» Yönetim Fonksiyonlari

Yayinlanma Zamani: 2010-11-09 16:11:00

 

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Yapımda İnsan Faktörü DersiKitap AnaliziYönetim Fonksiyonları”

Brad Lee ThompsonAhmet Rasim Pekinceler

501011650

Yönetim Fonksiyonları


Brad Lee Thompson’un “Yönetim Fonksiyonları“ kitabında genel olarak bir yöneticinin neler yaptığından, bunları neden yapması gerektiğinden ve bu işleri nasıl iyi yapılabileceğinden detaylı şekilde bahsedilmektedir. Ayrıca yöneticinin elemanları ile olan ilişkileri ele alınarak, bu ilişkileri nasıl sağlıklı ve üretken tutulabileceğinden bahsedilmiştir. Gücün olumlu ve olumsuz yönleri, sağlıklı iletişim, performans yönetimi ve değerlendirmesi üzerinde durulmuştur. Son olarak da yöneticinin karşılaşabileceği beşeri sorunlara çözüm önerileri ile yöneticilerin bireysel gelişimlerine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.


Yöneticilik görevine yeni başlayan bir yöneticinin vermesi gereken ilk mücadele güvenirliğini kanıtlamasıdır. Eğer yeterli güvenirliğe sahip bir kişi olarak görülmezse ciddiye alınmaz ve bundan sonraki çabalarını olumsuz olarak etkiler. Bunun için yeni yöneticiler başarıyla tamamlayabileceklerden emin oldukları kısa vadeli birkaç göreve talip olup, bir an evvel bir dizi başarı elde ederek güvenirliklerini kazanmalıdırlar. Bu süreçte karşılaşacağı yeni gerçeklere hazırlıklı olmalı, olaylara olabildiğince geniş açıdan bakabilmeli, olayları çok yönlü düşünmelidir ve şirketteki denge unsurlarını gözetmelidir.

Yöneticiler işlerini yaparken dört temel yönetim fonksiyonunu icra ederler bunlar; planlama, örgütleme, yönlendirme ve iyileştirmedir. Bu fonksiyonlar zaman içinde hep aynı kalırken, yöneticilerin bu fonksiyonları icra tarzları değişti ve sorumlulukları büyük oranda artmıştır.


Yöneticilerin Rolleri Nasıl Değişti...Eskiden..

Günümüzde...Tanımlanmış politika ve süreçlere ihtiyaç duyuluyordu

Yüksek muhakeme yeteneğine ihtiyaç duyuluyor.Faaliyet odaklı yaklaşım, "doğru şeyleri yapmak" hakimdi.

Sonuç odaklı yaklaşım "doğru hedeflere ulaşmak" hakim.Teknik becerilere dayalı olarak çalışılırdı.

İletişim becerilerine dayalı olarak çalışılıyor.Katılık ve tutarlılığa önem veriliyordu

Esneklik ve uyum yeteneğine önem veriliyor.Çalışanlar kontrol edilerek yönetiliyordu,

Çalışanlar motive ederek yönetiliyor.Dar bakış açışı hakimdi.

Geniş bakış açışı hakim.

İçe dönük, "önce şirket" yaklaşımı hakimdi.

Dışa dönük 'önce müşteri' yaklaşımı hakim.İdari beceriler ön plandaydı.

Girişimci beceriler ön planda.

Sorumluluklar ve roller kesin hatlarla belirliydi.

Sorumluluklar ve roller kesin olarak belirli değil.Statik beceri eğitimi uygulanıyordu

Devamlı öğrenme yaklaşımı uygulanıyor.Çalışan/Yöneten çatışması sözkonusuydu.

Çalışan/yöneten işbirliği sözkonusu.Kentli erkek çalışanlar, kentli erkek yöneticiler tarafından yönetiliyordu

Farklı kültürel ve beşeri kökenli çalışanlar, farklı kültürel ve beşeri kökenli yöneticiler tarafından yönetiliyor.İş güvencesi prensibi benimsenmişti.

Risk, katılım, kariyer geliştirme gibi değerler benimsenmiş durumda.Yöneticiler çoban rolünü benimsemişti.

Yöneticiler antröner rolünü benimsemiş durumda.Çalışanlara işin parçaları gözüyle bakılıyordu.

Çalışanlara işin ortağı gözüyle bakılıyor.
Aşağıdaki Performans Geliştirme Modeli günümüzdeki yöneticilerinin görevlerini dinamik bir çerçeve içerisinde özetlemektedir. Aslında, yönetim sürecini performans yönetim süreci olarak adlandırmak daha doğru olur, çünkü yönetim fonksiyonları örgütün performansını yükseltmek amacıyla icra edilir.

 

 

 

 

Yönetim başlangıcı ve sonu belirli, sınırlı bir faaliyet değildir. Yöneticinin yönetmek durumunda olduğu herkes ve her şey için kendisini devamlı olarak tekrar eden bir döngü, dinamik bir faaliyettir. Planlama fonksiyonunun sonuç vermesi çin, yapılan planları uygulayacak bir örgütlenme olması gerekir. Keza, çalışanlar uygun şekilde motive edilip yönlendirilmeden önce, örgütlenme fonksiyonunun sonuçları hayata geçirilemez. Yönlendirme fonksiyonunun etkinliği, çalışanların belli bir amaca yönlendirilmiş çabalarının kontrol edilerek gereği halinde düzeltilmesine bağlıdır. İstenen ve gerçekleşen performans arasındaki farkı gidermek için yeni planlar geliştirmek gerekir. Bütün bu fonksiyonlar, performans geliştirmeye yönelik iletişim çabalarıyla bütünleşir. Bu süreçte yöneticilere yol gösteren bir takım prensipler vardır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.


Yönetim İlkeleri

Anlamıİş Bölümü

İşi aramızda bölüşelim.Sorumluluk

Bu iş benim; bu işten beni sorumlu tutabilirsiniz.Yetki

Bu işin nasıl yapılacağına ben karar veririm.Delege Etme

Bu görevlendirmeyi yerine getirecek sorumlulukta yetkiye sahipsin.Mesuliyet

İş son tahlilde benim üzerimdedir.Yönetim Birliği

Başka kiminle çalışırsan çalış bir kişiye karşı sorumlusun.Kontrol Alanı

Bir yöneticinin fiili olarak yönetebileceği çalışan sayısının bir sınırı vardır.Yetki Aktarımı

Bu fonksiyonları yerine getireceğim ve bu sonuçlara ulaşacağım konusunda sana güveniyorum; bu, bir görevi sana delege etmenin çok ötesinde bir şeydir.Planlama, neyin başarılması gerektiğinin ve bunun nasıl gerçekleştirileceğinin önceden belirlenmesi sürecidir. Yönetici plan yaparken, ekibinin gelecekte ne yönde çaba göstereceğini tahayyül eder, hedef belirler ve bu hedefe ulaşılması için gereken zaman ve kaynakları belirtir. Plan türleri ve planlama süreci aşağıdaki şemalarda özetlenmiştir.

 

 

 

 

Örgütleme,  planlama safhasında belirlenen hedeflere ulaşmak için uygun kişileri görevlendirme ve gerekli kaynakları atama sürecidir. enm.blogcu.com.Bu, örgütün başarısı için, kalifiye elemanların ve bu elemanların ihtiyaç duyduğu kaynakların doğru zamanda, doğru yerde bulundurulmasıdır. Örgütlenme süregiden bir faaliyettir ve planlanan hedefe ulaşılmaması durumunda yönetici yeniden örgütlenme yönünde karar verebilir. Bir başka deyişle örgütlenme, eylem planının, şirketin formal ve informal örgütlenme yapıları içerisinde nasıl gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir. Kişilerarası iletişim becerileri ve örgüt kaynaklarını optimize eden denetim prensipleri bir arada örgütleme becerisini meydana getirir.

Formal örgüt, çalışanlar ve kaynaklar arasındaki formal ilişkileri belirler. Çalışanlar ve kaynakların, örgütün faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak üzere optimum şekilde örgütlendiği kabul edilir. Formal örgütün beşeri yanı olarak tanımlanan informal örgüt ise şirketin her yanına dağılmış gayri resmi çalışma grupları ve iş arkadaşları çerçevesinde kendini gösterir. Şirketin maksimum etkinlikte çalışabilmesi için formal ve informal örgütlerin birbirini desteklemesi gerekir.


Yönlendirme, başkalarının davranışlarını belirleme veya etkileme sürecidir. Yönetici, şirket adına, motivasyon ve liderlik unsurlarını kullanarak, elemanının yeteneklerini maksimize etmeye çalışır. Elemanları etkileme becerisi ise yöneticinin beşeri iletişim yeteneğine bağlıdır. Yönetici çeşitli motivasyon teorileri ve liderlik özeliklerini analiz ederek , çalışanlarına performans artışı ilham etmek için gereken etken bileşimi bulmaya çalışır. Burada da çalışanların çıkarlarını şirketin çıkarlarıyla uyumlu hale getirmek için yollar bulması gerekecektir. Bu durum aşağıdaki şekilde resmedilmiştir.

 

 

İyileştirme, hedeflenen performansla, gerçekleşen performans arasındaki farkı belirlemeyi, sözkonusu bu farkı gidermek ve istenilen performans seviyesine ulaşmak üzere, elemanlarla işbirliği halinde çalışmayı kapsayan bir süreçtir. Etkili bir iyileştirme faaliyeti, örgütün planlarını yenileyebilmesi için gerekli performans değerlendirme verilerinin doğru ve vakitli şekilde elde edilmesini sağlar.

 

 

 

 

Performans açığını kapatmanın en iyi yolu yetkilendirmedir. Çalışanlar, performans seviyelerini yükseltme sorumluluğunu ancak yetkilendirildiklerinde yüklenirler; yetkilendirildiklerinde karar verme sürecine katılma, sorun çözme, kendi gelişimlerini denetleme gibi konularda motive olurlar ve böylece kendi iş planlarını yürütmeye başlarlar.


Sonraki Konu : 


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com