» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -2

Yayinlanma Zamani: 2012-01-24 01:04:00VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -2 |  görsel 1


KLÂSİK VERİMLİLİK ANLAYIŞI İLE GÜNÜMÜZ VERİMLİLİK ANLAYIŞI ARASINDAKİ FARKLAR DEMİNG'İN ON DÖRT İLKESİ
Toplam kalite yönetiminin gelişmesinde önemli katkıları olan Deming toplam kalite yönetimini 14 ilkeye dayandırmaktadır.
İLKELER - OKULLAR
1. Hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratmak
Okul, öğrencilerin potansiyellerini öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışmalarının iyileştirilmesi yoluyla arttırmalarına destek olmaya odaklanmalıdır. Sınav sonuçları ve çeşitli değerlendirme sembolleri, her bir öğrencinin doğasında varolan sürekli öğrenme sürecinden sağladığı ilerlemeye göre önemsiz kalır.
2. Yeni bir toplam kalite ve sürekli gelişim ilkesi benimsemek
Okul liderleri, öğretmen-öğrenci takımlarının daha çok yetkilendirilmesi kanalıyla yeni, sürekli iyileştirme felsefesini benimsemeli ve tamamen desteklemelidir. Yeni felsefenin sadece okul veya il/ilçe çapındaki sınav sonuçlarını iyileştirmeye yönelik uygulaması, başarı için şart olan güveni sarsar.
3. Kaliteyi yakalamak için bütün halindeki kontrol (denetim) bağımlılığına son vermek
Öğrencilerin üretiminin temel getiri aracı olarak yalnızca sınavlarla yetinmek doğal olarak zaman kaybıdır ve güvenilirlikleri düşük olduğu kadar geçerlilikleri de genelde kısıtlıdır. Eğer hedef başarıyı arttırmaksa, ünitenin sonu öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için çok geçtir. Öğrencinin eğitiminde testler ve diğer göstergeler, tüm öğrenme sürecinde bilimsel tanı ve öneri araçları olarak kullanılmalıdır. Öğrenme en iyi şekilde, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam uygulamalarında gösterdikleri performanslarıyla belirlenebilir. Öğrencilerden, eğer kendi eğitim süreçlerine sahip olmaları isteniliyorsa, çalışma ve gelişmelerini nasıl değerlendirmeleri gerektiği de öğretilmelidir.
4. Başarıyı sınavla ölçme bağımlılığına son vermek
Okul içinde ve okul ile toplum arasında güven ve katılıma dayalı ilişkiler oluşturun. Herkesin hem tedarikçi hem de müşteri olarak rolü kabul ve saygınlık görmelidir. Öğrenci, öğretmen, yönetici ve toplum potansiyelini arttırmak için birlikte ortaklaşa çalışın.
5. Kalite ve verimi arttırmak için örgütteki hizmet ve üretim sistemlerini sürekli iyileştirmek
Okul yöneticileri öğretmenlerin kendi öğrenme kaliteleri ve kişisel gelişimin diğer durumlarının kalitesinde, (geçici) başarısızlıklardan değerli dersler alırken, sürekli ilerleme sağlayacak şekilde yetkilendirildiği bir iç yapı oluşturulmalı ve bunu sürekli kılmalıdır.
6. İşbaşında sürekli meslekî eğitim vermek
Okul liderleri, okulun kendi kültürü ve beklentilerine yabancı olan yeni eğitim çalışanları için eğitim programları oluşturmalıdır. Etkili eğitim programları, yeni öğretmenlere, hedefler belirlemek, daha etkin öğretebilmek ve öğrencilerle birlikte çalışmalarının verimliliğini arttırmayı gösterir. Öğretmenler de ayrıca öğrencilerin de öğrenme hedefleri oluşturmak, okul çalışmalarında daha etkin olmak ve kendi iş verimliliklerinin kalitesini arttırmaya yönelik programlar oluşturmalıdır. Öğretmenler hem yaklaşım, hem de davranışlarıyla “iyi bir öğrenen” in nasıl olması gerektiğini öğrencilere göstermelidir. (Eğitimciler, eğitimci olmayı, öğrenciliklerinde edindikleri modellemeden öğrenirler).
7. Liderliği tesis etmek
Okul liderliği öğretmen, veli, öğrenci ve toplum üyeleriyle “koç” veya “mentor” olarak, tüm öğrencilerin gelişme ve iyileşmelerinin değerlendirilip teşvik edildiği ve de öğretmen, öğrenci, veli ve bu ortak çabayı destekleyen toplum üyeleri tarafından en üst düzeye çıkarılması olayının değer kazandığı bir kurum yapısında, birlikte çalışmayı içerir. Liderlik tehdit veya cezalandırmak değil, yardımcı olmaktır.
8. Hata yapma korkusundan arınmış olmak
Korku, iş yerinde olduğu gibi okulda da üretkenliğin karşıtıdır. Korku; okul kültürü ve onun içermesi gereken her güzelliği yıpratır. Kurumsal değişimler güç, sorumluluk ve mükâfat paylaşımını yansıtmalıdır.
9. Bölümler ve öğretmenler arasında engelleri kaldırmak
Öğretmen ve öğrenci üretkenliği, bölümlerin, öğrenmek ve keşfetmek için daha yoğun fırsatlar  yaratma becerilerini arttırmak adına, birleştirdiklerinde çoğalır. Üretkenliği etkileyebilecek roller ve statü engellerini kaldıracak, bölümler-arası ve çoklu düzeyde kalite takımları oluşturun.
10. Slogan, örgüt ve sayısal kotaları kaldırmak
Öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, aileler ve toplum üyeleri; güç, sorumluluk ve ödüller adil dağıtıldığı sürece, birlikte çalışmalarını iyileştirecek slogan ve öngörüleri oluşturabilirler. Eğitimdeki hedeflere ulaşılmadığında, bireyleri sorumlu tutmak yerine, sistemi düzeltin.
11. Çalışanlar ve yöneticilerin amaçları için konan iş kotalarını kaldırmak
Öğrenme ve üretkenliği ölçmek için sayısal verilere yoğunlaşan ödev ve sınavlar, öğrenci gelişimi ve performansını tümüyle yansıtmazlar. Notlar son ürün olarak kabul edildiğinde, öğrencinin yatırımında uzun vadeli kazanımlar yerini, kısa vadeli edinimler alır, bu da uzun vadede üretkenliğe zarar verir.
12. Çalışanların elde ettikleri başarılarla gurur duymalarını engelleyen unsurları ortadan kaldırmak
Öğretmen ve öğrenciler genelde başarılı olmak ve bununla gurur duymak ister. Okullar ortak çalışmalarla öğretmen ve öğrenci hatalarının sistemden kaynaklanan nedenlerini ortadan kaldırmaya uğraşmalıdır.
13. Zengin bir eğitim ve kendini yenileme programı oluşturmak
Okulun tüm paydaşları, kendi profesyonel ve kişisel dünyalarının sınırlarını aşan fikir ve ilgi alanlarının paylaşımıyla eğitimlerinin zenginleştirilmesinin teşvik edilmesinden yararlanırlar. Okul müşteri tatminini arttırmak ve önder konumunu sürdürmek istiyorsa, yönetici, öğretmen ve öğrenciler için sürekli eğitim programları hazırlanmalıdır.
14. Değişimi sağlamak için sistemdeki herkesi seferber etmek ve tüm olanakları kullanmak
Öğrenciler dahil olmak üzere her düzeydeki eğitim paydaşı, bu yeni felsefeyi öylesine iyi bir şekilde uygulamaya sokmalıdırlar ki bu felsefe okul kültürü ve okul yapısının derinliklerine nüfuz edebilsin. Sadece öğretmen ve öğrenciler tek başlarına plânı uygulamaya koyamaz. şarttır.

Daha sonra araştırmacılar Deming'in çalışmasına dayalı olarak yeni modeller de geliştirmişlerdir. Aşağıdaki de ise Zahn'ın toplam kalite yönetimini üçgen şeklindeki ifadesi yer almaktadır.

Takım ruhu

Klâsik yönetim ile toplam kalite yönetimi ilkelerinin karşılaştırılması
Tabloda yöneticiler açısından yüksek performanslı yönetimden alınan sağlıklı sonuçlarla, düşük performanslı yönetimden alınan pahalı sonuçlar karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Yüksek performanslı yönetim
Ortak bir vizyona güçlü bir bağlılık
Bilgiler geniş ölçüde paylaşılır. İnsanlar açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurarlar.
Güven yüksek seviyelerdedir.
İş güvenliği karnesi mükemmel
Çalışanları meslekî açıdan gelişme gösterirler.
Çalışanların morali yüksektir.
Farklı geçmişleri olan insanlar kabul edilir, fikirlerine değer verilir.
İşbirliğine dayalı iş ilişkileri
Kabiliyetli işçi ve yöneticileri işe alma ve işte tutabilme
Destek unsurlar ve ekipman modern olup , bakımları iyi yapılır.
Yüksek verimlilik
Kaliteli ürün ve hizmet , zamanında, bütçe dahilinde ve rekabetçi fiyatlardan sunulur.
Yenilikler gelişir. Çalışma metotları ve süreçleri geliştirilir.Yeni ürünler ve hizmetler sunulur.Yeni pazarlar elde edilir.
Sağlam cari kârlar ve geleceğe yönelik mükemmel tahminler
İşletme, toplumun iyi bir birimidir. Çalışanlar yasalara , topluma uyar, topluma ve çevreye karşı duyarlı hareket eder.
Halkça , hissedarlarca ve rakiplerce saygı duyulur. Çalışanlar gurur duyar.
Hisseleri değerlenir.Yatırım sermayesini kolay çeker.
Dünya çapında güçlü bir rakiptir        
Parlak bir geleceği vardır                           

KLÂSİK YÖNETİM
Düşük performanslı yönetim
İşletmenin yönü hakkında kafa karışıklığı.Bireysel hedefler işletmenin hedeflerinden daha önemlidir.
Bilgiler çok sıkı korunur. Dedikodu boldur.
İnsanlar birbirlerine ve davranışlarına güven duymaz. Siyasî ayak oyunları yaygındır.  
Yüksek oranlarda kazalar.Sonuçta    Sigorta davaları açılır.     
Çalışanların becerileri eskimiştir. Yüksek işçi devir oranından dolayı işçi alım ve eğitim maliyetleri yüksektir.
Düşük moral. Çalışanlarda yüksek oranda stres , işe gelmeme ve hastalanma vardır.
İşe alma ve terfi , adam kayırmacılığa dayanır ; şirketten yakınmalar , şirkete karşı ayrımcılık , şirketten şikâyet ve mahkemelik davalar ortaya çıkar.
Zoraki iş ilişkileri , yakınmalar , işi yavaşlatma ve grevler
Kabiliyetli işçi ve yöneticiler ayrılır. Yerlerine adam bulmada zorluk çekilir.
Destek unsurlar ve ekipman eskidir. Zaman kaybı ve tamir işleri sıktır.
Düşük ya da asgari verimlilik
Kalitesiz ürün ve hizmetler , uyulmayan teslimat programları , maliyet aşımları ve iş tekrarı işletmenin adının kötüye çıkmasına neden olur.
Yaratıcılık geriler.Yenilik yavaşlar. Rekabet tehditleri görmezlikten gelinir. Daha hareketli rakipler karşısında pazarlar kaybedilir.    
Zayıf mali tablo
İşletmenin kısa vadeli çıkarları çevresel toplumsal ve etnik kararlara hakimdir. Soruşturmalar ve açılan davalar halk arasında kötü tanınmaya sebep olur.
Ün ve isim kaybı. Çalışanlar
işlerinden gurur duymaz.
Sermaye azalması , hisselerin değer kaybetmesi .Sermaye çekemez.  
Dünya pazarında rekabet gücü yok
Karanlık bir gelecek

Verimlilik göstergeleri
1. Statik verimlilik oranları

Dinamik verimlilik oranları ( İndeksleri )

verimlilik göstergeleri

TOPLAM VERİMLİLİK – KISMÎ VERİMLİLİK ORANLARI
1. Toplam verimlilik oranları

2. Çok faktörlü verimlilik oranları

3.Kısmi Verimlilik Oranları

Kısmi verimlilik oranları ( Fiziksel )

Makina verimliliği oranları

Sermaye verimliliği oranları

Enerji verimliliği oranları

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ UYGULAMA ALANLARI
EĞİTİM
KARİYER PLÂNLAMA
HAREKET-METOD ETÜDÜ
VERİ SAPTAMA
İNSAN KAYNAKLARI PLÂNLAMA
MAKİNE EKİPMAN PLÂNLAMA
MALZEME İHTİYAÇ PLÂNLAMA
TERMİN PLÂNLAMA
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TAKIM ÇALIŞMASI
LİDERLİK
SÜREKLİ GELİŞME
ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
KIYASLAMA (BENCHMARKING)
TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMALARI
MALİYET ANALİZLERİ
İŞ DÜZENLEME
ÖRGÜTSEL DÜZENLEME
ERGONOMİK DÜZENLEME
BANT DENGELEME
PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM TEKNİKLERİ

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com