» VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -3

Yayinlanma Zamani: 2012-01-24 01:02:00VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ -3 |  görsel 1


Eğitim
sürekli tekrarlanacak işlem
eğitim - eğitim – eğitim
eğitim,
YENİ YETENEKLER KAZANDIRIR.  
DAVRANIŞ TARZININ GELİŞİMİNİ SAĞLAR.   
ORTAK DİLDE KONUŞMAYI SAĞLAR.
HER KADEMEDEKİ KİŞİLERİN İŞLERİ DAHA İYİ YAPMALARINI SAĞLAR.
    Organizasyonlarda uygulanan eğitim programlarında başarı için Peters'ın on ilkesi
1. Organizasyonlarda farklı görev ve fonksiyonlara yönelik kapsamlı eğitim programları uygulanmalı,
2. Organizasyonda tüm çalışanlar potansiyel kariyere sahip elemanlar olarak kabul edilmeli,
3. Eğitim programları düzenli aralıklarla sürdürülmeli,
4. Eğitim programı için yeterli para çekinmeden harcanabilmeli ve programların başarıyla uygulanması için eğitim programı yeterli bir süre içinde gerçekleştirilmeli,
5. İş başında eğitim programına önem verilmeli,
6. Problem çözme analizi ile istatistiksel kalite ve süreç kontrolü çalışanlara basit bir şekilde açıklanmalı ve öğretilmeli,
7. Organizasyonda stratejik plânlama yönetimini başarıyla gerçekleştirmek için eğitime yeterince önem verilmeli,
8. Organizasyonda yaşanan bir kriz anında tecrübeli yöneticilerin eğitim programına iştiraki sağlanmalı ve bu kişilerin bilgi ve tecrübeleri çalışanlara aktarılmalı,
9. Eğitim programlarının uygulamaya yönelik hazırlanmasına özen gösterilmeli,
10. Eğitim programlarında organizasyonun vizyon ve değerleri çalışanlara iyi bir şekilde aktarılmalı.
Kariyer Plânlama
Firmalar, eğitim gereksinimlerinin saptanmasında ve yıllık eğitim programlarının hazırlanmasında, sırası ile şu eğitim türlerini daima göz önünde bulundurmalıdır ;
Giriş ve intibak (Oryantasyon)
İş başı (Deneme)
Geliştirme (İhtisas)
Çapraz
Kalite
Sertifikasyon
Bireysel kariyer gelişimi

Hareket-metot etüdü
Hareket-metot etüdü, daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.
Metot etüdünün konuları şunlardır :
Süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi
Fabrikanın, atölyenin, işyeri düzeninin, tesisat ve donatım tasarımlarının düzeltilmesi,
İnsan gücünde artırım sağlanması ve aşırı yorgunluğun azaltılması,
Malzeme, makine ve insan gücünün kullanılmasının düzeltilmesi,
Daha iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi.
Hareket etüdü uygulamasının genelde dört karakteristiği vardır:
1. Hareket Basitleştirme
2. Hareket Yoğunlaştırma
3. Kısmi Mekanizasyon
4. Görevi Genişletme
Hareket basitleştirme, hareket ögelerini inceler. Hedefi, hareket akışının uygun şekilde düzenlenmesi ile insanın hareket ögelerini uygulayışını basitleştirmek ve böylece zaman ve yüklenmeyi en aza indirgemektir.
Hareket yoğunlaştırma, iki el ile çalışma ve verimsiz akış dilimlerinin kaldırılması veya kısaltılması önlemleriyle sağlanabilir.
Kısmi mekanizasyon, hareket etüdü yardımıyla yapılan rasyonalizasyonun özelliği hareket basitleştirme ve yoğunlaştırma uygulanarak büyük üretim aracı yatırımlarına girilmeden birim zamandan tasarruf sağlanması .
Görevi genişletme, hareket etüdü sonucunda çalışma yerlerinin standartlaştırılması, sabit ve çalışana yakın şekilde düzenlenmiş kap ve üretim araçlarının getirdiği avantajları yitirmeden, çalışma yerinde olanaklar ölçüsünde iş içeriğinin artırılması eğilimini desteklemektedir.
Veri saptama
İşletme içerisinde yapılan aktiviteler, belli bir iş akışı dahilinde yapılmaktadır. Bu aktivitelerde gösterilen performans, verimliliği önemli şekilde etkilemektedir.

İş akışları iki bölümde incelenebilir :
İnsan ile ilgili iş akışları
Makine ile ilgili iş akışları
İnsan ile ilgili akışlar:
İnsan ile ilgili iş akışlarını plânlı ve plânsız faaliyetler olarak iki bölümde inceleyebiliriz :
İşletmenin amacı, insanların plânsız faaliyetlerden kaçınarak, plânlı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktır.
Plânlı iş akışları :
Ana faaliyet :Plâna uygun ve doğrudan doğruya görevin yerine getirilmesine yarayan faaliyettir.
Yan faaliyet :Plâna uygun ancak görevin yerine getirilmesine dolaylı olarak yarayan faaliyettir.
İş akışı gereği ara verme : İnsanın, üretim aracı veya iş parçasının otomatik olarak devam eden akış diliminin sonunu, plânda öngörüldüğü şekilde beklemesidir.
Plânsız iş akışları :
Ek faaliyet : İş plânında yer almayan ve ne zaman karşılaşılacağı belli olmayan faaliyettir.
Ek faaliyetlerin nedenleri:
Yardımcı araç-gereç, malzeme arama, temin etme,
Aksama ve arızaya müdahale,
Bir işi ikinci kez yapma,
İş ile ilgili konuşmalar,
Arkadaşa yardım etme.
Aksama nedeniyle ara verme: İnsanın teknik arıza,organizasyon yetersizliği veya bilgi eksikliği nedeniyle beklemesidir.
 İnsanın, kişisel gereksinimleri nedeniyle faaliyetlerine ara vermesidir.
Makine ile ilgili akışlar:
Makine ile ilgili iş akışlarını plânlı ve plânsız akışlar olarak iki bölümde inceleyebiliriz:
İşletmenin amacı, makinelerin plânsız kullanımlarından kaçınarak, plânlı kullanımlarda çalışmasını sağlamaktır.
Plânlı iş akışları:
Ana kullanım : Üretim aracının amacına uygun ve plânlandığı biçimde doğrudan doğruya kullanımıdır.
Yan kullanım : Üretim aracının dolaylı kullanımıdır. Yan kullanımda üretim aracı, plâna göre hazırlanır, yüklenir, boşaltılır ya da eski durumuna geri getirilir.
İş akışı gereği ara verme : Üretim aracının, plâna uygun şekilde, insanın bir faaliyetinin, iş parçalarının değişikliğinin veya diğer üretim araçlarında belirli akış dilimlerinin sona ermesini beklemesidir.
Plânsız iş akışları :
Ek kullanım : Ne zaman karşılaşılacağı ve akışı belli olmayan durumlarda üretim aracının kullanılmasıdır.
Aksama nedeniyle ara verme :Üretim aracının teknik arıza veya organizasyon yetersizliği nedeniyle beklemesidir.
Kişisel nedenle ara verme : Üretim aracının kullanımına ara verilmesinde, insanın kişisel gereksiniminin neden olduğu duruşlardır.
İnsan kaynakları plânlama
İnsan kaynakları plânlaması, değişen ekonomik, politik ve çevresel koşullar altında organizasyonun çalışanlarla ilgili ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlara cevap verecek politika ve programların oluşturulması sürecidir.  Emek pazarındaki mevcut koşulların araştırılıp bu araştırmanın sonuçlarının organizasyona bildirilmesi, insan kaynakları yöneticisinin sorumluluğundadır. Bu süreç, insan kaynakları plânının üç temel alanını sergiler , organizasyonun eleman ihtiyacı, işe alma ve elemanların organizasyon içinde eğitilip geliştirilmesi.
Sonuç olarak insan kaynakları plânının hedeflerini şöyle sıralayabiliriz:
İnsan kaynaklarının özel ve genel ihtiyaçlarıyla ilgili uzun dönemli (stratejik) ve kısa dönemli (işlemsel) tahminler yapmak,
Elemanları organizasyonda tutmak ve verimlerini yükseltmek için onların ihtiyaçlarını karşılamak,
İnsan kaynaklarına yapılan yatırımların yeterli ölçüde geri dönmesini sağlamak,
İnsan kaynaklarına ilişkin ihtiyaçlarla bütün olarak organizasyonunun faaliyeti arasında bağlantı kurmak,
Organizasyonun istihdam fırsatlarıyla ilgili yasalara uyum göstermesini kolaylaştırmak.
İnsan kaynakları yönetim sisteminin temel bileşenleri
İnsan kaynaklarının stratejik ve işlemsel bakımdan plânlanması
Politika oluşturma
Elemanların seçilmesi, işe alınması ve işe alıştırılması
Ücret ve maaş konularındaki uygulamalar
Personel ve bordro kayıtlarının tutulması
Organizasyonun gelişmesi
Yöneticilerin gelişim ve eğitimi
Eşit istihdam fırsatı ilkesine uygun davranış
Çalışanlarla ilişkiler
Organizasyon içi iletişim
Güvenlik

Makine-ekipman plânlama
Üretim aracının kuramsal hizmet süresi; üretim aracının bir vardiyada arızasız çalışma durumunda kullanılabileceği süredir.
Bakım ve onarımdaki varlık; teknik nedenli duruşlar yüzünden kullanılamayan kapasite varlığıdır. Dönem içindeki duruş sürelerinin toplamından elde edilir.
Kullanıma ara verilen varlık;  üretim aracının kullanıma ara verilen varlığı, kuramsal kullanım süresi içinde, işletme ekonomisi açısından hizmete verilemeyen kapasite varlığıdır.
Kuramsal kapasite varlığı, plânlama katsayı ile çarpılarak, makinelerin gerçek kapasitesi hesaplanır.
Malzeme -ihtiyaç plânlama
Malzeme plânlamasının görevi, siparişe bağlı olmayan malzeme gereksiniminin, ürün birimi başına tür ve miktar olarak plânlanması ile dönem başına malzeme gereksiniminin, gerekli malzeme stokunun, malzeme tedarikinin ve malzeme hazır ediliminin programa yönelik olarak plânlanmasıdır.
Programa yönelik plânlama, orta ve uzun vadeli üretim programlarına dayanır.
Malzeme plânlamasının görevleri
1.Malzeme gereksinimini plânlama
1.1.Gerekli malzeme türlerini plânlama
1.2.Birim miktarı plânlama
1.3.Orta ve uzun vadeli gereksinim akışını plânlama
1.4.Gereksinim belirlenme yöntemlerini plânlama
2. Malzeme stokunu plânlama
2.1.Stoklanması gereken malzeme türlerini plânlama
2.2.Stok temel verilerini plânlama
3. Malzeme tedarikini plânlama
3.1.Öz imalat ve dış tedarik hakkında karar verme
3.2.Maliyet açısından optimum tedarik miktarını plânlama
3.3.Tedarik başlatma türünü plânlama
4.Malzeme hazır edimini plânlama
4.1.Hazır edim ilkesini plânlama
4.2.Siparişe uygun olarak bir araya getirme yöntemini plânlama
Malzeme ve bilgi akışları, doğru bilgi ve malzemenin, ürünlerin üretimi ve müşterilere verilecek hizmetler için zamanında doğru yerde hazır edilebilecek şekilde plânlanmalı, düzenlenmeli ve yöneltilmelidir.
Malzeme ihtiyaç plânlamayı neden yapıyoruz?
Fiyat, miktar, termin ve kalite açısından optimum satın alma olanaklarından yararlanma,
Stoka yönelik bağlı sermayeyi azaltma,
İmalâtı, istenen kalitede gerekli malzeme miktarları ile terminlere uygun olarak besleme,
Piyasaya terminlere uygun olarak ürün ve yedek parça sunabilme.
Termin plânlama
Termin belirlemenin amacı, görev uygulamasının başlayacağı ve biteceği, bitmesi gerektiği kesin tarihinin (gerekiyorsa saati ile birlikte) saptanmasıdır. Termin belirlemede, akış plânlamasından yola çıkılmaktadır.
Akış plânlamasından elde edilen veriler -işlemler, bunların belirli iş sistemleri ile ilişkileri, mekân ve zaman açısından sıraları ile uygulama zamanları- termin belirlemede girdi veriler olarak kullanılmaktadır.
Termin belirlemede aşağıdaki varsayımlardan hareket edilmektedir:
1) Uygulanacak görevler tür ve miktarlarına göre program veya sipariş biçiminde önceden saptanmıştır ve bu nedenle, kapasite, malzeme ve bilgi gereksinimi nitelik ve nicelik yönünden bellidir.
2) Eldeki kapasite ve malzeme varlığı bilinmektedir. Kapasiteler ile ilgili olarak, gereksinimin uzun sürede varlığı aşmayacağı ya da bunun altında kalmayacağı kabul edilmektedir.
Toplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi, üzerinde hemfikir olunmuş müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için; rekabetten daha hızlı, sürekli ve hatasız olarak, tüm çalışanların katkısıyla, uygun bir fiyata gerçekleştirmektir.
Müşterilerin artan beklentileri, teknolojinin hızlı gelişmesi, yeni rakipler/uluslararası rekabet, kalitesizliğin ağır bedeli işletmelerin toplam kalite yönetimine geçmelerine neden olmuştur.
TKY ile ilgili vermeye çalıştığımız amaçlara klâsik yönetim anlayışı ile ulaşmak mümkün değildir.

Verimin yükselmesi daha fazla çalışma ile değil, çalışanların verimli bir şekilde, işbirliği içerisinde motive edilmeleriyle sağlanır.
Takım çalışması
Bir takımın ideal nitelikleri nedir?
Güven
Destek
İletişim
Hedef
Çatışmaların çözümlenmesi
Üyelerin kullanılması
Kontrol
Çalışma ortamı

 

Sonraki Konu :


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com