki yapmaktadır. Yeni iş süreçleri tasarlarken başkalarının ne yaptığı ile ilgilenmemizi gerektiren unsur kıyaslamanın bir değişim mühendisliği projesi için çok önemli olan bilgileri toplayabilmesi ve değişik bakış açıları sağlamasıdır. Benchmarking sonucu aynı süreçler için hedeflenenden daha başarılı sonuçların alındığını öğrenebilir ve daha yüksek hedefler saptanarak başarıya ulaşsa bile tatmin edici bir sonuç vermeyecek olan bir değişim mühendisliği çalışmasına başlamadan son verilmiş olur. Benchmarking. çabuk öğrenen bir organizasyon oluşturmak için pratik bir araç olduğundan değişim mühendisliği sürecinin hızlanmasına önemli katkıda bulunur. Değişim mühendisliği çalışmalarının kritik unsurlarından olan tasarım süresini kısaltıcı bir yöntem olarak benchmarking, değişim mühendisliği projeleri ve işletmelerin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bencmarking’in reengineering açısından en önemli yararı ise yaratıcılığı harekete geçirip yeni fikirler üretilmesini sağlamaktır.36 2.4. Değişim Mühendisliği ve Küçülme (Downsizing) Küçülme; işletmelerin kriz ve gerileme dönemlerinde giderlerini azaltarak daha etkin ve üretken bir yapıya ulaşması işlemleridir. Bu işlemler günümüzde işletmelerin oldukça sık uyguladıkları bir işlem haline gelmiştir. Değişim mühendisliğinin amaçladığı büyük üretkenlik artışı ile çok sayıda çalışanın çok kaynak tüketerek yaptığı işi daha a...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -4DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM)   ŞEKİL 3: Değişim Mühendisliğinin Boyutları   Kaynak : C.D.Andrews, S.K.Stalick, Business Reengineerring: the Survial Guide, prentice Hall Inc. ,New York 1994, s:1-3 Süreç yapısı; örgüt süreçlerini, örgütün çıktılarını ve örgüt politikalarını, uygulamaları ve süreçleri destekleyen uygulamaları içerir. Bu yapı, işlerin ne olduğunu, ne zaman ve nasıl yapılacağını açıklar. Süreçler, örgüt içi olaylardan veya örgüt dışı faktörlerin uyarmasıyla başlatılır. Süreçler ürün veya hizmet üretirler. Ürün veya hizmet üretilirken kullanılan süreçlerin bazıları esnek bir yapı gösteren bazıları da belirlilik ve sürekli kontrol gerektiren yapıya sahiptir. Sürecin temel amacı kaliteli çıktıyı zamanında ve istenilen miktarda üretmektir. Teknolojik yapı, süreç yapıyı destekleyen, otomasyon edilmiş iletişim ağları ve bilgisayar sistemlerinden oluşmuştur. Bu yapı, verileri, uygulamaları, iletişimleri, platformları ve ilgili teknolojileri içerir. Yerel ve geniş alan ağlar, sanal sistemler ve taşınabilir iletişim ağlarının desteğiyle her an istediğimiz yer ve kişi ile iletişim kurmayı sağlar. Tasarımcılar bağlantılı veri tabanlarını ve gelişmiş yazılım dilleri ve araçlarını kullanarak teknoloji transferini daha hızlı ve daha ucuz yapabilmektedirler. Teknolojinin yararlı bir şekilde uygulanması onun iş süreçleri ile yeterli derecede bütünleşmesine bağlıdır. Uzun zamandan beri işlerdeki problemlerin çözümü için teknolojiye başvurulmuştur. Örgütsel yapı, işletmede kimin faaliyet gösterdiği, kimin yönettiği ve her iş süreci için sorumluların kim...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -3DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM)   2. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ TANIMI Değişim Mühendisliği, literatürde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada sadece literatürde en çok üzerinde durulan iki tanım yer alacaktır. 1. Tanım Değişim Mühendisliği; maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçümlerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır. Bu temel tanım beş anahtar sözcük içermektedir. Bunlar: TEMEL: Değişim Mühendisliğinde iş adamları, şirketler ve işleyiş tarzları hakkında en temel soruyu sormak zorundadırlar: "Yaptığımız işleri neden yapıyoruz?" ve "Neden bu şekilde yapıyoruz?" Bu temel soruları sormak insanları, işleyişlerini yürütüş tarzlarının altında yatan söze dökülmemiş kural ve varsayımları gözden geçirmeye zorlamaktadır. Çoğunluklada bu kuralların çağdışı, hatalı ve uygunsuz olduğu görülür. Değişim mühendisliğinde önce bir şirketin NE yapması gerektiği, sonrada bunun NASIL yapılması gerektiği belirlenir. Var olanlar göz ardı edilir ve ne olması gerektiği araştırılır. RADİKAL: Radikal; yeniden tasarlama, köke inme anlamına geliyor. Değişim mühendisliğinde varolanı geliştirmek, yapay değişiklikler yapmak değil onu bir kenara bırakıp en baştan başlamaktır. İş yapma şeklini yeniden tasarlamaktır. ÇARPICI: Değişim mühendisliği, marjinal veya aşamalı geliştirmeler yapmak değil performansta önemli sıçramalar yapmak demektir. Performans ölçüsü olarak maliyetlerin azalması, hızın artması, hataların azalması gibi çeşitli yollar vardır. İşletmenin işi açısından önemli...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -2DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI (DEVAM)   Bu dönüm noktalarını geçmek isteyen örgütlerde, değişim gerçekleştikten sonra olası zorlukların üstesinden gelebilecek özel yaklaşımlara ihtiyaç vardır. 1.1.2. Dönemsel Değişim Devrimsel değişime karşılık bu değişim tipi, örgütteki seviye ya da yapıda geçici değişimler içermektedir. Dönemsel değişim, düzenli olarak daha önceki duruma dönme eğilimindedir. Bu değişime örnek olarak perakendecilik sektörü gösterilebilir. Bu sektörde, geçici işçiler tatil sezonunda personele yardım için ücretle çalıştırılırlar. Bu ekleme şirketlerin ücret politikasında, eğitim ve diğer idari işlerinde değişiklik gerektirmektedir. Sezon tamamlandıktan sonra bu ek işçiler kendi işlerine geri dönerler. Dönemsel değişim kavramı, şirketlerin geçmiş başarılarından tatmin olmamasından ve daha büyük hedefler istemesinden ortaya çıkmıştır. Bu değişim şirketlerin ya da faaliyetlerin yapılarında kesin değişiklere neden olmaz. Değişim, tekrarlanabilir ve yapısal olmayan limitli bir değişimdir. Diğer bir deyişle değişiminin gerektirdiği düzenlemelerde geçicidir. Örgütler için bu iki değişimi bir arada kullanmak mümkün olabilir. Değişime dirençli katı sistemleri değiştirmede; ilk olarak devrimsel değişim daha sonra oluşacak sistemin etkinliğinin sürdürülmesinde ise dönemsel değişim kullanılabilir. Burada temel durum değişimi yapma zamanlamasının ve değişim çeşitlerinin ardışık sıralarının belirlenmesidir. 1.1.3. Benimseyici Değişim Benimseyici değişiklikte, bir şey dışarıdan alınıp var olan yapının içine katılır ya da var olan yapıya eklenir. Bu durağan bir değişimdir. Temelde yatan inançları, kült...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - Degisim Mühendisligi ve Uygulamasi -1T. C. SELÇUK ÜNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ iSLETME ANA BiLiM DALI ÜRETiM YÖNETiMi VE PAZARLAMA BiLiM DALI DEGiSiM MÜHENDiSLiGi VE UYGULAMASI YÜKSEK LiSANS TEZi DANISMAN Prof. Dr. Mahmut TEKiN HAZIRLAYAN Çigdem Eda YALNIZ KONYA 2006   ÖZET Küreselleşme olgusu içerisinde yaşayan tüm işletmeler, tüm dünyada sürekli olarak bir değişimin varolduğunu kabul etmişlerdir. Bu bağlamda kendi içlerinde bu değişimi gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Böylece dış etkenlere ayak uydurarak başarılı olmaya ve rekabet ortamında ayakta kalmaya gayret göstermektedirler. İşletmeler bu amaçla çeşitli yöntemler uygulamaktadırlar. Bunlardan belki de en önemlisi Değişim Mühendisliği olgusudur. Değişim Mühendisliği olgusunun tanımından yola çıkılarak hazırlanmış olan bu çalışma içerisinde hem işletmelerin bu olguyu uygulama nedenleri anlatılırken hem de bu çalışmayı hayata geçirmekle elde ettikleri sonuçlara değinilmektedir. Aynı zamanda yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu sorunlarla nasıl baş edileceği konusu anlatılmakta ve bu uygulamayı hayata geçiren işletmelerden örnekler verilmektedir. Çalışma için seçilen model ile Değişim Mühendisliğinin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar daha iyi gözlenmektedir. Bu model ile aynı zamanda İşletmelerde Değişim Mühendisliği uygulamasının nasıl gerçekleştirildiği konusunda da bilgi verilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye için yeni bir teknik olan değişim mühendisliğine ait kavramların netleştirilmesi ve ARÇELİK'in Sincan Bulaşık Makinasi İşletmesi'nde yapılan değişim mühendisliği uygulamasının incelenmesi amaçlanmıştır ...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -8MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   Rota modülü içerisinde tanımlanan rota bilgileri üretim faaliyetlerinde baz alınır. Rota operasyonlarının her birinde, işlemin yapılacağı iş merkezi, kullanılacak malzemeler, ekipmanlar ve yer alacak aktiviteler tanımlıdır. Malzeme veya ekipman verileri ürün ağacından gelir. İş merkezi bilgileri kapasite planlamasında, aktiviteler maliyet hesaplarında, rota bilgilerinin tamamı ise iş ve bakım emirleri uygulamalarında kullanılır. Satınalma ve Satış modüllerinin işlevsellik kazanması ve yürür hale gelmesi ile envanter yönetimi sisteminin devreye alınması önemlidir. Genellikle ERP uyarlama sisteminde karşılaşılan en büyük problemlerden biri stokların doğru bir şekilde takip edilebilip edilmemesidir. Çünkü eğer işletme eskiden eğer ciddi bir stok takip sistemi kullanmıyorsa bunun sıkıntısını yeni uyarlama döneminde en ağır olarak yaşayacak birimlerden biridir. İşletmedeki tüm birimlerle iletişim halindedir. Envanter yönetiminin başarısı ay sonlarında yapılan stok sayımları ile ölçülebilir. Ay sonlarında yapılan stok sayımları(fiili stok) ve sistem üzerindeki stok değerleri(mevcut kullanılabilir stok) raporlanması ve aradaki farkların araştırılması ile sistemdeki sorunlar tespit edilip doğruluğu sağlanabilir. Envanter takibini daha önceden bir sistem üzerinde takip etmeyen firmalar için bu uygulama mümkün olduğunca erken devreye alınarak sistemin oturması için daha uzun zaman tanınması doğru bir adım olabilir. Ürün ağaçları ve Rota gibi mühendislik tanımlarının tanımlanması ile Malzeme ihtiyaç planlaması ve Üretim planlama aktivitelerini de işler hale getirmek için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. &Oum...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -7MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   İşletme kontrolüne yönelik hedefler; − Stokların kontrol altında tutulabilmesi − Gerçek zamanlı stok takibi − Stok hareketlerinde izlenebilirliğin sağlanması − Satın alma işlemlerinin takibi ve kontrolü − Tedarikçi ve fasoncu ilişkilerinin kontrolü − Temel hammadde alımının optimizasyonu − Planlama esnekliğinin sağlanması − Zaman ve maliyet karşılaştırmalı planlama simülasyonu yapabilmek − Hammadde fazlalığı ve eksikliğini önlemek − Üretim temin süresinin kontrol altında tutulabilmesi − Raporlama ve planlama için gereken iş gücü ve sürelerde azalma − Geçmiş bilgilere yönelik farklı bakış açılarını içeren analiz imkanı (Narlı 2000) 4.4. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Genel Özellikleri Günümüzde rekabetin ve müşteri beklentilerinin hızla artması sonucu, firmaların da bu koşullara ayak uydurabilmek için dinamik stratejilere olan ihtiyaçları hızla artmaktadır. ERP sistemleri, şu anki ve gelecekteki fırsatları yakalamak üzere, tüm işlere planlamak, kontrol etmek ve izlemek için tasarlanan bir iskelet üzerine kurulmuşlardır. ERP sistemlerinin esnekliği, firmaların değişimlere hızlı bir şekilde cevap verebilmelerini sağlar, bu da firmalara değişimleri avantaja dönüştürme olanağı verir. Aşağıda ERP sistemlerinin genel özellikleri açıklanmaktadır: − Entegrasyon − Fonksiyonellik − Esneklik − Modülerlik − Çok yerden işletme olanağı − Farklı üretim tiplerini destekleme özelliği − Bilgiye hızlı erişim − Yeniden yapılanma − Evrensellik Kurumsal Kayn...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -6MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   Sistem bakımı açısından MRP sistemlerinde bakım ayrı ayrı yapılmak zorundadır. Bakımlar sonunda her zaman aynı seviyeyi tutmayan sonuçlar alınabilmektedir. Ayrı sistemlerin bir sonucu olarak ta maliyetler artmaktadır. ERP sistemlerin bu konuda getirdiği avantaj ise düzenli bakımlardır. Ve yapılan değişiklikler tüm sistemi etkileyecektir. Kullanıcı ara yüzleri ERP sisteminde birbiri ile benzerlik göstereceği için son kullanıcı adaptasyonu daha kolay olacaktır. MRP sistemi kullanan firmalar ise çeşitli uygulamalar kullanıldığı zaman kullanıcıların birden fazla uygulama üzerinden çalışması, uygulamaların farklı olması durumunda gerek zaman gerekse iş gücü kaybına neden olabilecektir. Bu da genel işletme verimliliğini düşüren bir faktör olarak karşımıza çıkabilmektedir. ERP yapısı öncesinde sistemde gereğinden fazla ve tutarsız veri bulunması kaçınılmazdır. ERP yapısına geçtikten sonra ise bu tutarsız yapı yerini zamanla gerçek zamanlı ve tutarlı bilgiler alacaktır. Böylece firmaların üst yönetime rehberlik edecek ve kritik işletme karaların alınmasında rehberlik edecek bir destek sistemi kurulmuş olacaktır. Yukarıda temel olarak bahsedilen MRP ve ERP arasındaki farklılıkların bir çoğu belki de tamamı ERP ye geçiş aşamasında işletmelere irili ufaklı sıkıntılar yaşatmaktadır. Örneğin ERP yapısı öncesinde sistemde gereğinden fazla ve tutarsız bilgi bulunması doğal olarak ERP ye geçiş aşamasında işletmelerin başarılarını doğrudan etkileyecektir. Çünkü hatalı, eksik veri veya tekrarlayan veri ERP performansını direk etkileyen bir unsurdur. Bunun için geçiş aşamasının eski sistemden yeni sisteme nasıl yapılacağı...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -5MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   Malzeme ambarında iyi bir sınıflandırma ve yerleştirme metodolojisi gerekirken, bir adım ötesindeki üretim siparişleri ve üretim hatlarında sıkı bir endüstri mühendisliği disiplini gerekmektedir. Ve tüm bunlar aynı sistem üzerinde konuşlandırılmıştır. 3.4. Satınalma Modülü Satınalma modülü, işletmeye departmanlardan ya da malzeme gereksinim planlamasından otomasyona dahil olarak gelen taleplerin saptanıp, satıcı firmaya bildirilmesi, takip edilmesi ve teslim alınması sürecini kapsar. Şirket artık tedarikçi firmalarla direkt ilişkiye geçmiştir. Bu süreç hem şirketin kendi içindeki prosedürleri, hem de tedarikçilerle olan otomasyon ve prosedürlerini ciddi bir şekilde ilgilendirmektedir. ISO’nun (International Standart Organizations) sadece belgeler ve tedarikçinin malzemesini kontrol edebilme yetkisi ile sınırlandırdığı dış ilişkiler, artık çok daha derin boyutlardadır. Firmaya sunulan teklif talepleri, firma tarafından onaylanınca, teklife dönüşmektedir (aradaki zaman farkı firmanın performansını ölçer). Firmayla olan sözleşmeler alternatif firma baskısı ve ölçülebilir sözleşme vadeleriyle daha çok kontrol altına alınmıştır; kotalamaların performansı daha rahat ölçülmektedir. Ancak artık sadece firmanın değil, şirketteki satınalma personelinin de sipariş, teklif talebi, malzeme bazındaki performansı ölçülebilir konuma gelmiştir. Bir zamanlar siparişlerin excel vb. ofis araçlarıyla hesaplanıp, faksla firmaya gönderilmesi ve telefonla teyit alınması süreci, yerini EDI bazlı otomasyona bırakmışsa da, ERP sistemlerinin nihai hedefi, agresif performans artışlarına gebe...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -4MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   Kapasite İhtiyaç Planlama için en önemli girdi MRP tarafından oluşturulan çizelgelerdir. Bunun dışında CRP için gerekli veriler arasında operasyon planları (rotalar), standart zamanlar, iş merkezi kapasite parametreleri, hazırlık süreleri sayılabilir: Bu veriler MRP II‘nin en önemli özelliklerinden biri olan ortak veri tabanından karşılanmaktadır. 2.3. Üretim Kaynakları Planlaması 1979’da simülasyon ve finansal konular da Kapalı Devre Malzeme İhtiyaç Planlaması sistemine eklenince, Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) ortaya çıkmıştır. MRP II, imalatın kaynaklarını planlama aracıdır. Malzeme İhtiyaç Planlamasına ek olarak, MRP II, tüm planların simülasyonu ve finansal yönetim, atölye kontrol, satın alma, kapasite planlaması gibi konuları da içermektedir. MRP II’nin temel faydası, imalatın tüm kaynaklarını kontrol eden bir araç olmasından doğmaktadır. Esas itibari ile MRP II, MRP’nin yanı sıra, makine ve işçilik kaynağına yönelik olarak kapasite planlaması çalışmalarını da içerir. MRP II sistemlerinin getirileri aşağıda belirtilmiştir: − İyileştirilmiş müşteri hizmetleri − Stok seviyelerinde azalma − İşleme sürelerinin kısalması − Satın alma maliyetlerinin azalması − Verimlilik artışı − Kaynakların daha etkin kullanılması − İşçilik maliyetlerinde azalma − İşletmede bilgi iletim hızının artması ve iletişimin iyileşmesi MRP II sistemlerinin yukarıda belirtilen getirilerine karşın yeterli olmadığı noktalarda vardır. Bu noktalar aşağıda belirtilmektedir: − Farklı bölgelerde fabrikaları bulunan firmaların kaynak dağıtımı ve bilgi paylaşımı yapıla...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -3MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   Eğer gerçekten uzun çalışma dönemi için yüzdeler % 50 ve 30 ise tablo 3 deki bilgiye dayanan ana çizelgeleyicinin ÜPK sistemi içinde istenilmeyen sinirliliğe neden olacaktır. Çünkü MPS bilgileri MRP sistemini yönetir. Bir müşterinin seyrek olarak nispeten büyük miktarlarda bir modelden satın aldığı zaman gibi, taleplerin belli dönemlerde arttığı firmalarda aşırı eksiklik veya üretim fazlası gibi bir problem olarak özellikle şiddetli olacaktır. Bazı durumlarda dağıtım sisteminden gelen talepler bazı etkiler yaratabilir. Bu konuda yaklaşımlardan biri beklenilen satışların toplamı ile başlar. Tablo 2 de 121 modeli için 100 birim gerçekleşen siparişlerden, 150 birim tahminlerden toplanarak 250 birim olur. Benzer hesaplama 122 modeli için (60+90=) 150 birim olur. 40 birimlik siparişi aldıktan sonra kayıtlar tablo 3 deki gibi gerçekleşmiştir. Simdi örneğimizi ATP miktarlarını yüzdesel yayma yerine sırasıyla kümülatif değerleri izleyerek inceleyelim. Örneğimizde 0. seviye 3-5 haftalar arası 260 brlik miktar(satılmamış) 300 birimlik orijinal tahminin dışında kalmıştır. Orijinal beklentiler 300 birimin 150 birimi model 121 ve 90 birimi 122 modeline aittir. Bir satış hareketi gerçekleştiği zaman 122 modelinin 90 birimini 40 birim tüketecektir ve 121 modelinin hiç. Bu şu sonucu çıkaracaktır; 3-5 haftaları için kümülatif üretim tahminleri 121 modeli için 130 yerine 150 birim kalacaktır ve 122 modeli için 50 birim (78 yerine ) kalacaktır. Zaten 40 birimlik sipariş 122 ye geldiğine göre sadece onu etkilemeli, diğerlerinde bir değişiklik olmamalıdır. Gerçekleşen siparişlerden tü...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -2MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ (DEVAM)   2.1.3. MRP yi olumsuz etkileyen etmenler İşletme içerisindeki bir takım faktörler Malzeme ihtiyaç planlama felsefesinin uygulanabilirliğini kısıtlamakta yada verimsiz çalışmasına neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda belirlenen ve MRP yi olumsuz olarak etkileyen faktörler aşağıda belirtilmiştir. Bunlar genellikle çizelgelenmiş sistemin kaydırılması yada planlanmış sistemdeki kararsızlıklar olarak nitelendirilmektedir. − Üretim işletmelerini değişiklerle karşı karşıya getiren etmenler (tahmin hataları, ürün ağaçlarının revize edilmesi, fire oranın artması, tedarikçilerin geç kalması..) − Çok aşırı yeniden çizelgeleme − Dinamik teslim süreleri − Yeniden Çizelgelemenin getirdiği maliyetler − Yetersiz elde bulundurma ve bundan dolayı yeniden çizelgelemeye ihtiyaç duyulması − Planlanmış siparişteki kararsızlık − Çeşitli operasyonel değişkenler Örnek: Parti büyüklüğü − Çeşitli çevresel etmenler, kapasite kullanımı veya tahmin hataları − Kesin olmayan değerlerden (Bazı belirsizlikler acil müşteri siparişleri planlanmış yada açık siparişlere neden olabilmektedir.) − Sık sık değişiklik sistemin zamanında ve yeterli tepki vermesini önler. − İşletme alanındaki düzensizlik ve karışıklık (Miktar belirleme ) 2.1.4. MRP üzerine örnek bir uygulama Malzeme ihtiyaç planlamasının nasıl yapıldığı aşağıdaki basit ürün ağacı üzerinde görülmektedir. Aşağıda bir A ürünün ürün ağacı yer almaktadır. 3 adet E hammaddesi ile 2 Adet C hammaddesinin birleşmesinden bir B, 1 adet F hammaddesi ile...

Devamini Oku

» Yüksek Lisans Tezi - MRP`den ERP`ye Gecis -1T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MRP’DEN ERP’YE GEÇİŞTEKİ SORUNLAR İÇİN BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ End.Müh. Akın Sami MUMCUOĞLU Enstitü Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Tez Danışmanı : Doç. Dr. İ.Hakkı CEDİMOĞLU Mayıs 2006   TEŞEKKÜR Bu çalışmayı hazırlamamda bana yardımlarını esirgemeyen anne ve babam Hülya ve Cevat MUMCUOĞLU’na, danışman hocam sayın Doç.Dr.İ.Hakkı CEDİMOĞLU’na, teknik olarak yazılım geliştirme alanında her zaman bilgileri ile beni yönlendiren ve gelişmemi sağlayan IAS Yazılım AR-GE Bölüm Başkanı sayın Hakan ÖZKARA ‘ya ve çalışmakta olduğum IAS Yazılım ve danışmanlık şirketi, şirket çalışanlarına ve danışmalık ekibine yardımlarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim. Akın Sami Mumcuoğlu   KISALTMALAR LİSTESİ MRP : Malzeme ihtiyaç planlaması (Material Requirements Planning) MRPII : Üretim kaynakları planlaması (Manufacturing Resource Planning) ERP : Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) PP : Üretim Planlama RP : Kaynak Planlaması MPS : Ana üretim çizelgesi RCCP : Kaba Kapasite planlama CRP : Kapasite İhtiyaç Planlaması FIFO : İlk giren ilk çıkar (First in first out) LIFO : Son giren ilk çıkar (Last in first out) ÜA : Ürün Ağacı ATP : Kullanılabilirlik kontrolü CCAS : Parça ortaklığı analiz sistemi EDI : Electronic Data Interchange OSI : Açık Sistem Bağlantısı (Open System Interconnection) CAD : Bilgisayar Destekli Tasarım   ÖZET Anahtar Kelimeler: MRP, MRPII , ERP, ERP uygulama süreci, ERP seçimi, ERP nin önemi, ERP de başarı MRP ana üretim çizelgesinde belirtilmiş üretim...

Devamini Oku

» Staj Defteri-Imal Usülleri (Üretim Yöntemleri) Staji-Fiseksan 8  YATIRIM FAALİYETLERİ   İdame Yenileme Tamamlama Yatırımları   Şirket ihtiyacı için her yıl işletme bütçesi ile belirlenmekte ve DPT’ den onay alınmasını müteakip yıl içinde tamamlanması sağlanmaktadır.   1997 yılında gerçekleştirilen idame yenileme tamamlama kalemleri aşağıda verilmiştir:   Üniversal torna tezgahı Doğal gaz alev iyonlama ve gaz kaçağı arama cihazları Giyotin makas Otomat torna tezgahı revizyonu (3 ad.) Su arıtma cihazı Elektrik motoru ( Redüktörlü ) Kovan yıkama ve parlatma ünitesi Et kıyma makinesi Sanayi tipi fırın Buharlı yemek kazanı Poligon sıcak su kazanı   1998 yılı için ön görülen toplam idame yenileme yatırım tutarı 11 milyar TL olup programlanan yatırım kalemleri aşağıya çıkarılmıştır.   1- Çelik kesme testeresi (2 100 milyon TL) 2- Torna tezgahı (2 350 milyon TL) 3- Exproof elektrik süpürgesi ( 850 milyon TL) 4- Kalıp silme motoru ( 100 milyon TL)   Proje Yatırımları   1- Tabanca fişeği üretim hattı projesi   1998 yılında 4 tezgah daha alınarak hat kapasitesinin 50 milyon adet fişek / yıl’ a çıkarılması planlanmıştır.       2- Mayon üretim hattı projesi   Stratejik teknoloji yenileme, kapasite yetersizliği, mevcut hattaki tezgahların yetersizliği ve yeni mayon tiplerinin üretimi gerekçesi ile başlatılan bu proje teklif değerlendirme aşamasında devam etmektedir.   3- 5,56 x 45 mm ve 7,62 x 51mm fişek üretim hattı projesi   Hat, NATO standartlarına uygun olarak 5,56 x 45 mm ve 7,62 x 51mm fişek üretmek amacıyla kurul...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun