» İŞLETMELERDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN GELECEĞİ 1İŞLETMELERDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN GELECEĞİ Fulden KARADAL(*) Murat TÜRK(**) Özet 20. yy’ın son çeyreğindeki, baş döndürücü teknolojik gelişmeler, teknoloji yönetiminin de yönetim biliminin gelişen bir dalı olmasını sağlamıştır. Günümüzde işletmeler, teknolojiyi işlerine dahil etmedikleri sürece başarılı olamamaktadır. Toplam kalite yönetiminin uygulamaya geçirilmesiyle tüm işletmelerin amacı olan; daha hızlı, daha kaliteli ve daha ucuz üretim, ancak, teknolojinin işletme süreçlerinde kusursuz biçimde uygulanması sonucunda gerçekleştirilebilmektedir. Teknolojinin işletme süreçlerinde kusursuz biçimde uygulanması ise doğru teknoloji yönetimiyle mümkündür. Bu çalışmada, teknoloji yönetimi kavramından ve tarihçesinden, uygulanmasındaki süreçlerden ve geleceğinden bahsedilmektedir. Özellikle, teknoloji yönetiminin işletmelerde etkin biçimde kullanılması için, son yıllarda yapılan çalışmalar bu makalenin asıl konusunu oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknolojinin Tarihçesi, Teknolojinin Elde Edilmesi, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Yönetiminin Geleceği Abstract At the last quarter of 20. century’s, incredible technological developments provided technology management to be a developing branch of science too. Now, unless firms use to technology in their works they cannot be succesfull. After Total Quality Management has being applied; faster, more quality and cheapper production which is the aim of all the firms can only be done with the perfect use of technology in bussines process. In this paper, it is being mentioned consept of technology management and its history and also process of its application and its future. Aspecially, studies which are being done nowadays, for efficant use of t...

Devamini Oku

» SiYASAL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ YERi VE ÖNEMi 2Adaylar (Milletvekilleri) Seçim kampanyaları yöntemleri ne kadar gelismis olursa olsun, partiler ve seçmenler için aday unsuru hiçbir zaman önemini kaybetmemektedir. Çünkü, seçmenleri etkilemenin en etkili yöntemi yüz yüze yapılan çalısmalardır. Aynı sekilde aday seçimlerinde, kisinin kendisi ön plandadır, yani seçim bölgesinde dogrudan seçim söz konusu oldugunda, kisinin rolü önemlidir. Kisisel özellikler seçim sürecinde belirleyici rol oynamaktadır. Bir siyasi partinin kimligi, ideolojisi, imaj ve vitrini hakkında fikir veren ürün karmasından biri de gösterdigi adaylardır. Parti tercihlerinde adayların oynadıgı rol çok yüksek olmasına ragmen, bu durumdan duruma da degisir (islamoglu, 2002:129). Seçmen tek bir adayı olan bir partiyi tercih ettiginde, belki de kisisel olarak o adaya sempati veya güven duymuyor olabilir. Buna ragmen benimsedigi partinin adayı oldugu için ona oy verecektir. Ya da belli bir adayın fikirlerini begenmesine ragmen, adayın partisinin ülke yönetiminde güç kazanmasını istemedigi için oy vermeyebilir. Aynı zamanda seçmen partiyi begenmedigi halde de, adaya oy verebilmektedir (Butler ve Collins, 1994:24). Siyasal pazarlamacıların sundugu ürün, adayın seçilmesi durumunda seçmenlerin ortaya çıkacagına inandıkları, birçok potansiyel faydanın saglayacagı karmasık bir harmandır. Vaat edilen temel faydalar adayın partisi tarafından resmi olarak telaffuz edilir. Daha sonra reklâmlar ve medya tarafından halkın önüne çıkıslar saglanır. Adayın geçmisteki durumu ve kisisel özellikleri de, seçmenlerin potansiyel fayda beklentilerini etkiler. Aynı zamanda partinin imajı da, aday üzerinde etkili olur. Örnegin, Reagan 1984&r...

Devamini Oku

» SiYASAL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ YERi VE ÖNEMi 1SEÇiM KAMPANYALARINDA SiYASAL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ YERi VE ÖNEMi Sevilay USLU D iVANOGLU1 ÖZET Siyasetçiler rakiplerinden farklılasmak, yeni seçmen kazanmak, seçmen kitlesinde parti bagımlılıgının olusmasını saglamak için pazarlama biliminden yararlanmaktadırlar. Siyasal pazarlamadan yararlanmayan siyasi partilerin i ise basarısız olacagı söylenebilir. Siyasetin vazgeçilmezlerinden olan seçimler demokratik hayatın en önemli dönemeçlerindendir. Seçim kampanyalarında pazarlama karması elemanlarının etkin bir sekilde kullanılması, seçmenlerin oy tercihini, parti ve aday farklılıgını ve seçmen bagımlıgını pozitif yönde etkileyecektir. Siyasal pazarlama faaliyetlerinin kısa ve açık bir ifadesi olan siyasal pazarlama karması unsurları kullanılarak bilgilendirilen seçmen daha kaliteli ve tutarlı siyasi ürünleri seçme imkanı elde etmektedir. Böylece, siyasal pazarlama karmasının ülkenin gelecegini belirleyecek isabetli adayların meclise girmesine ve tutarlı siyasal programların uygulanmasının daha kolay gerçeklesebilmesine katkı saglayıcı bir islevi olmaktadır. Bu sekilde, siyasal partiler ve adaylar seçim kampanyalarında siyasal pazarlama karması elemanlarını kullanarak seçmenleri hem bilgilendirmekte ve hem de etkilemekteyken, seçmenler de bu faaliyetlerden yararlanarak siyasal partilerin ve adayların programları ve icraatları hakkında bilgilerini arttırmaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Siyasal Pazarlama, Siyasal Pazarlama Karması, Seçim Kampanyaları. ABSTRACT Politicians have been make use of marketing science for distinguishing themselves from their rivals, for gaining new voters, and for securing the party loyalty of the electorate. Political parties which non benefitial of political marketing have been non succesfull. Elections, a crucial part of politics, ...

Devamini Oku

» BiR SiSTEMiN KUYRUK MODELi iLE ETKiNLiGiNiN ÖLÇÜLMESIHiZMET ÜRETEN BiR SiSTEMiN BEKLEME HATTI (KUYRUK) MODELi iLE ETKiNLiGiNiN ÖLÇÜLMESi Osman ÇEViK* Ayse Elif YAZGAN** ÖZET Bu çalısmada bekleme hattı modeli yardımıyla bir bankadaki müsterilerin sıra beklemelerine iliskin model belirlenmis ve sistemin ortalama etkinligi hesaplanmıstır. Çalısmanın verileri bir kamu bankasının 1 istanbul Merkez Subesinden alınmıstır. Analiz sonucunda sistemin ortalama etkinliginin(doluluk oranının) %17,8571 oldugu belirlenmistir. Anahtar Kelimeler: Bekleme hattı, kuyruk modeli. MEASURiNG ACTIVITY BY A SYSTEM THAT SERVICING WAITING LINE (QUEUE) MODEL ABSTRACT In this study, by the aid of the systems of queueing line model it has been defined a model which is concerning a customs’ waiting line model and computed systems’ activity rate. This study’s data has been obtained from a public banks’istanbul Agency As a result of solving model, it is found that systems’ activity rate is %17,8571. Keywords: Waiting line, queueing model.   GiRiS Pek çok konuda hızlı gelismelerin yasandıgı günümüzde hizmet üreten isletmeler de gelismekte, büyümekte, hizmet düzeyini, etkinligini ve sürekliligini artırma ihtiyacı duymaktadırlar. Bunun sonucunda da etkinligi artırma faktörü, yönetici için önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Sıra beklemenin söz konusu oldugu bir hizmet isletmesinde, hizmet talebinin belirsizligi, birbirine zıt iki durumu ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan ilki, müsterilerin beklemesi ya da bekleme nedeniyle müsteri kaybı, ikincisi ise hizmet biriminin bos beklemesidir. Bu sorunlara çözüm arayısı, bilimsel yönetim tekniklerinin kullanılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Aksi halde, bekleme zamanını azaltmak ve müsteri kaybını önlemek amacıyla talebi a...

Devamini Oku

» İŞLETMELERDE REKABET UNSURU OLARAK BİLGİ YÖNETİMİİŞLETMELERDE REKABET UNSURU OLARAK BİLGİ YÖNETİMİ Hatice UZUN(*) Ufuk DURNA(**) Özet Günümüzde bilgi, işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bilgi yönetimi süreci, bilginin üretilmesi, içselleştirilmesi, paylaşılması, kullanılması, değerlendirilmesi ve ölçülmesi aşamalarını içermektedir. Günümüz yoğun rekabet ortamında bilginin sistematik bir şekilde nasıl yönetilebileceği ve bu sayede işletmelerin nasıl bir rekabet avantajı elde edebileceklerinin belirlenmesi çok önemli bir sorundur. Bu çalışmada bilgi ve bilgi yönetimi kavramları irdelendikten sonra, bilgi yönetimi süreci ve bu sürecin basamakları açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi Süreci. Abstract Knowledge today is one of the most important resources, which provides sustainable competitive advantages to the enterprises. Knowledge management process comprises the stages of knowledge creation, internalization, sharing, utilization, evolution and measures. A very important issue in the current environment of intense global competition is how knowledge can systematically be managed and how this can be turned into a competitive advantage. In this study, knowledge and knowledge management concepts are firstly discussed and then the knowledge management process and the steps of this process are explained. Key Words: Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Management Processes. GİRİŞ Günümüzün artan rekabet koşulları çerçevesinde bilgi, işletmelerin sahip olduğu en değerli üretim faktörü haline gelmiştir. İşletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan bilginin yönetilmesi de son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Bilgi yöneti...

Devamini Oku

» KÜRESEL EKONOMİLERDE MARKANIN FİNANSAL DEĞERİ NASIL BELİRLENİR?KÜRESEL EKONOMİLERDE MARKANIN FİNANSAL DEĞERİ NASIL BELİRLENİR? “Küresel İşletmelerin Marka Değerlemesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma” Tülin DURUKAN( *) Cihat KARTAL (**) Özet Küresel ekonomi rekabetin yapısını ve biçimini değiştirmiştir. Sürekli gelişen teknoloji, ürünler, hizmetler ve işletme profillerindeki farklılıkların ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Küresel ortamda, yenilikçi olmak, teknolojik uyum ve dengeyi yakalamak, müşteri ihtiyaçlarını maksimize etmek gibi unsurlar tek başlarına yada hep birlikte yeterli değildir. Marka olabilmek ve bu markanın, kabulünün sağlanması başarının en önemli faktörüdür. Günümüzde markalaşma rekabet stratejilerinin önemli bir unsurudur. Bu nedenle ciddi bir marka yönetimi işletme gücünün korunması ve rekabet gücünün sağlamlaştırılması açısından oldukça önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Finansmanı, Marka Yönetimi, Küresel Ekonomi, Marka Finansal Değeri Abstract: Global ecomony had been changed the structure and form of the competition. Continually developing technology caused to be done away with differences that products, services and business enterprise of profile. In global environment, is not adequate of apart or all of this factors such as to make a change, technologicial adaptation and balance and to serve needs of customers. To be brand and be accept is the best factors of business success. In todays, to be trademarked is an important element on competition strategy. Because of this serious brand management is quite important that protect of business power and strengthening of competition power. Key Words: Brand, Financing of Branding, Management of Branding, Global Economy, Financial Value of Brand GİRİŞ İşletmeler pazarlama stratejileri geliştirirken günüm&u...

Devamini Oku

» Saglık Isletmelerinde Maliyet Analizi -22. KARAMAN DEVLET HASTANESİNDE FAALİYET ESASINA DAYALI BİRİM MUAYENE MALİYETİNİN HESAPLANMASI 2.1. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI Hastanelerin sunduğu sağlık hizmetlerinin belki de en önemlisi muayene hizmetleridir. Çünkü muayene hizmetlerinin paralelinde tetkikler ve yeni muayeneler ortaya çıkmaktadır. Bu durum yeni maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Muayene ve tedavi sürelerinin uzaması da, hasta sayısı yoğun hastanelerde ek maliyetler ortaya çıkaracaktır. Bu bakımdan hastanelerde muayene maliyetlerinin hesaplanması önem kazanmaktadır. Kâr amaçlı özel hastanelerde maliyetlerin hesaplanmasına, kontrolüne ve kaynakların etkin kullanımına daha fazla önem verilirken, kâr amacı gütmeyen devlet hastanelerinde bu faaliyetlere yeterince önem verilmediğini söyleyebiliriz. Bu çalışmada bir hizmet işletmesi olan hastanelerde faaliyet esasına dayalı birim muayene hizmet maliyetlerinin hesaplanarak, maliyetlerin kontrolü ve kaynakların etkin kullanımında alınacak kararlarda hastane yöneticilerine yardımcı olacak bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 2.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmada, uygulama alanı olarak Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü seçilmiştir. Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nün 2006 yılına ait maliyetleriyle ilgili finansal ve finansal olmayan verileri araştırmada kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan birincil veriler, hastanenin genel bütçe kayıtlarından, döner sermaye kayıtlarından, personel kayıtlarından, maaş bordrolarından ve Sağlık Bakanlığı tebliğlerinden elde edilmiştir. Tamamlayıcı veriler (petek sayısı, kullanılan elektirik gücü vb.) ise hastanede yapılan gözlemler sonucu elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda faaliyet esasına dayalı olarak maliyet havuzları ve...

Devamini Oku

» Saglık Isletmelerinde Maliyet Analizi -1SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ: KARAMAN DEVLET HASTANESİNDE BİRİM MUAYENE MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI Doç. Dr. Fehmi KARASİOĞLU(∗) Arş. Gör. Alper Veli ÇAM(∗∗) Özet Bir mal ya da hizmetin maliyetinin sağlıklı bir şekilde hesaplanması, sadece maliyetlerin kontrolünde ve denetiminde değil, aynı zamanda kaynakların etkin dağılımında rol oynar. Sağlık hizmetleri sunan sağlık işletmelerinde yapısal özelliklerine göre çok çeşitli maliyet merkezleri oluşmakta ve bu durum maliyetlerin tam olarak hesaplanmasını güçleştirmektedir. Özellikle kâr amacı gütmeyen devlet hastanelerinde maliyet hesaplamalarının yetersizliği, kaynakların etkin kullanılmamasına ve maliyet kontrolünün kaybedilerek devletin yükünün artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin başında muayene hizmetleri gelmektedir ve birim muayene maliyetlerinin hesaplanması son derece önemlidir. Çalışmamızda bir hizmet işletmesi olan hastanelerin maliyet unsurları ve maliyetleri incelenerek, Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nün muayene hizmetlerinin faaliyet esasına dayalı birim maliyetinin hesaplamasına yönelik uygulamanın sonuçları sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Muayene maliyetleri, maliyet kontrolü, faaliyet tabanlı maliyetleme Abstract Perfect calculation of a goods or services costs play a role not only cost controls and auditing but also effective source allocation. Wide range cost centers are constituted according to structured properties of health organizations and this is makes difficult to calculate the costs perfectly. Especially in the non-profit state hospitals, the deficiency of calculating the costs is caused to lost the cost control and rise of state’s workload and effective usage of sources. In this case, the examination services head health ser...

Devamini Oku

» 2050 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ2050 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ Metin Kamil ERCAN(*) Özet: Bu çalışmada Dünya ekonomisinin 2050 yılındaki durumu hakkında PriceWaterhouseCoopers LLP-Mart 2008’de yayınlanmış olan “The World in 2050” araştırması esas alınarak bilgiler verilmiş olup, gelişmiş ülkeler (Group of Seven–G7) ile gelişmekte olan ülkeler (Emerging Economies-E7) karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: G7, E7. Abstract: This study is based on information gathered from “World in 2050” research paper prepared by PriceWaterhouseCoopers LLP-in March 2008. In the study, economies of G7 (Group of Seven) and E7 (Emerging Markets) are compared. Key Words: G7, E7. Günümüzde Dünya üzerindeki ülke sayılarına ilişkin olarak farklı verilere ulaşılmaktadır. Dünya Bankası’na göre 162 ülke, Uluslararası Para Fonu (IMF) listesine göre 179 ülke ve CIA World Factbook listesine göre de 231 ülke bulunmaktadır. Her üç listede de en son güncellenmiş (2006) haliyle ülkelerin Satın Alma Gücü Paritesine Göre Gayri Safi Yurt İçi Hâsılaları (GSYİH) toplamı yaklaşık 61 Trilyon ABD dolarıdır. İlk iki listede birbirine çok yakın değerler olmakla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin milli gelirleri toplamı ABD’den biraz daha fazladır (Dünya Bankası Listesine göre,12,6 Trilyon ABD dolarına karşılık 12.4 Trilyon ABD doları; IMF’ye göre 12.4 Trilyon Dolara karşılık 12.2 Trilyon ABD doları). CIA World Factbook listesinde de yine yakın değerler olmakla beraber ABD, Avrupa Birliği’nden fazla milli gelire sahip görülmektedir (12.4 Trilyon ABD dolarına karşılık 12.2 Trilyon ABD doları) Başka bir ifadeyle Avrupa Birliği ile ABD’nin milli gelirleri toplamı dünya toplamının %40’ından fazlasına karşılık gelmektedir. G7 ya da Group of Seven olarak adlandırılan yedi...

Devamini Oku

» SORUArkadaslar bir arkadasimiz asagidaki sorunun cözümü icin yardim istedi, soruyu cözen  olursa endustrimuhendisligi@hotmail.com`a mail atabilir yada yorum kismindan bize ulasabilir   Günes Firması, mekanik alanda çalısmalar yapan firmalara, parçalar veya takımlar halinde malzemeler üreten ve satan bir sirkettir. 5 farklı parçanın (çelik mil, grafit mil, dövme demir baslık, metal tahta baslık, titanyumlu metal tahta baslık) imalati için 3 üretim tesisi (istanbul, Bursa, Adapazarı) mevcuttur. Herbir üretim tesisinde bütün ürünler üretilebilmektedir ancak üretim kısıtları ve maliyetleri tesislere göre farklılık göstermektedir. isgücü ve paketleme makinesi kullanım süresine yönelik kısıtlar, üretim ile ilgili diger bilgi ve kısıtlar Tablo 1- Tablo 3’de verilmistir. Tablo 1. Ürün-Kaynak Kısıtları-istanbul   Parça satısların yanında, firma en çok kullanılan parçaları içerisinde bulunduran takımlar olusturmakta ve takım halinde de malzemelerini satmaktadır. Her bir takımda 13 adet mil, 10 dövme demir baslık ve 3 tahta baslık bulunması gerekmektedir. Takımdaki bütün miller aynı tipten (çelik veya grafit), bütün tahta baslıklar aynı tipten (metal veya titanyumlu metal) olmalıdır. Bu takımları olusturmak için gerekli süreler Tablo 4’de verilmistir. Bu planlama problemi 2 ay dikkate alınarak çözülecektir. Tablo 6’daki maliyetler ikinci ay %12 artmaktadır. Herbir ürün için envanter maliyeti Tablo 6’da verilen o ürüne ait maliyetin %8’i kadardır. Toplam elde bulundurma maliyetleri, ay sonunda elde bulunan envanterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Tablo 7’de ise herbir ürünün satıs fiyatı veri...

Devamini Oku

» Montaj Hatti Dengeleme Icin Petri Agi Yaklasimi -3Çizelge 1. Örnek problemin çözüm aşamaları (devamı) 4. UYGULAMA Önerilen algoritmanın etkinliğini araştırmak için Tonge’nin 70 iş elemanlı problemi test problemi olarak seçilmiştir. Aynı problem Baybars’ın ve Sabuncuoğlu vd.’nin çalışmalarında da kullanılmıştır (Baybars, 1986b; Sabuncuoğlu vd., 2000). Baybars, Tonge’nin problemini 13 farklı çevrim süresi için, kendi geliştirdiği algoritma (LBHA-1) ile çözmüş, sonuçları Moodie ve Young’ın 1965’deki çalışmasının sonuçları ile, Tonge’nin yine 1965 yılındaki çalışmasının sonuçları ile ve Nevins’in 1972 yılındaki çalışmasının sonuçları ile karşılaştırmıştır (Baybars, 1986b). Tonge çalışmasında üç sezgisel yöntem kullanmıştır, bunlar; en çok hemen takip eden (MIF), rasgele seçim (RC) ve yanlı olasılıklı seçim (BPC) yöntemleridir. LBHA-1 5 aşamadan oluşan bir algoritmadır. İlk aşamada, belirli işler elenerek problem boyutu küçültülür. Atama kararlarının belirlendiği ikinci aşamadan sonra, problem daha küçük boyutlu problemlere dönüştürülür. 4.aşamada aynı iş istasyonuna atanacak iş elemanları bir araya toplandıktan sonra, son aşamada değişik sezgisel yöntemler kullanılarak çözüme ulaşılır. Moodie ve Young’ın geliştirdiği algoritma en büyük süreli iş elemanından başlayarak atamaları yapar. Tonge’nin MIF algoritması, atama sürecinde, en çok öncelik ilişkisi kısıtının kalkmasını sağlayan iş elemanını belirleyerek atama yapar. Bir diğer Tonge algoritması olan RC rasgele seçimler yaparak atama sürecini tamamlar. Son Tonge algoritması BPC, seçme işleminde yanlı olasılık ile karar verir. Nevin’in algoritması bir optimizas...

Devamini Oku

» Montaj Hatti Dengeleme Icin Petri Agi Yaklasimi -2A: İlişki matrisi (tn x pn) a: Aynı simge dağılımında, birden fazla iş elemanı atanmasını önleyen kontrol değişkeni B: A’nın j. satırı (geçerli geçişin numarası j ise) Bz: Uygun her iş elemanı için belirlenen boş zaman C: Çevrim süresi LE: Montaj hattının hat etkinliği M: Başlangıç simge durumun gösteren vektör (1 x pn) minBz: İş istasyonunun minimum boş zamanı MN: Seçilen iş elemanına göre, MY matrisinden seçilen vektör (1 x pn) MT: Herhangi bir geçişin girdi konumundaki toplam simge sayısını içeren MY: Geçerli tüm geçişler için oluşturulan B vektörlerini içeren matris O: Tüm Q vektörlerini içeren matris Ot: Geçerli geçişin süresi Oz: Geçerli geçişin numarası pn: Petri ağındaki kolon sayısı (ya da A matrisinin kolon sayısı) Q: Geçerli geçişin numarası ve süresinin içeren vektör SN: İş istasyonuna atanan iş elemanı bilgilerini içeren vektör. İş istasyonu numarası (w), atanan iş elemanının numarası (Oz), atanan iş elamanının süresi (Ot) ve iş istasyonu boş süresi (minBz) bilgilerini içerir SON: SN vektörlerinden oluşan sonuç matrisi SumOt: Atanan iş elemanlarının toplam süresi Sumt: İş elemanlarının toplam süresi Sw: İş istasyonuna atanmış iş elemanlarının toplam süresi t: İş elemanlarının sürelerini içeren vektör (1 x tn) tn: Petri ağındaki geçiş sayısı (ya da A’nın satır sayısı) vr: Atanabilir iş elemanlarının sayısı (ya da O matrisinin satır sayısı) w: İş istasyonu numarası Geliştirilen algoritmanın adımları aşağıda verilmiştir. Adım 1. A, M, t ve C’yi gir A’yı kullanarak pn ve tn’i belirle, Sumt’yi bul Başlangıç değerleri: w=1, Sw=0, Bz=C, MinBz=C, SumOt=0, MT=[], MY=[],...

Devamini Oku

» Montaj Hatti Dengeleme Icin Petri Agi Yaklasimi -1BASİT MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR PETRİ AĞI YAKLAŞIMI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 1-15 Mayıs 2004 BASİT MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR PETRİ AĞI YAKLAŞIMI (A PETRI NET APPROACH FOR SOLVING SIMPLE ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEM) Özcan KILINÇCI ÖZET / ABSTRACT Montaj hattı dengeleme problemi bir atama problemidir. İş elemanları, hat üzerindeki iş istasyonlarına birbirleri arasındaki öncelik ilişkileri sağlanarak atanırlar. Hat  üzerinde sadece bir ürün işleniyorsa ve bu ürüne ait iş elemanlarının süreleri biliniyor ve sabit ise problem, basit montaj hattı dengeleme problemi olarak adlandırılır. Eğer hat üzerindeki iş istasyonu sayısı belli ise çevrim süresi azaltılmalıdır (BMHDP-1). BMHDP-1’i çözmek için Dal & Sınır algoritmaları, tabu araştırması, genetik algoritmalar vb. Araştırma tekniklerine dayalı sezgisel yöntemler geliştirilmektedir. Bu makalede, bu problemin çözümü için yeni bir yaklaşım olarak Petri ağları sunulmuştur. Petri ağları, kesikli olaylı sistemleri modelleyen, tasarlayan ve analiz eden bir tekniktir. Önerilen Petri ağlarına dayalı algoritma özellikle ulaşılabilirlik analizini kullanır. Algoritma MATLAB 6.0’da kodlanmıştır. Önerilen algoritmanın testi, Tonge’nin 70 iş elemanlı probleminde yapılmış, sonuçlar mevcut yedi yöntemin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Algoritma, 13 çevrim süresinin 12’sinde en iyi sonuçları vermiştir. Assembly line balancing problem is an assignment problem. Tasks are assigned to work stations on the line by providing the precedence relations between tasks. When the only one product is produced on the line and i...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -11EK-3: ZAMAN ETÜDÜ TABLOLARI-1. İSTASYON   EK-3: ZAMAN ETÜDÜ TABLOLARI-ORTAK İSTASYON   EK-3: ZAMAN ETÜDÜ TABLOLARI-3. İSTASYON EK-3: ZAMAN ETÜDÜ TABLOLARI-4. İSTASYON EK-3: ZAMAN ETÜDÜ TABLOLARI-5. İSTASYON EK-3: ZAMAN ETÜDÜ TABLOLARI-6. İSTASYON   MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -1 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -2 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -3 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -4 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -5 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -6 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -7 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -8 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -9 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -10 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -11 Sonraki Konu : Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri ...

Devamini Oku

» MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -10EK-1: MONTAJ HATTININ ŞEKLİ VE HATTA MALZEME AKIŞLARININ GÖSTERİMİ   EK-2: İNSAN MAKİNE DİYAGRAMLARI- 1. OPERATÖR EK-2: İNSAN-MAKİNE DİYAGRAMLARI- 2. OPERATÖR EK-2: İNSAN-MAKİNE DİYAGRAMLARI-3. OPERATÖR EK-2: İNSAN-MAKİNE DİYAGRAMLARI- 4.OPERATÖR EK-2: İNSAN-MAKİNE DİYAGRAMLARI-5. OPERATÖR   MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -1 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -2 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -3 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -4 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -5 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -6 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -7 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -8 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -9 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -10 MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI -11 Sonraki Konu : Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri ...

Devamini OkuEndüstri Mühendisligi

Facebook sayfamiza üye olun