» Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -8

Yayinlanma Zamani: 2011-03-13 21:20:00

BÜRO YÖNETİMİNDE ERGONOMİ VE ERGONOMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ:
ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR UYGULAMA

Sürekli bilgisayar başında çalışmak zorunda kalan çalışanların %76.5’i
gözlerinde çalışma sonrası rahatsızlık hissettiğini ortaya koymuştur. Uzun vadede bu
çalışanların göz rahatsızlıklarının ilerlemesi söz konusu olabilmektedir. Özellikle
gözde meydana gelen kızarıklık ve yanmalar çalışanlara rahatsızlık vermektedir.
Yapılan mülakatlarda da bu durum nedeniyle çalışanların çok fazla göz rahatsızlığı
çektikleri öğrenilmiştir. Hatta baş ağrılarına neden olduğunu söyleyen çalışanlar
bulunmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi sonucu çalışanların performansında
artmaların olduğu görülecektir.
Çalışılan masanın yüzeyinin parlak bir yapıda olması ışığın yansıma miktarını
arttıracaktır. Mobilyalar tasarlanırken bu duruma dikkat edilmesi ile rahatsızlık veren
yansımaların önüne geçilmiş olacaktır. Ankete katılanların %66’lık bölümü
yansımanın olduğu, %34’lük kısmı ise yansımanın olmadığını ortaya koymuşlardır.
Bürolarda bulunan alanın sınırlı olmasından dolayı çalışma alanı sınırlı
tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak yeterli alanın bulunmadığını düşünenlerin oranı
%49, yeterli alanın olduğunu düşünenlerin oranı ise %51’dir. Çalışma alanı dar
olduğunda, evrakların birbirine karışması söz konusu olabilmektedir. Bu durum iş
veriminin düşmesine neden olmaktadır.
Çalışma ortamlarında çalışanlar sürekli göz önünde olmaktan çoğu zaman
rahatsızlık duymaktadır. Bürolardaki çalışanlar, devamlı olarak yöneticilerin ve diğer
kişilerin gözleri önünde oldukları için üzerlerinde bir baskı hissetmektedirler. Bu
baskı sıkıntıya yol açmakta ve hataları beraberinde getirmektedir. Anket çalışmasına
katılanların %73.5’i bu durumdan rahatsızlık duyduklarını, %26.5’i ise bu durumdan
rahatsızlık duymadığını belirtmişlerdir.
Kendi iş alanını dekore etme ve değişiklik yapma imkanı bulunanların oranı
%10.5, bu imkanı bulunmayanların oranı ise %89.5’dir. Büronun genel yapısını
bozmayacak şekilde çalışanlara kendi alanlarında değişiklik yapma hakkının
verilmesi, onların daha fazla motive olmalarına katkıda bulunacaktır.

Sürekli kapalı ortamlarda bulunan çalışanlar belli aralıklarla dışarıyı seyretme
ihtiyacı duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılanmayan çalışan ise kendini rahatsız
hissetmektedir. Ankete katılanların %20’si dışarıyı izleyebildiklerini, %80’i ise böyle
bir imkanlarının olmadığını belirtmişlerdir.
Çalışma ortamlarındaki açık kablolar ve düzensiz yerleştirilmiş elektrik
donanımının %39 oranında çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlendiği, %61
oranında ise rahatsızlık verdiği ortaya çıkmıştır. Açıkta bulunan kablolara çalışanların
takılmaları sonucu, kazalar ortaya çıkabilecektir. Rahat çalışma ortamı için bu
olumsuzlukların ortadan kaldırılması gereklidir.
Bürolardaki dosyalama sistemlerinin rahat erişim ve kullanım için yeterli
nitelikte olması gerekmektedir. Çok yüksek veya çok alçak dolapların kullanılması
zaman kayıplarına neden olabilecektir. Çalışanların %62’si dolapların rahat
kullanılabildiğini, %38’i ise dolapların rahat kullanılamadığını düşünmektedir.
Çalışanların %70.5’inin masalarının kenarları düz ve yuvarlatılmış olduğunu,
%29.5’i ise masa kenarlarının düz ve yuvarlak olmadığını belirtmişlerdir. Sivri ve
köşeli çalışma masaları çarpmalar sonucu insanlara zarar verebilir. Bu da ergonomik
açıdan oldukça yanlış bir tasarımdır.
Bürolarda, rahat bir çalışma ortamına kavuşmanın temel şartı düzendir
diyebiliriz. Yerleşim esaslarına uygun olarak masa, sandalye ve dolapların
konumlanması sonucu hareket alanımız rahat olacaktır. Düzensizlik ise kargaşa ve
zaman kaybına neden olacaktır. Ankete katılanların %46’sı düzensizlikle karşı
karşıya olduğunu, %54’ü ise böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtmiştir.
Tablo 7’de çalışma ortamındaki mobilyalar ve bu mobilyaların yerleştirilmesi
ile ilgili sorulara verilen cevapların dağılımı verilmiştir. Yine cevaplayanların çoğu
bu yerleşimlerin ergonomik kurallara uygun olmadığını belirtmişlerdir. Buna bağlı
olarak “iş yerinizdeki masa, sandalye ve dolapların yanlış yerleştirilmesinden dolayı
çalışmalarınız olumsuz etkileniyor mu?”evet diyenlerin oranı %46 olmuştur.

Bu tablodaki veriler kullanılarak evrende bu oranın %40’dan fazla olduğunu test
etmek amacı ile aşağıdaki hipotez testi uygulanmıştır.

Genel olarak emniyet bürolarındaki ortamlara bakıldığında, ergonomik
yapının söz konusu olduğunu söylemek mümkün değildir. Çalışanlar açısından ciddi
şekilde rahatsız edici durumlar vardır. Bu eksikliklerin hızlı bir şekilde düzeltilmesi
gereklidir. Ayrıca merkezi uygulamalar yerine yerel kararlar ve önlemler daha süratli
çözümler getirecektir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda büro yönetimi ve verimlilik konusundan hareket ederek, bir
büronun nasıl olması gerektiği, büronun verimliliğini arttıran unsurlar, verimlilik
ölçümünde kullanılacak kriterler ve ergonomik çalışma ortamlarının nasıl olması
gerektiği üzerinde durulmuştur.
Alan araştırması emniyet bürolarında yapılmıştır. Uygulama yapmış
olduğumuz emniyette büroların oluşturulması için gerekli gayretin çok fazla
gösterilmediği görülmektedir. Yapılan gözlemler sonucu, çalışanlar çok yoğun bir iş
temposu içinde bulunmaktadırlar. Bunun üzerine fiziksel alanla ilgili ergonomik
problemler eklenince çalışma performansı düşmekte ve verim azalmaktadır.
Çalışma ortamını etkileyen aydınlatma, havalandırma, gürültü, büro
mobilyaları vb. faktörler incelenmiş ve ergonomi biliminin çalışma koşullarına
getireceği kolaylıklar ile çalışanların çalışma ortamında rahat etmesi, çalışırken aynı
zamanda ona yaşadığının da hissettirilmesi için en uygun koşulların sağlanması
gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Bunu sağlamak için yapılacak şey, genellikle
maddi olarak fazla miktarda olmayan küçük düzenlemelerdir. Büro çalışanının canlı
bir varlık olduğunu, bir makine olmadığını akıldan çıkarmamak gerekir. Onun rahat,
sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışması verimliliği doğrudan olumlu yönde
etkilemektedir.
Çalışma çevresi kötü olan büro çalışanı bir an önce işini bitirip işyerinden
ayrılmak isteyecektir. Oysa kendisi için uygun bir ortam bulan çalışan daha üretici,
daha bağımlı ve daha kaliteli iş yapmaya özen gösterecektir. Uygun koşulların
sağlanmasının çalışanın verimini olumlu şekilde etkilediğinden yola çıkılarak, söz
konusu çevresel faktörlerin çalışana en az zarar verebilecek seviyede tutulması için
neler yapılabileceği ve ne gibi önlemler alınması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Kamu alanında faaliyet yürüten kuruluşlarda ergonomik yaklaşımlar genelde
çok farklılık göstermektedir. Kuruluşların öncelikleri arasında yerini alması gereken
ergonomik tasarımlar, bazen lüks bir tercih gibi görünmektedir. Ergonomi, gelişmiş
ülkelerin verimlilik düzeyine ulaşabilmesinin önemli bir aracı durumundadır.
Ergonomi, diğer alanlarda olduğu gibi bürolarda da insancıl çalışma
ortamlarının oluşturulmasında ve verimin sağlanmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Bürolarda çalışanların genel özellikleri belirlenip, buna göre çalışma
ortamlarının tasarlanarak kaliteli ve hatasız çalışmalar gerçekleştirilebilir.
Aydınlatma, detayları görme ve hata yapmama açısından önemli bir etkendir.
Kasvetli ve rahatsız edici ortamlar iyi bir aydınlatma ile yaşanılır hale getirilebilir.
Anket çalışması yapılan bürolardaki aydınlatma ile ilgili olarak, orta düzeyde bir
memnuniyet söz konusudur. Çalışanların aydınlatmadan dolayı rahatsızlıkları vardır.
Kişisel aydınlatma konusunda oldukça yüksek miktarda eksiklikler vardır. Bu
sorunlar, çok küçük miktardaki harcamalarla çözülebilir. Çalışanlara kendilerini rahat
hissedecekleri bir ortam sağlanabilir.
Emniyet bürolarındaki yoğun iş temposunun yanında diğer insanların giriş
çıkışlarının da çok fazla sayıda olması, karbondioksit ve sigara dumanına neden
olmaktadır. Bu ağır ve temiz olmayan havada çalışanların çok fazla etkilendikleri
ortaya çıkmıştır. Bürolarda havalandırma sistemi olmasına rağmen gerektiği gibi
çalışmadığı görülmüştür. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların yüksekliği nedeniyle su
kaybına uğrayan çalışanın performansında düşmeler olabilmektedir. Bunun içinde
çalışma ortamındaki ısı ve nem kaybının ölçülmesi gerekir. Çalışılan bürolarda böyle
bir ölçümün yapılmadığı tespit edilmiştir. Yaz ve kış aylarında büroların rahat nefes
alınabilir hale getirilmesi verimlilik açısından önemlidir.
Uygulama yapılan büroların tamamında duvarlar ve tavanlar ses azaltıcı
malzeme ile kaplanmadığı ifade edilmiştir. Gürültü konusunda çalışanların % 86.5’i
rahatsız edici seviyede olduğunu belirtmiştir. Çalışanların birbirine çok yakın
çalışmalarından dolayı sözel iletişimde çok büyük problem yoktur. Ancak gürültüye neden olan telefon ve zil ekipmanlarının ışıklı veya görsel araçlarla değiştirilmesi
faydalı olacaktır. Ayrıca uygulama yapılan bürolarda gürültü düzeylerinin
ölçülmediği tespit edilmiştir. Bunun içinde gürültü düzeylerinin belirli aralıklarla
ölçülmesi ve kayıtlarının tutulması gerekir.
Oturma materyali/sandalye ile ilgili genel olarak çok rahatsız edici durumlar
söz konusu değildir. Ancak arızalı ve rahat olmayan bu koltukların yönetim
tarafından belirlenip, değiştirilmesi sonucu daha ergonomik bir çalışma ortamı
sağlanabilir. Çünkü çalışanlar zamanın büyük bir kısmını oturarak geçirmektedir.
Kendilerini rahat hissettikleri sürece yorgunluk hissine çok fazla kapılmayacaklardır.
Sürekli olarak bilgisayar başında çalışmak zorunda olan çalışanların ekran
koruyucusuna sahip olmamaları önemli bir eksikliktir. Bundan dolayı çalışanlar
gözlerinde rahatsızlık hissettiklerini belirtmiştir. Bu eksikliklerin tamamlanmasıyla
çalışanlar, görsel olarak rahatlayacak ve ekrandan gelen zararlı ışınlardan korunmuş
olacaktır. Eğer ekran koruyucusu temin edilemiyor ise, çalışanlara öğle yemeklerinde
yoğurt gibi gıdalar verilerek zararlar en aza indirilebilir.
Çoğunluğun rahatsız olduğu durumlardan birisi de çalışma alanının darlığıdır.
Hem psikolojik olarak hem de çalışma verimliliği açısından uygun ortamların
oluşturulması gerekir. Çalışma masalarında parlamayı önleyecek önlemler alınarak,
rahatsız edici yansımaların önüne geçilmiş olacaktır.
Bürolarda çalışanlara kendi çalışma ortamlarını dekore etme imkanı belli
ölçülerde tanınabilir. Böylece çalışan kendini yabancı bir ortamda hissetmeyecek ve
sıkıntı duymayacaktır. İşe gelirken kendini evine gider gibi rahat hissedecek, böyle
bir ortamda verimlilik oranı artacaktır. Ayrıca işyerindeki düzensiz kablolar,
çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenerek kazalar önlenebilir.
Masa ve dolaplar bürodaki personel tarafından çok sık kullanılmaktadır.
Dolayısıyla bunların gerek boyutlarının gerekse yüksekliklerinin uygun ölçülerde
olması gereklidir. Gereksiz yere eğilmelere ve uzanmalara neden olacak dolapların yeniden düzenlenmesi ile bu rahatsızlıklar ortadan kalkacaktır. Ayrıca iş akışını ve
personelin içerde dolaşımını engelleyecek masa ve sandalyelerin yerlerini yeniden
düzenlemek oldukça faydalı olacaktır.
Sonuç olarak çalışanların rahat edebileceği ergonomik çalışma ortamları
oluşturulduğunda, verimli çalışmalar beraberinde gelecektir. Bürolardaki iç tasarım
uzman kişilerin yönetiminde yapılırsa birçok sıkıntının baştan önüne geçilmiş
olacaktır. Bunun sonucunda kurumlar hedeflediği hizmet başarısını yakalayacaktır.

 

 

KAYNAKÇA
AKSOY, Serap.(1989). Ergonomik İş Düzenleme. 2. Ulusal Ergonomi Kongresi,
Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
AKSU, Ömer. (1993). Ücretler ve Verimlilik. İstanbul:İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Yayınları.
ALTIOK, Ayşe. (2000). Gürültü Şampiyonu Saraçhane, Milliyet, 29 Mart,7.
Ana Britannica. (1988). Ana yayıncılık İstanbul,(8), 249.
AR, A.Fikret. (1999). Büro Yönetim Teknikleri. Ankara: Yargı Yayınları.
A RKIŞ, Nurdoğan. (1995). Toplumsal Gelişmenin Ölçütü Verimlilik, Bilim ve
Teknik Dergisi, 28,(328),38.
BAŞ, İ. Melih ve A. ARTAR, (1990) İşletmelerde Verimlilik Denetimi Ölçme ve
Değerlendirme Modelleri. Ankara:Milli Prodüktivite Yayınları.
BATTALOĞLU. Cahit. (1988). Çalışma Yerleri İçin Bir İşbilimsel Denetim Listesi
Geliştirilmesi Ve Çalışma Yerlerinin Değerlendirilmesi, 1. Ergonomi Kongresi,
Ankara:Milli Prodüktivite Yayınları.
BAYRAK, Sabahat. (1997). Kalite Anlayışında Yeni Bir Yaklaşım Olarak Toplam
Kalite Yönetimi. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, (4), 78.
BENLİGİRAY, Serap. (1997). Büro Yönetimi ve Dosyalama. Eskişehir:Anadolu
Üniversitesi Yayınları.
CAN, Halil. (2002). Organizasyon ve Yönetim. Ankara:Siyasal Kitabevi.
ÇEKİM, Sibel. (1990). Ergonomi ve Çalışma Yerlerinin Düzenlenmesi, İstanbul:
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi).
DEMİRBAŞ, A. Ferya. (1998). İşgören Verimliliğinin Düşmesine Yol Açan İş
Zamanı Kayıpları Ve Bir İş Ölçümü Uygulaması. İstanbul : İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
DEMİRDİLER, Sevda ve Ş. ÜÇDOĞRUK.

DOĞAN, Muammer. (1991). Teknoloji ile Verimlilik Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6 (1), 8.
DOĞAN, Üzeyme.(1987). Verimlilik Analizler ve Verimlilik Ergonomi İlişkisi.
İzmir:İzmir Ticaret Borsası Yayınları.
EMRE, Aynur. (1995). Bilişsel Ergonomi, İstanbul:Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları.
ERCAN, Mustafa Nazmi. (1988). Çalışma Yerlerinin ve Yaşam Ortamlarının
Ergonomik Şekillendirmelerinde Genel Prensipler, 1. Ulusal Ergonomi Kongresi,
Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
ERDEM, Ali Rıza. (1997). Stratejik İnsan Gücü Planlaması- Verimlilik İlişkisi ve
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi,
(3), 9.
EREN, Erol. (1996). Verimliliğin İşletmeler Üzerine Etkileri. Milli Prodüktivite
Merkezi Verimlilik Dergisi, (2), 21.
ERKAN, Nazmi. (1992). Çalışma Yerlerinin Ve Yaşam Ortamlarının Ergonomik
Şekillendirilmelerinde Genel Prensipler. 1. Ergonomi Kongresi, Ankara:Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları.
ERKAN, Necmettin. (1996). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarına Ergonomik
Yaklaşım, 3. Ergonomi Kongresi, Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
ERKAN, Necmettin. (2003). Ergonomi, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları.
EŞTAŞ, A. Semra. (1989). Çalışma Sürelerinin Belirlenmesinde Ergonomik
Yaklaşım. 2. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi
Yayınları
GÖZLÜ, Sıtkı. (1992). İşletmelerde Büro Örgütü ve Verimlilik, Milli Prodüktivite
Merkezi Verimlilik Dergisi. (3), 31.
GÜLMEZ, İlyas. (1996). Verimliğin anlamı ve verimliliğin artırılması, Egevizyon
Dergisi, 12,44.
HALİS, Muhsin. (2000). İş Yaşamı Kalitesi Açısından Çalışma Ortamında İnsan-
Renk Etkileşimi, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi,(2),67.

HELANDER, Martin. (1995). A Guide to the Ergonomicsof Manufacturing,
London,138.
http://alioral.balikesir.edu.tr/ergonomi/ergon04.htlm,erişim:11.07.2005
http://alioral.balikesir.edu.tr/ergonomi/ergon04.html,erişim:13.07.2005
http://freehost21.websamba.com/uu_endustri/endustri/n.htm#bas,erişim:14.07.2005
http://www.students.itu.edu.tr/~ergonomi/bilbank/isetud1.html#amac,erişim:16.07.2
005
ILICAK, Şule.(1988). Çevre-İşyeri Koşulları Ve Ergonomik Yaklaşımlar,
1.Ergonomi Kongresi, Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
İNCİR, Gülten. (1986) Ergonomi, Ankara:Milli Prodüktivite Yayınları.
İNCİR, Gülten. (1998). Çoklu Vardiya Çalışmasının Ergonomik Tasarımı,
Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
KANAWATY, George. (1997). İş Etüdü. (Çev. Zuhal AKAL), Ankara:Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları.
KORKMAZ, Adil. (1997). Enerji (Gaz +Su +Elektrik) Kesiminde Verimlilik
Göstergeleri 1987-1994, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
KÖROĞLU, Kazım. (1993). Verimlilik Yönetimine Japon Yaklaşımı ve
Kazukiyo Kurosawa Modeli. Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
KÜPELİ, Bülent. (1991). Türkiye’de Sanayi Sektöründe Verimlilik-Ücret
İlişkisi. Ankara:Renk Basımevi.
MESAROVİÇ Mihajlo ve E. PESTEL. (1987). Dönüm Noktasında İnsanlık. (Çev:
Kemal TOSUN Başkanlığında Bir Çevirmen Grubu), İstanbul.
MESS, (1995). Verimlilik Geliştirme Projesi, İstanbul:MESS Yayınları.
MIZRAK. N. Yıldırım. (1991). İşletmelerde Verimliliğe Yönelik Eğitimin Önemi, 1.
Verimlilik Kongresi, Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
MPM, (1999). İş Etüdü, Verimliliği Arttırıcı Yaklaşım ve Teknikler Dizisi,
Ankara:Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. (12),10.
ORAL, Saime ve Z. KUŞLUVAN. (1997). Motivasyon Konusunda Oluşturulan
Yaklaşımlar ve İşletmelerde Motivasyonu Artırmaya Yönelik Olarak Kullanılan
Araçlar. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, (3), 93.
ÖNCER, Mustafa. (2000). İşyeri Ortamında Çalışanların Performansını Etkileyen
Fiziksel Çevre Koşulları. Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, (3), 147.

ÖZKAN, Coşkun. (1989). İnformasyonel-Metal İşbilimsel Değerlendirilmesinde
Kullanılan Teori ve Yöntemler.2. Ulusal Ergonomi Kongresi, Ankara:Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Ö Z KUL, A. Ekrem ve S. ANAGÜN, (2000). Ergonomi, Eskişehir:Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
ÖZOK, A. Fahri. (1987). Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme Ve
Antropometri, İstanbul:Türkiye Metal Sanayicileri sendikası (MESS)Yayınları.
ÖZOK, A. Fahri. (1995). Ergonomi Alanındaki Son Gelişmeler, İstanbul: Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları.
PHEASANT, T.Stephen. (1992). Human Responses to Vıbration: Prencibles and
Methods. Evaluation of Human work, Washington,462.
PROKOPENKO, Joseph. (2003). Verimlilik Yönetimi El Kitabı. (çev. Olcay
Baykal, Nevda Atalay ve Erdemir Fidan), Ankara:Milli Prodüktivite Yayınları.
SERİNKAN, Celalettin. (1996). İşletmelerin Personel / İnsan Kaynakları Yönetimi.
Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, (4), 22.
SU, Ali Bayram. (2001). Ergonomi, Ankara:Atılım Üniversitesi mühendislik
fakültesi yayınları.
ŞERBETÇİ, Derya. (1992). İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Tedbirler ve Bu
Tekniklerin Etkin Kullanımını Önleyen Faktörler. Kütahya İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Yıllığı. (634), 117.
ŞİMŞEK, M. Şerif. (2000). İşletme Bilimlerine Giriş. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
ŞİMŞEK, Muhittin. (1994). Mühendislikte Ergonomik Faktörler.
İstanbul:Marmara Üniversitesi Yayınları.
TAŞÇI, Hasan. (1995). İşletmelerde Personel Eğitiminin Verimliliğe Etkisi.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Anabilim
Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
TINAR, Mustafa Yaşar. (1993). Önsöz 4. Ulusal Ergonomi Kongresi, İzmir: Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları, (509), 135.
TOPALOĞLU, Melih ve H. KOÇ. (2002). Büro Yönetimi. Ankara:Seçkin
Yayıncılık.

TUTAR, Hasan. (2002). Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Büro Yönetimi
Teknikleri. Erzurum:Aktif Yayınevi.
UĞUR, Adem. (1994). Çevre Sağlığının Verimlilik Üzerini Etkileri, 2. Verimlilik
Kongresi, Ankara:Milli prodüktivite Yayınları.
URAS, Oğuz. (1991). İşletmeye Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Nihat Sayar
Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları.
ÜRETEN, Sevinç. (1997). Üretim/İşletmeler Yönetimi, Ankara: Bizim Büro
Basımevi.
ÜSTÜN, Rıfat. (1997). İşgücünün Verimliliği Nasıl Artırılabilir. Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Dergisi, 13 (2),60.
www.ergonomikongresi.uludag.edu.tr,erişim:05.06.2005
www.geocities.com/yilmazaynali/YAZILAR/ER3TEKNOLOJI.htm,erişim:04.08.20
05
www.sistems.org/ergonomiteknolojisi.htm,erişim:19.08.2005
www.students.itu.edu.tr/~ergonomi/bilbank/isbilim2.html#amac,erişim:20.08.2005
www.ytukvk.org.tr/arsiv/makaletop.php?makale=ergonomi,erişim:22.08.2005
YAVUZCAN, Güngör, A. İ. ACAR ve A. ÇOLAK. (1987). İnsanın İş Yapabilme
Yeteneğinin Bisiklet Ergonomisi Yöntemiyle Belirlenmesi, Milli Prodüktivite
Merkezi Verimlilik Dergisi. 1(4),57.
YILDIRIM, Mehmet. (1986). İş Etüdü Ve Planlaması, İstanbul:İstanbul Üniversitesi
Orman Fakültesi Yayınları
ZAİM, Sabahattin. (1997). Çalışma Ekonomisi, İstanbul:Filiz Kitabevi

Sayın Emniyet Mensubu;
Bu araştırma bürolarda ergonomi ve ergonominin verimliliğe etkisini ortaya
koymak için yapılmıştır. Anket çalışmasıyla, çalışma ortamının çalışanlar üzerine
etkisi, verimlilik açısından değerlendirilecektir. Anket sonuçları gizli tutulacak ve
tamamen bilimsel amaçlı kullanılacaktır.
Göstereceğiniz ilgiye teşekkür ederim.
Lütfen cevaplarınızı ( x) şeklinde işaretleyiniz.
1) Cinsiyetiniz
1.( ) Erkek
2.( ) Bayan
2) Yaşınız
1.( ) 24 ve altı 2.( ) 25-30 3.( ) 31-36 4.( ) 37- 42 5.( ) 43 ve üzeri
3) Öğrenim durumunuz
1.( ) Orta okul 2.( ) Lise 3.( ) Yüksekokul 5.( ) Fakülte
4) Çalışma süreniz
1.( ) 0-5 yıl 2.( ) 6-10 yıl 3.( ) 11-15 yıl 4.( ) 16-20 yıl 5.( )21veüzeri
5) Sağlık sorununuz var mı? ( Cevabınız Hayır ise 7. soruya geçiniz )
1.( ) Evet
2.( ) Hayır
6) Sağlık sorunu işyeri ile ilgili mi?
1.( ) Evet
2.( ) Hayır
7) İş alanınızdaki aydınlatma ile kendinizi rahat hissediyor musunuz?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
8) İşle ilgili çalışmalarınızda detayları çok iyi görebiliyor musunuz?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır

9) İş ortamınızda genel aydınlatmaya ek olarak kişisel aydınlatma lambanız var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
10) Pencereler çalışma alanının arkasında ya da yanında mı yer alıyor?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
11) Pencerelerde ayarlanabilir gölgelik var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
12)Kusurlu aydınlatma ekipmanı hemen düzeltiliyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
13)Aydınlatma kaynaklarının temizliği rutin olarak yapılıyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
14)İç ortamda hava temiz ve sağlıklı mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
15)Çalışma ortamında havalandırma sistemi var mı? (Cevabınız Hayır ise 17. soruya
geçiniz)
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
16) Havlandırma sistemi düzenli olarak çalışıyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
17) Büronuzda sigara dumanı veya insan solunumundan kaynaklanan karbondioksit
var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
18) Çalışma ortamındaki ısı ve nem değerleri belirli aralıklarla takip ediliyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
19) Tavanlar ve duvarlar ses azaltıcı malzeme ile kaplanmış mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
20) İş yerinizde gürültü düzeyi ölçülüyor ve bir kaydı tutuluyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
21) Gürültü düzeyi rahatsız etmeyecek düzeyde mi?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
22) Çalışma ortamında bireyler arası sözel iletişim kolaylıkla sağlanabiliyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır

23) Telefon ve zil ekipmanları, rahatsızlığa neden olmayan başka bir ses yada ışıklı
sinyallerle değiştirilmiş mi?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
24) Sandalye / oturma materyali, ayakların zemine düz olarak basacağı, kalça ve
dizlerin uygun açıyla büküleceği şekilde tasarımlanmış mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
25) Oturma yeri geriye doğru meyilli mi? (Oturma sırasında öne doğru kayma
engelleniyor mu?)
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
26) Oturma yüksekliği ayarlanabiliyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
27) Oturma yeri yüzeyi, uzun süreli çalışmalarda rahatsız etmeyecek bir kumaşla
kaplanmış mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
28) Oturma materyalinin ön kenarı diz arkasının kesilmesini veya kan dolaşımını
engellemeyecek şekilde yuvarlatılmış mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
29) Arkalık yüksekliği ayarlanabiliyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
30) (Oturma materyali tekerlekli ise) Oturarak yapılan işlerde oturma materyalinin
tekerlek sistemi kolaylıkla hareket edebiliyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
31) Masada bilgisayar ve daktilo için daha alçak bir yüzey var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
32) Çalışma bilgisayarınızın ekranında, ekran koruyucu var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
33) Sürekli bilgisayara başında çalışmaktan dolayı, gözlerinizde bir rahatsızlık
hissediyor musunuz?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
34) Masa yüzeyi göz kamaşmasına neden oluyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır

35) Çalışma alanında, farklı işleri / evraklı birbirinden ayırabilmek için yeterli yüzey
var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
36) Sürekli başka kimselerin görüş alanında olmak sizi rahatsız ediyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
37) Kendi iş alanınızı dekore etme ve değişiklik yapma olanağınız var mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
38) Çalışma alanınızda, pencereden dışarıyı izleyebiliyor musunuz?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
39) Çalışma ortamında açık kablolar ve düzensiz yerleştirilmiş elektrik donanımı,
çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmiş mi?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
40) Dosya dolapları eğilimi ve uzanmayı gerektirmeyecek biçimde düzenlenmiş mi?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
41) Çalışma masanızın kenarları düz ve yuvarlatılmış mı?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır
42) İş yerinizdeki masa, sandalye ve dolapların yanlış yerleştirilmesinden dolayı,
çalışmalarınız olumsuz etkileniyor mu?
1.( ) Evet 2.( ) Hayır

 

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -1

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -2

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -3

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -4

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -5

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -6

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -7

Yüksek Lisans Tezi - Büro Yönetiminde Ergonomi -8

Sonraki Konu

Yüksek Lisans Tezi - Yönetim Kararlarinda Verimliligin Rolü


Duyuru

Facebook sayfamiza üye olun


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalismalari devam etmektedir.
Görüs ve önerilerinizi bizimle paylasabilirsiniz ! mail adresimiz : endustrimuhendisligi@hotmail.com